Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/4

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä Rastilan metroasemalle (b-asia)

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rastilan metroasemalla on aikarajoitettu (24 h) 40 autopaikan ja kahden inva-autopaikan liityntäpysäköintialue. Polkupyörien liityntäpysäköintiä on molemmissa aseman päädyissä.

Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

Liikennesuunnitteluosasto on valtuustoaloitteeseen liittyen lisäksi kesän 2014 aikana seurannut Rastilan metroaseman liityntäpysäköinnin käyttöastetta ja ajoneuvojen vaihtuvuutta. Kolmen arkipäivän (18.6., 29.7. ja 5.8.) perusteella noin puolet käyttäjistä on säännöllisesti alueella pysäköiviä ja loput satunnaisesti pysäköiviä. Osalla (13 %) autopaikoista ilmeni sääntöjen vastaista pitkäaikaispysäköintiä, mistä on informoitu pysäköinninvalvontaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rastilan liityntäpysäköintialue on usein täynnä. Sen sijaan Vuosaaren metroasemalla runsaan kilometrin päässä on yleensä runsaastikin vapaita paikkoja sekä Mosaiikkitorin pari vuotta sitten kunnostetussa pysäköintilaitoksessa (avoinna kello 5.00 - 24.00) että sen edustalla.

Rastilan metroaseman kattamisen kustannuksia ei ole tarkasti arvioitu. Voidaan kuitenkin todeta, että jo nykyisenkaltaisilla maantasoisilla liityntäpysäköintijärjestelyillä pysäköintipaikalle jyvitetty päiväkustannus on suuruusluokkaa neljä euroa, mikä on huomattavan suuri kustannus verrattuna joukkoliikennematkoihin kohdistuvaan keskimääräiseen subventioon. Radan yläpuoliset liityntäpysäköintipaikat eivät ole taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, elleivät ne kytkeydy johonkin muuhun mittavaan kehittämishankkeeseen. Myös parhaillaan käynnissä oleva asuntorakentaminen Rastilan metroaseman välittömässä läheisyydessä asettaisi huomattavia haasteita pysäköintikannen toteuttamiselle. 

Vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Tavoitteena on kuitenkin lisätä 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Rastilan liityntäpysäköintialueelle on ehdotettu myös pysäköinnin rajoittamista lyhempiaikaiseksi. Pysäköintiajan rajoittaminen esimerkiksi 10 tuntiin mahdollistaisi tehokkaamman pysäköinnin valvonnan. Helsingin metroasemien liityntäpysäköintialueilla käytetään kuitenkin yleisesti 24 h aikarajoitusta perustuen muun muassa työssäkäyvien vaihteleviin työaikoihin, työ- ja vapaa-ajanmatkojen pituuksiin sekä niihin käytettyyn aikaan joukkoliikenteessä. Yleisesti käytössä olevasta aikarajoituksesta poikkeaminen lisäisi selkeän matkustajainformaation näkökulmasta painetta liityntäpysäköintikäytäntöjen muuttamiseen kaikilla Helsingin metroasemilla. Liikennesuunnitteluosasto seuraa talven 2014-2015 aikana liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä ja harkitsee sen pohjalta mahdollista aikarajoituksen muuttamista.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 9.4.2014 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Vuosaaren Rastilan metroaseman liityntäpysäköintipaikat ovat havaintojeni ja alueen asukkailta saamani palautteen mukaan arkipäivisin täynnä, eikä kaikille paikkaa etsiville autoille yksinkertaisesti löydy tilaa. Epävarmuus pysäköintipaikan löytymisestä Rastilan metroasemalta saattaa johtaa siihen, että moni luopuu kokonaan liityntäpysäköinnin käytöstä ja matkaa joukkoliikenteen sijaan keskustaan autolla.

Tämän johdosta ehdotan, että Helsingin kaupunki selvittäisi Rastilan metroaseman liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä ja harkitsisi esimerkiksi Vuosaaren suuntaan menevien junien kattamista, jotta sen päälle voitaisiin sijoittaa lisää autopaikkoja."

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon 26.8.2014 mennessä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566