Helsingin kaupunki

Esityslista

30/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

4.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huopalahden aseman ympäristön liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2016-002394 T 08 00 00

Hankenumero 0918_15

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6623-1 mukaisen Raide-Jokerin liikennesuunnitelman paaluvälillä 16900–17700.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Huopalahden aseman ja ympäristön asemakaavaehdotuksen nro 12392 yhteydessä Huopalahden aseman liikennesuunnitelman, jossa on esitetty myös Raide-Jokerin edellyttämät liikennejärjestelyt paaluvälillä 16900–17700 (piirustus 6623-1). Suunnitelma on tehty pääasiassa Huopalahden asemanseudun alustavan liikennesuunnitelman ja Raide-Jokerin hankesuunnitelman pohjalta.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 22.3.2016 Huopalahden aseman ja ympäristön asemakaavaehdotuksen nro 12392 yhteydessä Huopalahden asemanseudun alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6553-3).

Uusi liikennesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6553-3). Liikennesuunnitelmaan on lisätty Raide-Jokerin linjaus paaluvälillä 16900–17700, mutta muutoin liikennesuunnitelma vastaa alustavaa liikennesuunnitelmaa.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotie. Raide-Jokerin pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linjalle on suunniteltu 33 pysäkkiparia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Liikennesuunnitelma

Huopalahden aseman ja ympäristön asemakaavaehdotukseen liittyvää liikennesuunnitelmaa on täydennetty Raide-Jokerin hankesuunnitelman pohjalta. Raide-Jokerin linjaus kulkee suunnittelualueella Eliel Saarisen tietä ja raitiotiepysäkki "Huopalahden asema" sijaitsee nykyisen runkolinjan 550 pysäkin kohdalla junaradan alittavassa joukkoliikennetunnelissa. Eliel Saarisen tietä käyttäviä bussilinjoja varten tehdään uusi bussipysäkkipari leventämällä joukkoliikennetunnelia nykyisen pysäkkiparin eteläpuolella.

Joukkoliikennetunnelin rakenteita ei muuteta uutta pysäkkiparia lukuun ottamatta, joten jalankulun ja pyöräilyn reitin säilyvät nykyisellään.

Kahden hissikuilun välinen porrasyhteys laiturialueelta länsipuoliselle erotellulle pyörätielle ja jalkakäytävälle on poistettu, sillä se on verkollisesti tarpeeton, kun laiturialueen molemmissa päissä on portaat.

Ainut merkittävä ero liikennesuunnitelman ja Raide-Jokerin hankesuunnitelman välillä on Laajasuonpuiston kohdalla olevan pohjoisemman suojatien poistaminen. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan käyttämään eteläisempää valo-ohjattua suojatietä. Verkollisesti vähempiarvoisen ylityksen poistaminen lisää pikaraitiotien sujuvuutta ja matka-ajan luotettavuutta.

Alustavaan liikennesuunnitelmaan verrattuna on lisäksi tarkennettu polkupyörien pysäköintijärjestelyä niin, että Huopalahden asemalle sijoitetaan Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman (HLJ 2011) mukaisesti vähintään198 polkupyörien liityntäpaikkaa.

Kustannukset (alv. 0%)

Asemakaavamuutokseen liittyvät kadunrakentamiskustannukset ovat 200 000 euroa. Nyt esiteltävät muutokset eivät lisää alustavassa liikennesuunnitelmassa arvioituja kustannuksia.

Koko Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Rakentamisen kustannusarvio sisältää sekä raitiotien infrastruktuurin rakentamisen että raitiotien edellyttämät välittömät muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on 30 % valtion tuki, jolloin Helsingin maksuosuudeksi jäisi 125 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2016 pidetyssä kokouksessa Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6623-1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

HKL-liikelaitos/Ville Lehmuskoski

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566