Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 13.12.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Välimäen ja varatarkastajaksi jäsen Loukoilan.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna

Lautakunta hyväksyi seuraavat vastaehdotukset yksimielisesti:


Vastaehdotus
Moisio Elina
Lautakunta toteaa, että hankkeiden toteutusjärjestyksestä ja aikataulusta päätetään ohjelman lopullisen päättämisen yhteydessä.

Vastaehdotus
Moisio Elina
Lautakunta kehottaa jatkosuunnittelussa varmistamaan, että joukkoliikenneyhteydet, kuten raitiotiet, rakennetaan uusille alueille
etupainotteisesti.

Vastaehdotus
Moisio Elina
Lautakunta kehottaa laatimaan ohjelmaan osuuden metsäisen suojeluverkoston kehittämisestä ja kytkeytyneisyydestä muuhun
suunnitteluun. Samoin kaupunkiluonnon ja viheralueiden monimuotoisuutta ja monipuolisuutta on käsiteltävä laajemmin osana kaupungin kehittämistä.

Vastaehdotus
Loukoila Eija + Moisio Elina
Hyväksyessään yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen lautakunta edellyttää, että yleiskaavakäsittelyssä kaupunginvaltuuston hyväksymät ponnet tulevat otetuksi huomioon toteuttamisohjelman tarkentuessa.

Vastaehdotus
Soininvaara Osmo + Rautava Risto
KSV tuottaa kaupunginvaltuuston strategianeuvottelujen käyttöön ehdotuksia lähiaikoina toteutettavista rakennuskohteista yhteensä noin kolmen miljoonan asuinkerrosneliömetrin verran. Näihin tulee liittää arvio alueiden toteuttamisen vaatimista investoinneista. Yksittäiset ehdotettavat alueet voivat olla korkeintaan 500 000 kerrosneliömetrin suuruisia.

Liitteet

1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos, 13.12.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tornihotellin ja Sonckin makasiinien (Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12351) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12351 kartta, päivätty 9.6.2015, muutettu 13.12.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12351 selostus, päivätty 9.6.2015, muutettu 13.12.2016

5

Havainnekuva 13.12.2016

6

Tehdyt muutokset 13.12.2016

7

Vuorovaikutusraportti liitteineen 13.12.2016

8

Muistutus

9

Osa päätöshistoria

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Tyynenmerenkadun liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6673-7

 

Asemakaavaosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12088) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muutettu 13.12.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, muutettu 13.12.2016

5

Havainnekuva, ote asemakaavan viitesuunnitelmasta

6

Asemakaavan viitesuunnitelma

7

Tilastotiedot

8

Tehdyt muutokset

9

Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 13.12.2016

10

Kirje ja mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6667-1

 

Asemakaavaosasto

3

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (a-asia) pdf html

 

Päätös
Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Palautusehdotus
Rautava Risto + Soininvaara Osmo:
Kaupunkisuunnittelulautakunta palauttaa ”Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella ” uuteen valmisteluun siten, että jatkovalmistelussa tehdään tarkemmat lisäselvitykset mm. kaupunkitalouden ja yritysarviointien osalta. Jatkovalmistelussa arvioidaan uudelleen vyöhykkeen 1 tarpeellisuus ja molempien vyöhykkeiden osalta mahdollisuudet lisätä rajoitusten joustavuutta.
Samalla lautakunta esittää, että erikseen selvitetään, olisiko juridisesti mahdollista päättää kaavamaisesta arvon nousun leikkaamisesta muutettaessa toimitiloja asunnoiksi.
Asia tuodaan lautakunnan uuteen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2017.

Lautakunta hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Konversioperiaatteet 29.11.2016, kartta

2

Selostus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus
Moisio Elina + Soininvaara Osmo
Jatkosuunnittelussa tulee selvittää mahdollisuudet säilyttää Tattarisuon lehto kaavarunkoa laajemmin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Moisio Elina
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Järvi Miia, Niiranen Matti, Rautava Risto, Välimäki Heta
EI: Hyttinen Nuutti, Loukoila Eija, Moisio Elina, Soininvaara Osmo
Poissa: Andersson Hennariikka

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 4-4, puheenjohtajan ääni ratkaisi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Malmin lentokentän alueen kaavarunko, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

4

Malmin lentokentän alueen kaavarungon selostus, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

5

Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, korttelit sekä virkistys- ja viheralueet, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

6

Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, kaupunkirakenne, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016 ja keskustelutilaisuuden muistio 30.9.2015

9

Mielipidekirjeet

10

Liikenne, Malmin lentokentän alueen kaavarungon selostuksen liiteosa, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

11

Malmin lentokentän kaavarunkoalue, kaupallinen selvitys - osaraportti kappaleet 3-5, Luonnos, WSP, 16.11.2016

12

Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016

13

Malmin lentoasema, ympäristöhistoriallinen selvitys 30.6.2016

14

Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi, 2016

15

Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016

16

Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesimälinnustoselvitys 2015, 15.9.2015

17

Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella syksyllä 2016, 25.10.2016

18

Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016

19

Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien selvityksiä vuonna 2016

20

Malmin lentokenttäalueen hule- ja pohjavesiselvitys 2015

21

Malmin lentoaseman kaavarungon alue, maaperän pilaantuneisuus ja sen vaikutus maankäyttöön, 2016

22

Malmin lentokenttäalue, rakennettavuusselvitys, alustava esirakentamissuunnitelma 18.12.2015

23

Malmin lentokentän joukkoliikenneratkaisujen ilmastovaikutusten arviointi, 2016

24

Malmin lentokentän ympäristön nimistöhistoriallinen selvitys, 2016

25

Malmin työhuone, työpajatulosten yhteenveto 21.9.2015

26

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 13.12.2016

4

Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 13.12.2016

5

Rakeisuuskuva 13.12.2016

6

Havainnekuva 13.12.2016

7

Havainnemateriaalia 13.12.2016

8

Vuorovaikutusraportti 13.12.2016

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaartinkaupunki, Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna

Vastaehdotus
Järvi Miia + Välimäki Heta
Lisäys päätösesityksen kohdaksi 2. Lautakunta toteaa, että Kauppatorin kehittämisessä on otettava huomioon Suomenlinnassa asuvien tarpeet.

Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Lähtötiedot

4

Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueilla (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Piirustus 6674-1

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräinen kokous 20.12.2016 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikölle (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Erohakemus

 

Hallinto-osasto/Ksv

1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 4/2016 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Hernesaaren alueella (Länsisatama) (nro 12437) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12437/13.12.2016

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vuosaarentien liikenneturvallisuuden parantamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemistä Elielinaukiolla (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 13.12.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi