Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennuksen laajentamista (b-asia)

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaarimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käytettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteita.

HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman lippua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.

Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausuntonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijalipun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli ovat alle 30 vuotiaita.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 27 muuta valtuutettua ovat tehneet 31.8.2016 seuraavan aloitteen:

Kaikki opiskelijat eivät saa tasavertaisesti opiskelija-alennusta joukkoliikenteeseen. Jotta kaikkia opiskelijoita kohdeltaisiin tasa-arvoisesti, ehdotamme me allekirjoittaneet, että kaupunki ehdottaa HSL:lle, että HSL laajentaa opiskelija-alennusta myös kaikkiin:

  1. 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin
  2. oppisopimuskoulutuksessa oleviin
  3. ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli Valman piirissä oleviin.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 4.11.2016 mennessä. Lausunto on pyydetty myös HSL:ltä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566