Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/9

 

19.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (b-asia)

HEL 2013-009169 T 11 01 04

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa seuraavan lausunnon ympäristölautakunnalle:

Vuosaaren Kallahdenniemen tyvellä sijaitseva 3,67 hehtaarin suuruinen Kallahdenharjun luonnonsuojelualue on osa  Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet -nimistä Natura 2000 -aluetta. Kallahdenharjun luonnonsuojelualue kattaa jyrkkäpiirteisen männikköisen harjun, jonka molemmilla puolilla on merta. Koko Kallahdenniemi kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ainoana kohteena Helsingissä. 

Yleiskaava 2002:ssa harjuosuus on merkitty luonnonsuojelu- ja Natura -alueeksi. Vuonna 2013 voimaan tulleessa Kallahdenniemen asemakaavassa nro 11970 alue on merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi luonnonsuojelualueeksi (SL-nat). Asemakaavassa luonnonsuojelualueelle on osoitettu likimääräinen jalankululle varattu ulkoilupolku molemmin puolin niemelle johtavaa katua sekä ajoyhteys Heposaarenniemeen.

Kallahdenniemi on suosittu ulkoilualue. Kulku Kallahdenniemelle tapahtuu Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen läpi johtavaa tietä ja polkuja pitkin. Suojelualueella on myös luontopolkureitti. Runsas ulkoilukäyttö on kuluttanut Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen kasvillisuutta ja aiheuttanut eroosiota rannan jyrkillä rinteillä. Harjuluonnolle ominainen maisema on umpeutumassa. Haitallisiin vieraslajeihin kuuluva kurtturuusu on levinnyt rannoille. Luonnonsuojelualueen länsirannan pohjoispuolella sijaitsevan suositun Ison Kallahden uimarannan käyttäjät levittäytyvät myös luonnonsuojelualueelle.

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään hoitotoimia, jotka edistävät harjuluonnon suojelua, estävät maaston kulumista, korjaavat kulumisen aiheuttamia vaurioita ja auttavat harjumännikön uudistumista sekä harjualueelle ominaisen maiseman säilyttämistä. Esitetyt toimenpiteet koskevat pääosin reittien ylläpitoa, kunnostamista ja viitoitusta, pyöräilyn estämistä sallittujen pyöräilyreittien ulkopuolella, uimapaikkoina luvattomasti käytettyjen maastonkohtien aitaamista ja merkintää, kurtturuusun hävittämistä sekä pienpuuston hoitoa ja näistä toimenpiteistä tiedottamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2014–2023 esitetyt toimenpiteet ovat Yleiskaava 2002:n ja voimassa olevan asemakaavan nro 11970 mukaisia.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Ympäristölautakunta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon ympäristölautakunnalle 31.8.2014 mennessä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023, luonnos

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566