Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/2

 

09.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Asteritien alustava liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2017-003801 T 08 00 00

Hankenumero 0101_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6711-3 mukaisen Asteritien alustavan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Asteritien kaava-alueen liikennejärjestelyt esitetään muutettavaksi siten, että ne vastaavat uuden maankäytön liikennetarpeita. Liikennesuunnitelma liittyy asemakaavan muutokseen nro 12380, joka esitellään samassa kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Asteritie on luonteeltaan kapea ja vähäliikenteinen tonttikatu. Suunnittelualuetta reunustaa pohjoisreunalta Pukinmäenkaaren alueellinen kokoojakatu, jonka eteläreunassa varaudutaan poikittaista baanalinjausta varten. Pukinmäenkaaren liikennemäärä tällä kohdalla on noin 3500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen itäreunassa kulkee pyöräilyn pääreitti, joka sijaitsee suureksi osaksi Liikenneviraston rata-alueella ja suojaviheralueella. Asteritie kuuluu alueelliseen pysäköintikieltoalueeseen. Pukinmäenkaaren nopeusrajoitus on 50 km/h ja Asteritien 30 km/h.

Liikennesuunnitelma

Suunnitelmassa on esitetty tontin liikenteen kulkevan Asteritien kautta, sillä selvästi korkeamman katuluokituksen Pukinmäenkaarta eikä mahdollista baanalinjausta haluta häiritä tonttiliittymällä. Tämän takia suunnitelmassa esitetään Asteritien katutilan leventämistä, jotta koko Asteritielle saadaan 5,5 metriä leveä ajorata ja jalkakäytävä alkaen Resedatien risteyksestä kadun loppuun asti. Levennetty ajorata mahdollistaa vieraspysäköinnin kadun varressa. Samalla pysäköintiä saadaan siirrettyä pois kääntöpaikalta, jolloin siitä saadaan nykyistä toimivampi.

Liikenteelliset vaikutukset

Asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen tuottaa Asteritielle noin 50 ajoneuvoa vuorokaudessa lisää. Jalankulun olosuhteet paranevat uuden jalkakäytävän myötä.

Kustannukset

Asemakaavaselostuksessa katu- ja liikennealueiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 150 000 euroa (alv 0 %).

Jatkotoimenpiteet

Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laaditaan asemakaavan muistutusten ja lausuntojen jälkeen tarkennettu liikennesuunnitelma.

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan alueen uuden maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainkartta

2

Piirustus 6711-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566