Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 28.2.2017 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren rantojen luonnonmukaisuutta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus 1
Moisio Elina
Lisäys kohtaan 2, loppuun

Edelleen asemakaavoituksessa tulee huomioida saaren luonnontilaiset rannat ja riittävät viherverkostot, jotka varmistaa lajien monipuolisen säilymisen.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren Kotkavuoren tarkastelua osana yleiskaavan jatkovalmistelua (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus 1
Rautava Risto + Niiranen Matti
Korvataan lausuntoehdotuksen kohdat 1,2,3 ja 4 seuraavasti:
Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Koillis-Lauttasaaren kulttuuriympäristöä ja pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentamista (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee leirintäalueen uudelleensijoittumismahdollisuuksien selvittämistä Helsingissä (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1
Lovén Jape + Loukoila Eija
Kohta 5) lausunnossa muotoon:

Kivinokan sijainti osoittautui tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa hyväksi, muttei Rastilan tasoiseksi. Alueen nykyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöineen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen voisi tuoda Kivinokan nykyistä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Leirintäalueen sijoittumismahdollisuudet alueelle nykyisen kaltaisena matkailukohteena vaativat vielä yksityiskohtaisempaa suunnittelua, mutta ei liene mahdolllinen nykyisessä mittakaavassaan.

Vastaehdotus 2
Lovén Jape + Loukoila Eija
Kohta kuusi muotoon: (6) Östersundomin sijaintipaikkavaihtoehdoista varteenotettavimmaksi osoittautui Degermossa. Retkeilypalvelut voisivat toimia siellä vetonaulana Sipoonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa sekä maastopyöräilyä. Myös tästä vaihtoehdosta tarvitaan yksityiskohtaisempaa jatkosuunnittelua sekä infrastruktuurin rakentamista. Degermossa ei kuitenkaan sijaitse ainakaan vielä niin hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärellä, kuten Rastilan leirintäalue nykyään.

Vastaehdotus 3
Lovén Jape + Loukoila Eija
Lisätään uusi kohta kohdan kuusi jälkeen: Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Rastilan nykyinen leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehottaa pohtimaan myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Lautakunta hyväksyi kaikki vastaehdotukset yksmielisesti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Tuomarinkylän kartanon alueen jatkosuunnittelua (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Moisio Elina + Rautava Risto
Lisäys lausuntoon:
“Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös vaihtoehtoiset suunnitelmat, mitä alueelta on tehty.” Muutetaan muotoon: “Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty.”

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Rastilan leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyyden ja matkailupalveluiden saavutettavuuden selvittämistä (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus 1
Lovén Jape + Loukoila Eija
Kohta viisi muotoon:
Saavutettavuutta joukkoliikenteellä on tarkasteltu Kivinokassa ja Savelanpuistossa verrattuna Rastilaan. Kivinokan saavutettavuus osoittautui uusista vaihtoehdoista parhaimmaksi. Östersundomin sijaintipaikkavaihtoehtojen saavutettavuus jää toistaiseksi henkilöautoilun varaan, sillä joukkoliikenneyhteydet puuttuvat vielä. Degermossan sijaintipaikkavaihtoehto osoittautui maanomistuksen ja muiden retkeily...

Vastaehdotus 2
Lovén Jape + Loukoila Eija
Kohta 6 muotoon:
6) Kivinokan sijainti olisi telttaleirintäalueelle erinomainen. Alueen nykyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöineen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen voisi myös tuoda sen nykyistä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Kivinokassa ei kuitenkaan olisi mahdollisuutta matkailuautojen tai - vaunujen käyttöön.

