Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Hp/1

 

19.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2014 (b-asia)

HEL 2014-004946 T 02 02 01

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 2/2014 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 9.12.2013 antamien talousarvion 2014 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Tulosbudjetin toteutumisennuste / tilanne 31.7.2014

KSV

(sisältää ylitysoikeuden)

Toteuma 31.7.2014

TUBU 2014

Ennuste

Ero

TOIMINTATUOTOT

 

 

 

 

Myyntituotot

808

10 000

10000

0

Maksutuotot

173 425

300 000

300 000

0

Tuet ja avustukset

228 167

0

0

0

Vuokratuotot

5 090

10 000

10 000

0

Muut toimintatuotot

51 642

100 000

100 000

0

YHTEENSÄ

459 132

420 000

420 000

0

 

 

 

 

 

TOIMINTAKULUT

 

 

 

 

Henkilöstökulut

10 456 995

18 889 500

18 889 500

0

- Palkat ja palkkiot

7 844 124

14 206 000

14 206 000

0

- Henkilösivukulut

2 612 871

4 683 500

4 683 500

0

Palvelujen ostot

2 316 919

4 747 500

4 747 500

0

- Asiantuntijapalvelut

1 157 335

2 393 000

2 393 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

346 373

782 500

782 500

0

Avustukset

25 000

25 000

25 000

0

Vuokrakulut

1 848 416

3 091 000

3 091 000

0

- Kiinteistöjen vuokrat

1 567 324

2 716 000

2 716 000

0

Muut toimintakulut

20 964

22 500

22 500

0

YHTEENSÄ

15 014 668

27 558 000

27 558 000

0

 

 

 

 

 

TOIMINTAKATE

-14 555 536

-27 138 000

-27 138 000

0

POISTOT

1 057 135

1 723 506

1 723 506

0

TULOS

-15 612 671

-28 861 506

-28 861 506

0

 

 

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

Atk-laitteet

60 460

220 000

220 000

0

 

 

 

 

 

Muut hankinnat

144 862

645 000

645 000

0

YHTEENSÄ

205 322

865 000

865 000

0

 

 

Tulosbudjetin ennustetaan toteutuvan yllä olevan arvion mukaisesti.

Toimintakuluihin varatut määrärahat ennustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan, myös vuodelta 2013 siirtyneet määrärahat 1 107 000 euroa (asiantuntijapalvelusten ostoon 995 000 euroa ja lähiöprojektin käyttöön 112 000 euroa).

Asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ovat konsulttirahojen käyttösuunnitelman mukaisesti arvioitu tulevan käytetyiksi vuoden 2014 aikana. Käyttö täsmentyy sitä mukaa kun sopimuksia tehdään.

Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2014 varatut määrärahat käytettäneen kokonaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

-        Tavoite: Laaditaan yleiskaavaluonnos.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 500 000 k-m2:n kaavoittamista).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

-        Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin1 650 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

-        Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 vuonna 2012).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

-        Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (18,9 % vuonna 2012).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

-        Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

-        Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2013 tasoon (74,4 % vuonna 2012).
Toteutumisennuste: Tavoite ei toteutune

-        Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

-        Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

Suoritteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti:

-        Tavoite: osayleiskaavat 7 kpl. Toteutumisennuste: toteutuu.

-        Tavoite: asemakaavaehdotukset (painotettu) 100 kpl. Toteutumisennuste: toteutuu.

-        Tavoite: liikennesuunnitelmat 65 kpl. Toteutumisennuste: toteutuu.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/hallinto-osasto

Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/ksv

+358 9 310 37409

 

FI02012566