Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 9.2.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelman) luonnoksesta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Palautettiin

Palautusehdotus: Rautava Risto + Lovén Jape
Esitän lausunnon palautettavaksi uuteen valmisteluun niin, että asia tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn sen jälkeen kun on solmittu valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus.

Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

2

Helsingin kaupungin tulvastrategia

3

Turvalliset rakentamiskorkeudet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys tuulivoiman sijoittamisperiaatteiksi kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen


Käsittely

Vastaehdotus 1
Lovén Jape + Hyttinen Nuutti
Esitän päätösehdotusta muutettavan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle kuitenkin niin, että Vuosaaren 1-vyöhyke muutetaan 3-vyöhykkeeksi.

Vastaehdotus 2
Rautava Risto + Hyttinen Nuutti
Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteessä 1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin näiden vastaehdotusten välillä.

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Lovén Jape
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Rautava Risto
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Buttler Pekka, Hyttinen Nuutti, Lovén Jape
EI: Andersson Hennariikka, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto, Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta

Rautava tekemä vastaehdotus voitti äänestyksen äänin 6-3.

Seuraavassa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja Rautavan vastaehdotus.

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Rautava Risto
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Buttler Pekka, Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Hyttinen Nuutti, Lovén Jape, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto

Rautavan ehdotus hyväksyttiin äänin 5-4.


Lisäksi äänestettiin seuraavista vastaehdotuksista

Lovén Jape + Hyttinen Nuutti
Päättäessään asiasta kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että jatkosuunnittelussa on:
- otettava huomioon meriturvallisuus, erityisesti huomioitava on VTS-keskuksen toiminta

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Lovén Jape
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo
EI: Andersson Hennariikka, Buttler Pekka, Hyttinen Nuutti, Lovén Jape, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto, Välimäki Heta

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 7-2.


Rautava Risto
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että jatkosuunnittelussa on:
- otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
- varmistauduttava myös siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alueena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Rautava Risto
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo
EI: Andersson Hennariikka, Hyttinen Nuutti, Lovén Jape, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto, Välimäki Heta
Tyhjiä: Buttler Pekka

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 6-2, 1 tyhjä

Liitteet

1

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä - kaupunkisuunnittelun näkökulma -raportti

2

Tuulivoiman suunnittelun sijoittamisvyöhykkeet ja -periaatteet

3

Tuulivoimaloiden teknistaloudellinen sijoituspaikkaselvitys

4

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys Helsingissä

5

Tuulivoiman maisemavaikutukset Helsingissä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Vuoden 2015 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuoden 2015 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI)

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lisää koteja Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle -valtuustoaloitteesta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

SDPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 21.10.2015 asia 9

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Eiran kaupunginosassa (6. kaupunginosa) sijaitsevan Eiranpuiston osan nimeäminen Georg Henrik Von Wrightin terassiksi (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Aloite 8.10.2015

2

Nimistötoimikunnan lausunto 18.11.2015

3

Sijaintikartta

4

Kartta nimettävästä kohteesta

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kirjeestä, joka koskee Puistolan vanhan koulurakennuksen suojelemista kaavamerkinnällä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Lisätään varsinaisen lausunto-osan viimeiseen kappaleen (kappale (6)) loppuun seuraava:
Asemakaavallinen suojelu on perusteltua toteuttaa mahdollisten muiden syiden takia laadittavan asemakaavan muutoksen yhteydessä. Kaavamuutoksen tekemiseen yksinomaan suojelumerkintöjen vuoksi ei kaupunginhallituksen linjausten perusteella ole välitöntä tarvetta eikä toimenpide näin ollen olisi kaupunkisuunnitteluviraston resurssien tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaista.

Liitteet

1

Puistola-Seura ry:n kirje kaupunginhallitukselle 5.11.2015

2

Valokuva koulurakennuksesta

 

3

Poikkeamishakemus (Laajasalo, Köökarinpolku 1, Köökarinkuja 5) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Alustavat suunnitelmat

3

Ympäristökartta

4

Asemakaavaote

5

Muu selventävä aineisto: valokuvat

6

Lasten päiväkoti Yliskylä, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy. Helsinki 28.5.2015

7

Päätöshistoria/Lausunnot

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 09.02.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi