Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/2

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (a-asia)

HEL 2015-011287 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0579_9, karttaruutu 677507-08

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

        hyväksyä liitteen 4 mukaiset 1.11.2016 päivätyt Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

Tiivistelmä

Suunnitteluperiaatteet koskevat keskusta-aluetta, joka sijaitsee Vuosaaren metroaseman ympäristössä.

Suunnitteluperiaatteet määrittelevät alueen tulevan täydennysrakentamisen tavoitteet, osoittavat mahdollisia uuden maankäytön alueita nykyisten tonttien ulkopuolelta ja linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia. Suunnitteluperiaatteisiin on lisäksi koottu periaatteellisen tason suunnitteluohjeita ja tutkittavia kehityskohteita. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- ja liikennesuunnittelua, joissa suunnitteluratkaisut tarkentuvat.

Tavoitteena on esikaupunkikeskustan kehittäminen keskustamaiseksi ja rakentamisen lisääminen raideliikenteen yhteyteen täydennysrakentamisen keinoin.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet 54090, 54178, 54179, 54096, 54180/6-7, 54187/1 sekä tarkastelualueen LPA-, VP- ja LP-alueet. Korttelialueet 54180/8-12 ja 54186 ovat yksityisomistuksessa.

Esittelijän perustelut

Suunnitteluperiaatteet ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisia ja edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Nyt laaditut suunnitteluperiaatteet ovat tarkistetun yleiskaavaehdotuksen tavoitteiden mukaisia.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Vuosaaren Urheilutalo, Vuotalon kulttuurikeskus, Mosaiikkitorin pysäköintilaitos, Tehtaanpuiston yhteiskoulu, kauppakeskus Columbus ja palvelukeskus Albatrossi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1978-2004) ja niissä alue on merkitty K-, KTY-, YU-, AP-, LPA- ja LP-kortteleiksi. Osa asemakaavoista on jäänyt toteuttamatta. Toteutumatta on kaikkia edellä mainittuja korttelityyppejä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        kiinteistöviraston geotekninen osasto

        kiinteistöviraston tilakeskus

        kiinteistöviraston tonttiosasto

        opetusvirasto

        sosiaali- ja terveysvirasto

        varhaiskasvatusvirasto

        Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksikkö.

Mielipiteet

Mielipidekirjeitä saapui 8 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.

Mielipiteet totesivat suunnitteluperiaatteiden olevan oikeansuuntaisia tiivistäessään keskustaa jalankulkuystävällisemmäksi. Palveluiden ja liiketilojen tarpeeseen ja menestykseen uskottiin laajasti, mutta samalla esitettiin huolia toimitilan määrän riittävyydestä ja kaupunginosalle tyypillisen vehreyden huomioimisesta massiivisessa rakentamisessa. Aromikujan alueen korkea rakentaminen herätti myös huolta katutason viihtyvyyttä vähentävänä mittakaavan, tuulisuuden ja varjoisuuden kasvattajana. Samalla kuitenkin todettiin, että suunnitteluperiaatteissa määritellyt sijainnit korkealle rakentamiselle ovat perusteltuja, mikäli sitä alueelle sijoitettaisiin. 

Mielipiteet on otettu huomioon suunnittelutyössä lähtötietomateriaalia päivittäen ja täydentäen. Suunnitteluperiaatteiden osalta tarkennuksia on tehty kävely-yhteyksiin, lukiorakennuksen monikäyttöisyyteen ja julkisen liikenteen saavutettavuuteen liittyen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Lähtötiedot

4

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

5

Varjoisuusselvityksiä

6

Vuorovaikutusraportti 1.11.2016, asukastilaisuuden (14.6.2016) muistio ja asukastyöpajan (21.10.2015) muistio

7

Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566