Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/1

 

1.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kontula, Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7 asemakaavaehdotus (nro 12415) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia)

HEL 2015-012715 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1501_11

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

        asettaa 1.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47017 tonttia 1 ja korttelin 47019 tonttia 5
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen
 

        merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisu koskee Kontulan kerrostaloalueen Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7 tontteja sekä välillisesti Kaarenjalka 1 autopaikkojen korttelialuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien lisärakentamisen.

Tavoitteena on tonttien lisärakentaminen siten, että tonteille sijoitetaan yhteensä kolme uutta kahdeksankerroksista asuinrakennusta ja kaksi pienehköä kaksikerroksista pysäköintilaitosta. Yksi rakennuksista on suunniteltu Kaarenjalan, Kiikun, Keinutien ja Kontulankaaren rajaaman korttelin sisäosaan, toinen rakennus ja pysäköintilaitos Kiikun varteen ja kolmas rakennus ja pysäköintilaitos Keinutien jatkeena olevan Keinupolun varteen.

Keinulaudantie 7 nykyiset rakennukset esitetään säilytettäviksi. Kaarenjalka 5 tontille sijoittuvan uudisrakennuksen autopaikat sijoittuvat olemassa olevaan pysäköintilaitokseen kaavamuutosalueen ulkopuolella.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 910 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 250 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kontulan palvelujen väestöpohja kasvaa.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti edistää täydennysrakentamista ja toteuttaa AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavaehdotuksen mukainen. Kaavaehdotuksen keskimääräinen korttelitehokkuus on 1,02 (laskelmassa ei ole huomioitu autopaikkoja, jotka sijoittuvat pysäköintilaitokseen kaava-alueen ulkopuolella).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutoksen tontit ovat osa Kontulan pääosin 1960 - 70-luvulla aluerakentamiskohteena rakentunutta kerrostalolähiötä, jolle ovat ominaisia suuret rakennusmassat ja väljät puistomaiset pihat, joissa tonttien rajat eivät erotu. 

Kaarenjalka 5:n tonttia rajaa kadun puolelta viisikerroksinen vuonna 1968 valmistunut rakennus, pihan puolelta tontti rajautuu korttelin puistomaiseen korttelipihaan. Tontin autopaikat, 90 kpl, ovat naapuriyhtiön kanssa yhteisessä pysäköintilaitoksessa kaava-alueen ulkopuolella olevalla tontilla 47019/1 (kuva kaavaselostuksessa, kohdassa Asemakaavat, Ote ajantasa-asemakaavasta.

Keinulaudantie 7:n tontilla on kaksi vuosina 1965 - 66 valmistunutta, arkkitehti Lauri Silvennoisen suunnittelemaa yhdeksänkerroksista lamellitaloa. Tontti rajautuu länsireunastaan kallioiseen puistoalueeseen ja muilta osin katu- ja jalankulku-pyöräteihin. Tontin rakennusten hahmo on osa alueen identiteettiä.

Tonteilla on voimassa asemakaava nro 5550 (vahvistettu 7.5.1965). Kaavan mukaan Kaarenjalka 5 tontin autopaikat saa sijoittaa saman korttelin autopaikkatontille. Tällä tontilla (47019/1) on nykyisin voimassa asemakaava nro 11014, jossa tontti on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa tonttien 47019/2, 3 ja 5 autopaikkoja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        kiinteistöviraston geotekninen osasto

        kiinteistöviraston tilakeskus

        kiinteistöviraston tonttiosasto

        kaupunginkanslia

        opetusvirasto

        pelastuslaitos

        rakennusvalvontavirasto

        rakennusvirasto

        varhaiskasvatusvirasto

        ympäristökeskus

Rakennusviraston kannanotto kohdistui Keinulaudantie 7 pelastusreitin ja nostopaikan suunnitteluun. Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui rakennusaikaisten haittojen huomioon ottamiseen rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. HSL:n kannanotto kohdistui pysäköintitarpeen arviointiin. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että pelastusreittiin liittyvät asiat on huomioitu tontin viitesuunnitelmassa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 3 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.

Mielipiteet kohdistuivat autopaikkamitoitukseen ja paikkojen sijaintiin, kadunvarsipaikoituksen lisäämiseen, haitalliseen läpikulkuun sekä pienyritysten työtilojen tarpeeseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavaselostuksen liitteenä olevissa korttelikortteissa on tarkentavaa oheistusta myös läpikulun estämisestä.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto

        ympäristölautakunta/ympäristökeskus

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 kartta, päivätty 1.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 selostus, päivätty 1.11.2016

5

Havainnekuva, ote viitesuunnitelmasta 4.10.2016

6

Kuvaliite suojelukohteista

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 1.11.2016

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566