Vastaehdotus 3
Lovén Jape + Loukoila Eija
Kohta 7 muotoon.
Degermossan alueella retkeilypalvelut voisivat toimia vetonaulana Sipoonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa sekä maastopyöräilyä. Leirintäalueelle vaadittaisiin infrastruktuurin rakentamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Lisäksi tulisi pohtia saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Vastaehdotus 4
Lovén Jape + Loukoila Eija
Lisätään uusi kohta kohdan seitsemän jälkeen:
Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Rastilan nykyinen leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehottaa pohtimaan myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Lautakunta hyväksyi kaikki vastaehdotukset yksimielisesti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee kansallisen kaupunkipuiston perustamista (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Poistetaan kappaleesta (2) seuraava virke:
Kaupunginvaltuustossa on parhaillaan käsittelyssä Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Korvataan virkkeellä:
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraavat osat:
Jotta kansallisen kaupunkipuiston perustamista voidaan edistää ja varsinainen perustamisselvitys kaupunginvaltuuston mahdollisen päätöksen pohjalta tehdä, tarvitaan alustava tarveselvitys, jossa selvitetään kansallisen kaupunkipuiston edellytykset kaupunkisuunnittelun ja yleiskaavan toteuttamisen näkökulmista. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että alustavaa tarveselvitystä laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 aikana.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraava virke:
Sen yhteydessä selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Poistetaan kappale (6) kokonaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:
Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkempaan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristöministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuutosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mukaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle lisäselvityksiä varten niin, että asia tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavan kerran 25.4.2017.

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva 31.1.2017

4

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 31.1.2017

5

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 31.1.2017

6

Vuorovaikutusraportti 31.1.2017 ja asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

7

Mielipidekirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle lisäselvityksiä varten niin, että asia tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavan kerran 25.4.2017.

Pöydällenpanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma välillä Kehä I - Lemissaarentie

2

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma välillä Kehä I - Lemissaarentie, ensimmäinen rakennusvaihe

3

Länsiväylän järjestelyt Koivusaaren kohdalla, kehittämismahdollisuuksien arviointi

4

Koivusaaren katumainen liittymä Länsiväylällä

5

Sijaintikartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

2

Herttoniemen sairaalan alueen asemakaavaehdotus (nro 12444) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12444 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12444 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Havainnekuva, 28.2.2017

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 27.2.2017 ja asukastilaisuuksien (5.5.2015 ja 10.11.2015) muistiot

8

Mielipidekirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Siilikujan alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6702-2

 

Asemakaavaosasto

3

Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12445) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Havainnekuva, 28.2.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017 liitteineen

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Käskynhaltijantien länsiosan ja sen lähialueiden alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6686-0

 

Asemakaavaosasto

4

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12440) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Havainnekuva, 28.2.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017 ja asukastilaisuuden 28.4.2016 muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Maaherrantien alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6619-0

 

Asemakaavaosasto

5

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus
Soininvaara Osmo + Rautava Risto
- että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 14.2.2017

4

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 14.2.2017

5

Havainnekuva 14.2.2017

6

Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, liitteineen

7

Mielipidekirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Loukoila Eija

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 14.2.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 14.2.2017

5

Havainnekuva 14.2.2017

6

Kaupunkirakenteelliset periaatteet 14.2.2017

7

Perspektiivikuvakooste 14.2.2017

8

Vuorovaikutusraportti 14.2.2017 ja asukastilaisuuksien muistiot

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Helsingin Itäisen saariston tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12300) ja sen asettaminen uudelleen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta 28.2.2017

2

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

3

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

4

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

5

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

6

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

7

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

8

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

9

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

10

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

11

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

12

Asemakaavaehdotuksen nro12300 K Määräykset, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

13

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L koko kaava-alueen kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

14

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutettu 28.2.2017

15

Havainnekuva, karttalehti A 28.2.2017

16

Havainnekuva, karttalehti B 28.2.2017

17

Havainnekuva, karttalehti C 28.2.2017

18

Havainnekuva, karttalehti D 28.2.2017

19

Havainnekuva, karttalehti E 28.2.2017

20

Havainnekuva, karttalehti F 28.2.2017

21

Havainnekuva, karttalehti G 28.2.2017

22

Havainnekuva, karttalehti H 28.2.2017

23

Havainnekuva, karttalehti I 28.2.2017

24

Havainnekuva, karttalehti J 28.2.2017

25

Havainnekuva, koko kaava-alue kartta L 28.2.2017

26

Tehdyt muutokset

27

Helsingin Itäinen saaristo arvokkaat luontokohteet -kartta

28

Itäisen saariston rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet

29

Helsingin Itäinen saaristo kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kaupunkisuunnitteluvirasto 3.2.2017

30

Itä-Villinki arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 7.-9.9.2016, Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut 2016

31

Itäisen saariston maisema- ja luontokohteet. Saarikohtainen selostus kaavalehdittäin, kaupunkisuunnitteluvirasto 2014/2017

32

Helsingin Itäisen saariston asemakaava-alueen tärkeimmät saaristolintujen pesimäluodot, yhteenveto 14.2.2014, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

33

Villingin saari, Kantatilaselvitys ja mitoitustarkastelu, Ramboll 2016

34

Iso Villasaari, Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Ksv 2016

35

Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkastus/Kallahdenharjun Natura-alueen kohteen inventointi (Suojelubiologi Mats Westerbom 18.10.2012), rajauskartat

36

Villingin vesiosuuskunta ja vesihuolto, Airix 2012

37

Teknisen huollon periaatesuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto / rakennuttajatoimisto HTJ Oy 4.9.2011

38

Tilastotiedot 28.2.2017

39

Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskustelutilaisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja

40

Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017 ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

41

Muistutukset

42

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Vartioharjun Linnavuorenpuiston asemakaavaehdotus (nro 12435) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Havainnekuva, 28.2.2017

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 7.6.2016, täydennetty 28.2.2017 ja asukastilaisuuden (16.2.2016) muistio

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kauppakartanonkatu 16 asemakaavaehdotus (nro 12443) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12443 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12443 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Viitesuunnitelma

6

Lähtötietoliite

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Kalasataman keskus 2, asemakaavaehdotus (nro 12438) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017

5

Havainnekuva 28.2.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017

9

Korkea rakentaminen Helsingissä

10

Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön 2017

11

Varjotutkielma, Kalasataman keskus, 11.10.2016 SRV

12

Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta 25.1.2017

13

Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon

14

Palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin

15

Kalasataman keskus, lausunto suunnitelmamuutosten tuulisuusvaikutuksista

16

Kalasataman keskuksen korttelin 10593 ja tortien 7 ja 8 meluselvitys asemakaavamuutosta varten

17

Raideliikenteen tärinän ja runkomelun huomioiminen kaavamuutosalueilla

18

Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta

19

Kalasataman hotellihankkeen ekologiset kriteerit

20

Kalasataman keskus 2, kaavamuutosalueet 2016, pilaantuneisuustarkastelu

21

Pohjaveden tila - yhteenveto 4.2.2017

22

Kalasataman keskus, autopaikkalaskelma, pyöräpaikkalaskelma

23

Kalasataman keskus, alustava kerrosalalaskelma ja -kaaviot 15.11.2016

24

Mielipidekirjeet

25

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

5

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaohjeet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Palautusehdotus
Rautava Risto + Niiranen Matti
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että laskentaohjeen autojen pysäköinnissä sivulla 12 olevasta taulukosta poistetaan maksimimääräykset ja sivulla 15 olevassa taulukossa polkupyöräpaikkojen määrät puolitetaan.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Rautava Risto
JAA: 6, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Hyttinen Nuutti, Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta
EI: Niiranen Matti, Rautava Risto
Poissa: Andersson Hennariikka

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 6-2, 1 poissa.

Liitteet

1

Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet

2

Yritysvaikutusten arviointi työpaikka-alueden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeesta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kuninkaantammi, Lammenrannan liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Esitys poistettiin listalta.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6700-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Selvitys kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päätöksistä poikkeamisasioissa vuonna 2016 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Hallinto-osasto/Ksv

1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 toiminnan ja talouden toteutumisraportti (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuoden 2016 toiminnan ja talouden toteutumisraportti

 

Yleissuunnitteluosasto

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lausuntopyynnön liite 1, arviomuistio

2

Lausuntopyynnön liite 2, Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen, raportti

3

Oikeusministeriön lausuntopyyntö 30.1.2017

 

Asemakaavaosasto

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vaarala- Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämistä maauimalaksi ja virkistysalueeksi (b-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus
Lovén Jape
(15) Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kannalta Jakomäen ja Vaaralan lammikkoalueen kehittämistä virkistysalueena tulee edistää yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Alueen pohjaveden ja luontokohteiden suojelu on otettava huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo maauimalan ja virkistysalueen selvittämisen Vantaan ja Helsingin hteishankkeena
tarpeelliseksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu asiantuntijana suunnittelu- ja selvitystyöhön. Ennen mahdolliseen hankkeeseen ryhtymistä tulee asiasta sopia myös alueen yksityisen maanomistajan sekä vesivarojen käytön ja hoidon osalta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Alueen sijaintikartta

 

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle AM-ohjelman täytäntöönpanopäätökseen liittyvään selvitykseen koskien asuntorakentamisen kokeilujen järjestämistä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 28.02.2017

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi