Helsingin kaupunki

Esityslista

30/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

04.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto

Kvsto 14.9.2016 § 233

Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12365, Kalevankatu 57)

HEL 2011-003759 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto

Kj/3 12.9.2016 § 18

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokoontuminen syyskaudella

HEL 2015-012076 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566