Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/3

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kaivoshuvilankujan liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2016-009716 T 08 00 00

Hankenumero 5404_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6727-3 mukaisen Kaivoshuvilankujan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Kaivoshuvilankujan asemakaavaehdotus (piirustus 12405) on lautakunnan listalla asemakaavapäällikön asiana ja sen yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 6727-3). Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräliikenteelle, joukkoliikenteelle sekä autoliikenteelle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 22.11.2016 Kaivoshuvilankujan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6660-3). Uusi liikennesuunnitelma (piirustus 6727-3) korvaa alustavan liikennesuunnitelman.

Muutokset suunnitelmaan

Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyden poikkileikkauksen mitoitusta on tarkistettu puistossa kulkevan väylän osalta neljästä metristä kolmeen metriin. Suunnitelmaan ei ole tehty muita oleellisia muutoksia.

Suunnitelma

Jalankulku

Alueen läpi kulkee jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Koirasaarentien pysäkeiltä kohti Kaitalahtea. Kaivoshuvilankujan itäpäästä jatkuu jalankulun yhteys puiston läpi Koirasaarentielle. Kaivoshuvilankujalla ei ole jalkakäytäviä.

Pyöräliikenne

Kaivoshuvilankujalla on pyöräliikenne ajoradalla. Kaivoshuvilankujalta on yhdistetty jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Koirasaarentieltä kohti Kaitalahtea.

Joukkoliikenne

Koirasaarentiellä on suunniteltu kulkevan pikaraitiotie Laajasalon ja keskustan välillä sekä linja-autoliikenne Herttoniemen metroasemalle. Nykyisin Koirasaarentiellä on Kaivoshuvilankujan liittymässä yhteiskäyttöpysäkki linja-autoliikenteelle ja tulevalle raitioliikenteelle. Pysäkkijärjestelyt Koirasaarentien ja Kaivoshuvilankujan liittymässä suunniteltaneen raitiotien jatkosuunnittelun yhteydessä siten, että raitiotielinja tulee kulkemaan omalla kaistallaan pikaraitiotietä koskevien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti ja linja-autot tulevat kulkemaan ajoradalla. Lähimmälle raitiovaunupysäkille Haakoninlahdenkadulle on 350 metriä. Linja-autopysäkki on alle 100 metrin päässä.

Ajoneuvoliikenne

Koirasaarentieltä on liittymä Kaivoshuvilankujalle, joka jatkuu pysäköintialueen läpi. Pysäköintipaikat palvelevat kaavassa 11950 esitetyn urheilupuiston ja virkistyspalvelujen käyttäjiä. Asemakaavan 11950 mukaiset kolmekymmentä autopaikkaa mahtuvat pysäköintipaikalle. Katualue jatkuu pysäköintipaikkojen jälkeen seitsemän metriä leveänä. Ajorata on viisi metriä leveä ja katualueelle on varattu lisäksi metrin varuste- ja lumitilat molemmin puolin. Liikennemäärä Kaivoshuvilankujalla tulee olemaan pieni vähäisen asutuksen vuoksi. Kadun alkupäähän rajoittuville pysäköintipaikoille liikennettä on hieman enemmän.

Pysäköinti

Kaivoshuvilankujan länsipäässä on urheilu- ja virkistyspalvelujen käyttäjiä palvelevia pysäköintipaikkoja. Kaivoshuvilankujan itäpäässä on kääntöpaikan yhteyteen suunniteltu kaksi vieraspysäköintipaikkaa.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 0,9 milj. euroa, josta katualueiden rakentamisesta 0,7 milj. euroa ja puisto- ja virkistysalueista 0,2 milj. euroa.

Vuorovaikutus

Liikennesuunnitelma on ollut nähtävissä kaavan yhteydessä.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelman. Kadut rakennetaan alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6727-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

HKL-liikelaitoksen johtokunta/Ville Lehmuskoski

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566