Helsingin kaupunki

Esityslista

30/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/2

 

4.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lohiapajanlahden ympäristön liikennesuunnitelma (b-asia)

HEL 2016-001275 T 08 00 00

Hankenumero 0929_2

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6615-1 mukaisen Lohiapajanlahden ympäristön liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Lohiapajanlahden asemakaavaehdotuksen nro 11040 yhteydessä Lohiapajanlahden ympäristön liikennesuunnitelma (piirustus 6615-1). Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle ja autoilulle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 22.3.2016 Lohiapajanlahden asemakaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän Lohiapajanlahden ympäristön alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6544-1).

Uusi liikennesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6544-1). Suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta tarvittavat katusuunnitelmat. Katusuunnitelman rakentamisen aikataulu sovitetaan Lohiapajanlahden rakentamishankkeen toteutumiseen.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6615-1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566