Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 14.6.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Helsingin uudeksi yleiskaavaksi (Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään seuraavalla tavalla:
Teen yleiskaavaehdotuksen selostukseen muutoksen sivulle 99:
Kaavamääräyksen tulkintataulukossa määräyksen "Kaupunkibulevardi" tulkintaohjeessa oleva virke "Kaupunkibulevardin tarkemmat alkupisteet sekä liittymäratkaisut ratkaistaan väyläkohtaisesti." muutetaan muotoon "Kaupunkibulevardin tarkemmat alkupisteet sekä liittymäratkaisut ratkaistaan väyläkohtaisesti yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten kanssa."

Vastaehdotus: Rautava Risto + Soininvaara Osmo
- Lauttasaari: Nacka- puiston itälaidalta kaksi kantakaupunki-pikseliä pois ja muutetaan osin virkistys- ja viheralueeksi ja osin vesialueeksi, Lauttasaaren koillisosasta Länsiväylän eteläpuolelta poistetaan yksi kantakaupunki-pikseli ja pohjoispuolelta kaksi kantakaupunki-pikseliä ja muutetaan vesialueeksi.
- Hämeenlinnan kaupunkibulevardilta itäreunalta poistetaan toiseksi ja kolmanneksi pohjoisin kantakaupunki-pikseli ja muutetaan virkistys-ja viheralueeksi.
- Metsäläntien pohjoispuolelta poistetaan yhteensä kahdeksan asuntovaltaisen alueen pikseliä ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi (Lännestä itään neljä pohjoisinta ja neljä toiseksi pohjoisinta pikseliä).
- Uutelan kanavan itäpuolelta poistetaan neljä eteläisintä asuntovaltaisen alueen pikseliä ja kahden pohjaisimman pikselin ja kanavan välinen kapea kiila ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi.

Vastaehdotus: Rautava Risto + Soininvaara Osmo
Kohtaan (2) kolmannen luetelmaviivan jälkeen seuraavat tekstimuutokset:
Lisäksi lautakunta päättää
- todeta, että kaupunkibulevardien rakentaminen ei edellytä tiemaksujen (vast.) käyttöönottoa.
- todeta, että kaupunkibulevardien liittymäratkaisut tehdään tarkemman suunnittelun yhteydessä. Liittymät voivat olla joko eritasoliittymiä tai tasoliittymiä.
- todeta, että kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksestä ja mahdollisesta vaiheittaisuudesta tehdään erillinen päätös
- jatkovalmistelussa varmistettavan, että Haaganpuron arvokas taimenkanta säilyy
- jatkovalmistelussa varmistettavan, että keskuspuiston ekologinen käytävä säilyy vahvana erityisesti Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan majan alueella
- jatkovalmistelussa pidettävän huolta siitä, että Keskuspuistossa uurnalehto säilyy hiljentymiseen soveltuvana rauhallisena ympäristönä
- todeta, että kulttuuriympäristöt (esimerkiksi Rastilan kartano)  täydennysrakentamisen alueilla tulee nähdä laajemmin kuin vain suojeltavina tai säilytettävinä rakennuksina. Kulttuuriympäristö käsittää myös piha-aluetta ja muuta ympäristöä.
- ,että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Tuomarinkylän ja Kivinokan alueella niiden nykyiset toiminnat
- todeta, että luonnonmukaisia metsä- ja luontoalueita tulee olla riittävä määrä rakennettujen puistojen lisäksi
- ,että riittävät lähivirkistysalueet tulee turvata täydennysrakentamisalueilla
- ,että rantojen avoin käyttö ja kulkureitit turvataan alueita rakennettaessa

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti molemmat vastaehdotukset sekä esittelijän tekemän muutoksen

Liitteet

1

Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015, muutettu 7.6.2016

2

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 6.10.2015, muutettu 7.6.2016

3

Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050, 7.6.2016

4

Teemakartta: Kaupunkiluonto, 7.6.2016

5

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050, 7.6.2016

6

Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050, 7.6.2016

7

Teemakartta: Merellinen Helsinki 2050, 7.6.2016

8

Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto, 7.6.2016

9

Teemakartta: Kulttuuriympäristöt, 7.6.2016

10

Teemakartta: Kantakaupunki, 7.6.2016

11

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet, päivitetty 7.6.2016

12

Vuorovaikutusraportti IV, 7.6.2016

13

II Viranomaisneuvottelun muistio 23.3.2016

14

Lausunnot (osa päätöshistoriaa)

15

Lausunnot Natura-arvioinnista

16

Muistutukset, osa 1

17

Muistutukset, osa 2

18

Muistutukset, osa 3

19

Muistutukset, osa 4

20

Muistutukset, osa 5

21

Muistutukset, osa 6

22

Muistutukset, osa 7

23

Kirjeet

24

Adressi Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta

25

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 1

26

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 2

27

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 3

28

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 4

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Raide-Jokerin teknisten asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi (nro 12400) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esityksen muutos
Täsmennetään asian otsikkoa siten, että otsikko täsmennyksen jälkeen on muodossa:
"Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Raide-Jokerin tekniseksi asemakaavaksi ja asemakaavojen muutokseksi (nro 12400) (a-asia)"

