Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/4

 

1.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.10.2016 § 319

HEL 2016-007857 T 10 03 06

Ksv 1521_5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma -raportin luonnoksen sekä Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteiden käsittelyaikataulun 1.11.2016.

27.09.2016 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi