Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/3

 

01.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma (a-asia)

HEL 2016-011229 T 10 03 08

Ksv 0851_6, karttaruutu 675496-7

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää osaltaan hyväksyä Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 rakennustapaohjeen sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelman sekä lähettää sen rakennuslautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 asemakaavan muutokset 12.2.2014. Alueet ovat keskeinen osa valtakunnallisesti arvokasta historiallista kokonaisuutta. Suunnittelun lähtökohtana on ollut konepaja-alueen vahvan luonteen säilyttäminen ja hyödyntäminen osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen ympäröiviin kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luovalla ja luontevalla tavalla sekä arvokkaitten hallirakennusten suojelu sekä korkeatasoinen asunto- ja toimistorakentaminen.

Osa-alue 5 käsittää konepajan alueen arvokkaimman teollisuusrakennusten kokonaisuuden. Kaikki arvokkaat konepajahallit suojellaan ja niihin osoitetaan uutta käyttöä. Osa-alue 6:n suunniteltu uusi rakennuskanta luo konepajahallien muodostamalle kokonaisuudelle kehyksen. Sturenkadun puolelle on suunniteltu toimistorakennus ja Teollisuuskadun puolelle toimitiloja ja asumista yhdistävä hybridirakennus.

Rakennustapaohjeen ja julkisten ulkotilojen suunnitteluohjeen sekä valaistuksen yleissuunnitelman tavoitteena on arvokkaan kulttuuriympäristön mukaisen laatutason toteutuminen. Ohjeessa on määrätty ne suunnitteluperiaatteet, joita asemakaavan lisäksi noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjeella taataan alueen toteutuminen yhtenäisesti uudeksi osaksi kantakaupunkia. Valaistuksella on merkittävä osa alueen uutta kaupunkikuvaa.

Esittelijän perustelut

Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan 23.8.2014. Kaavaratkaisut ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisia ja edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Suunnittelualue on osa Pasilan konepaja-alueen valtakunnallisesti arvokasta historiallista kokonaisuutta ja käsittää konepaja-alueen keskeiset suojeltavat rakennukset sekä kaksi toimitilarakennusten korttelia Sturenkadun ja Teollisuuskadun varrella.

Nyt laaditun ohjeen tarkoituksena on selventää asemakaavassa esitettyjä periaatteita ja täsmentää ne suunnitteluperiaatteet, joita asemakaavan lisäksi noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Rakennustapaohjetta sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen suunnitteluohjetta on pidetty tarpeellisena, jotta tämän arvokkaan kulttuuriympäristön laatutavoitteet voisivat toteutua.

Rakennustapaohjeessa ja yleissuunnitelmassa määritellään konepajan julkisen ulkotilojen tilalliset periaatteet sekä ympäristön tavoiteltu laatutaso. Uusien rakennusten osalta annetaan yleispiirteisiä ohjeita rakennusten liittymisestä julkiseen ulkotilaan. Rakennustapaohjeessa määritellään suojeltavien rakennusten kunnostusta koskevat periaatteet. Ohjeen lopussa on julkisille ulkotiloille kohdekohtaiset ohjekortit. Vanhoille rakennuksille tarvitaan tämän työn lisäksi yksityiskohtaisempi rakennustapaohjeistus.

Ohjeita ei tule tulkita mekaanisesti. Ne osoittavat esimerkinomaisesti sen laatutason, johon suunnittelun avulla tulisi pyrkiä. Ohjeet eivät ole este paremman laatutason tavoittelemiselle.

Laadukkaan ympäristön rakentaminen edellyttää jatkossakin maanomistajien, suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien sekä tulevien käyttäjien yhteistyötä. Ohje osaltaan selkeyttää yhteisesti tavoiteltavia päämääriä.

Ennen rakennusluvan anomista uudisrakennusten suunnitelmat käsitellään aluetyöryhmässä, johon kuuluu edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja rakennusvirastosta.

Ohje on laadittu yhteistyössä rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston, Museoviraston, VR-Yhtymä Oy:n, NCC Property Development Oy:n sekä YIT-rakennus Oy:n kanssa.

Rakennusvirasto on jo käyttänyt yhteistyöllä laadittua rakennustapaohjetta ohjeena laatiessaan alueelle katusuunnitelmia.

Tämä ohje on viimeinen Pasilan konepajan aluekokonaisuudelle laadittavista rakennustapaohjeista ja poikkeaa rakenteeltaan nykykäytännön mukaisten ohjeiden muodosta.

Yleiset tavoitteet

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on korttelikokonaisuuden suunnittelu kaupunkitilallisesti ja arkkitehtuuriltaan luovalla tavalla uudeksi urbaaniksi osaksi kantakaupunkia ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta konepaja-aluetta.

Toimitilakortteleiden tulee olla alueen teollinen perinne ja historia muistaen konepaja-aluetta täydentäviä, ilmeeltään modernilla tavalla perinteistä kantakaupunkia.

Alueen suunnittelu

Pasilan konepajan alueen kaavoitus on edennyt koko aluetta koskevasta kaavaluonnoksesta osa-alueittain.

Uudisrakennusten osalta Helsingin kaupunki on teettänyt viitesuunnitelman toimitilakorttelin suunnittelusta asemakaavan muutoksen pohjaksi. Sturenkadun varren toimitilojen viitesuunnitelmat on laatinut Arkkitehtuuritoimisto B&M. NCC Rakennus Oy on teettänyt Teollisuuskadun hybridikorttelista viitesuunnitelmat Arkkitehtitoimisto SARC Oy:ltä.

Rakennustapaohjeen on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo.

Asemakaava

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan konepajan osa-alueen 5 asemakaavan muutoksen nro 12211 ja osa-alueen 6 asemakaavan muutoksen nro 12212 12.2.2014. Asemakaavan muutoksissa on Sturenkadun varrelle osoitettu kerrosalaa toimistorakennusta varten sekä Teollisuuskadun varrelle asuinkerrosalaa sekä toimistokerrosalaa hybridirakennukseen.

Konepajan alueen kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti merkittävimmät rakennukset on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1. Suojelumerkintöjä on annettu rakennuskohtaisesti tarkentaen. Uusi kerrosala on 31 500 k-m² toimistorakennuksessa, 16 500 k-m² hybridirakennuksessa. Suojeltavien rakennusten kerrosala on 27 215 k-m². Autopaikkojen korttelialueella on kerrosalaa osoitettu 14 850 k-m². Uusien asukkaiden määrän arvioidaan olevan noin 150 asukasta.

Asemakaavoissa edellytetään rakentamistapaohjeen, tonttien sekä yleisten alueiden ulkotilojen yhteisen yleissuunnitelman sekä valaistuksen yleissuunnitelman laatimista ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 rakennustapaohjeen sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566