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuvat 1-12

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (1/4), päivätty 14.6.2016

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (2/4), päivätty 14.6.2016

5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (3/4), päivätty 14.6.2016

6

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (4/4), päivätty 14.6.2016

7

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 selostus, päivätty 14.6.2016

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 14.6.2016 ja asukastilaisuuksien, Jokerimessujen yhteenveto (12., 19 ja 28.5.2015) muistio

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

11

Mielipidekirjeet

12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Raide-Jokerin teknisiin kaavoihin liittyvät alustavat liikennesuunnitelmat (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6582-2

3

Piirustus 6583-3

4

Piirustus 6584-2

5

Piirustus 6585-2

6

Piirustus 6586-33

7

Piirustus 6587-7

8

Piirustus 6588-7

9

Piirustus 6589-2

10

Piirustus 6590-54

 

Asemakaavaosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kannelmäen ostoskeskuksen alueen (Vanhaistentie 1–3) asemakaavan muuttamiseksi (nro 12381) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12381 kartta, päivätty 12.1.2016, muutettu 14.6.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12381 selostus, päivätty 12.1.2016, muutettu 14.6.2016

5

Havainnekuva, 12.1.2016

6

Tilastotiedot 14.6.2016

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 12.1.2016, täydennetty 14.6.2016 ja asukastilaisuuden muistio 2.3.2015

9

Mielipidekirjeiden ja muistutuksen lähettäneet -luettelo

10

Muistutus ja kirje

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Vanhaistentien, Kanneltien, Kaarelantien, Kantelettarentien ja Pelimannintien liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6581-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

3

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 7.6.2016

4

Kulosaaren kerrostaloalueen suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia 7.6.2016

5

Kulosaaren kerrostaloalue, rakennushistoriaselvitys

6

Vuorovaikutusraportti 7.6.2016 ja asukastilaisuuden muistio 9.12.2015

7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

8

Mielipidekirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) asemakaavamuutoksen periaate (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.10.2015

4

Kulosaaren ostoskeskus, suunnitteluaineisto 7.6.2016

5

Liikennesuunnitelmaluonnos 7.6.2016

6

Kaupallinen arvio 25.11.2015

7

Vuorovaikutusraportti 7.6.2016, asukastilaisuuden (2.11.2015) muistio ja kooste Kerrokantasi-keskustelusta

8

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Etelä-Haagan Kultareunan alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12370) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen kartta nro 12370 päivätty 8.12.2015, muutettu 14.6.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 selostus, päivätty 8.12.2015, täydennetty 14.6.2016

5

Havainnekuva 14.6.2016

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, muutettu 14.6.2016 ja asukastilaisuuden muistio 10.10.2013

8

Mielipidekirjeen ja muistutuksen lähettäneet -luettelo

9

Muistutus

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tonttien 54207/9 ja 54209/1 sekä lähivirkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutokseksi (nro 12399) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Loukoila Eija

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016

5

Viitesuunnitelma 25.5.2016

6

Puustokartoitus, Meri-Rastila, kortteli 54207, tontti 9 ja lähivirkistysalue

7

Puustokartoitus, Meri-Rastila, kortteli 54209, tontti 1 ja lähivirkistysalue

8

Tilastotiedot

9

Kustannukset

10

Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, täydennetty 14.6.2016 liitteineen

11

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

12

Mielipidekirjeet

13

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Suojateiden turvallisuustoimenpiteiden priorisoinnin periaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valo-ohjaamattomien suojateiden priorisoinnin periaatteet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Länsisataman liikenneyhteyksien parantamistoimenpiteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Piirustus 6579-2

2

Sijaintikartta

3

Vuorovaikutusraportti

4

Mielipiteet

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön ja osastopäälliköiden vuosilomat vuonna 2016 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle asunnottomien konttimajoitus -valtuustoaloitteesta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus
Lovén Jape
Korjataan kohta 13 muotoon:

Nuorisosäätiöllä oli vuonna 2014 vireillä hanke Helsingin ensimmäisen
merikonttitalon rakentamiseen. Kohde olisi ollut 60 kontista koottava
kerrostalo ja kaupunki selvitti tontin osoittamista sille Malmin aseman
pohjoispuolelta radan varresta. Hanke ei lähtenyt toteutumaan johtuen
rakennusvalvonnan liian pieneksi katsomasta asuntokoosta. Tätä ongelmaa
olisi voinut ratkoa käyttämällä 40-jalkaisia merikontteja, joiden pinta-ala sellaisenaan
on  noin 29m2. Lisäksi sijainti pääradan vieressä olisi edellyttänyt melu- ja tärinäselvityksen laatimista,
joka olisi aiheuttanut rakennuttajalle lisäkustannuksia.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja suunnittelu puitejärjestelyn optiovuoden käyttöönotto (2016-2017) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

7

Poikkeamishakemus (Katajanokka, Vyökatu 9) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Alustavat suunnitelmat

3

Ympäristökartta

4

Asemakaavaote

5

Muu selventävä aineisto

6

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

7

Hakijan vastine lausuntoihin

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan aloitteesta, joka koskee Raide-Jokerin jatkamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee pyöräturvallisuuden kehittämistä eräissä Helsingin kohteissa (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä junatunnelia (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 14.06.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi