Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/3

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 21. - 25.10.2016 tekemiä päätöksiä:

Hallintopäällikkö 

§ 5

Yleiskaavapäällikkö

§ 16-17

Liikennesuunnittelupäällikkö

§ 126-133

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Oheismateriaali

1

Viranhaltijapäätökset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566