Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

Kaupunginvaltuusto 4.6.2014 § 225

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 50 tontin nro 5 asemakaavan muutosehdotuksen 20.3.2012 päivätyn ja 9.4.2014 sekä 26.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12081 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Ludviginkatu 3-5). (HEL 2011-002534)

Kaupunginvaltuusto 4.6.2014 § 226

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20007 tonttien nro 15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 9.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12246 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Jätkäsaarenlaituri 1). (HEL 2012-014322)

Kaupunginvaltuusto 4.6.2014 § 227

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) vesialueen asemakaavaehdotuksen, ja korttelin nro 43257 tontin nro 1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 1.10.2013 päivätyn ja 29.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12234 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Reginankuja 3).

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 43282. (HEL 2012-004485)

Kaupunginvaltuusto 4.6.2014 § 228

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin nro 49229 tontin nro 12 ja vesialueen asemakaavan muutosehdotuksen 23.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12195 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Puuskaniementie 46). (HEL 2011-009508)

Kaupunginvaltuusto 18.6.2014 § 251

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31114 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen 10.12.2013 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12241 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. (HEL 2013-005429)

Kaupunginvaltuusto 18.6.2014 § 252

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin nro 47181 tonttien nro 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, korttelin nro 47182, korttelin nro 47183 tonttien nro 1, 3, 5, 6 ja 9–16, korttelin nro 47184, korttelin nro 47185 tonttien nro 5–7 ja 9–16 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 11.11.2010 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12015 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. (HEL 2011-001592)

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 681

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.4.2014 (§ 120) päätöksen Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista.

Kaupunginhallitus päätti Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnittelusta, joka pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla. (HEL 2011-006292)

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 685

Kaupunginhallitus päätti korvata kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää maankäyttösopimusten valmistelua ja tekemistä sekä kehittämiskorvauksia koskevan oheismateriaalina 1 olevan päätöksen seuraavasti:

Kun maanomistajalle koituu asemakaavasta, asemakaavamuutoksesta, vastaavasta poikkeamispäätöksestä tai suunnittelutarveratkaisusta merkittävää hyötyä, kaupunki perii maanomistajalta korvauksia kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Ensisijaisesti korvauksista sovitaan maanomistajan kanssa neuvoteltavin maankäyttösopimuksin. Neuvotteluun johtavan merkittävän hyödyn alaraja on seitsemänsataatuhatta (700 000) euroa. Toissijaisesti maanomistajan maksettavaksi tulee esittää vastaava kehittämiskorvaus.

Ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa tai suunnittelutarveratkaisua tehtäessä kaupunki perii maanomistajalta 50 % siitä asemakaavan tai suunnittelutarveratkaisun maanomistajan maalle tuomasta arvonnoususta, joka ylittää seitsemänsataatuhatta (700 000) euroa.

Maankäyttökorvaus peritään ensisijaisesti kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen kannalta tärkeinä raakamaa-alueina.

Korvauksen lisäksi maanomistajan tulee luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään määrän, joka vastaa 50 % maanomistajan maapinta-alasta kyseisellä asemakaava-alueella. Korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei saa ylittää maanomistajalle kyseisellä asemakaava-alueella osoitetun rakennusoikeuden määrää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus sisältyy edellä mainittuun.

Asemakaavan muutosta laadittaessa ja poikkeamispäätöstä tehtäessä kaupunki perii maanomistajalta 35 % siitä kaavoituksen muutoksen tai poikkeamispäätöksen maanomistajan maalle tuomasta arvonnoususta, joka ylittää seitsemänsataatuhatta (700 000) euroa.

Lisäksi maanomistajan tulee asemakaavan muutosta laadittaessa luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään määrän, joka vastaa 35 % maanomistajan maapinta-alasta kyseisellä asemakaava-alueella. Korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei kuitenkaan saa ylittää maanomistajalle kyseisellä asemakaava-alueella osoitetun lisärakennusoikeuden määrää.

Edellisestä poiketen, kaupunginvaltuuston 29.4.2009 (94 §) hyväksymän täydennysrakentamisen edistämistoimenpiteen mukaisesti täydennysrakentamisen kaavamuutoksissa tai vastaavissa poikkeamispäätöksissä, joissa kysymys on asuntorakentamisesta (kaavamerkintä AK, AKR tai A), korvaus lasketaan kuitenkin arvonnoususta, joka ylittää miljoona (1 000 000) euroa.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan täydentämään tätä päätöstä omilla menettelytapaohjeillaan. (HEL 2011-002473)

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2014, 9.6.2014 § 102

Konsernijaosto päätti kokoontua 18.8., 15.9., 22.9., 13.10., 27.10., 17.11., 24.11. ja 8.12.2014 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00.

Lista kokouskohtaisista aiheista on oheismateriaalina 2.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla konsernijaosto päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päätti

-        että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

-        että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäpidoista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. (HEL 2014-006854)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.6.2014 § 39

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 hyväksynyt 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama) maanalaisten tilojen korttelin nro 10571 tontin nro 1 osan, korttelin nro 10579 tontin nro 1 osan, korttelin nro 10599 tontin nro 1 osan, kortteleiden 10620–10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden asemakaavan muutoksen nro 12222 (Kalasataman keskuksen pysäköintilaitos).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 3.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-016193)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.6.2014 § 40

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 hyväksynyt 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin nro 28148 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen nro 12225 (Mäkitorpantie 30).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 3.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-006476)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.6.2014 § 41

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 hyväksynyt 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21677 tontin nro 1, korttelin nro 21677 tonttien nro 2, 3 ja 4 osien sekä katualueen asemakaavan muutoksen nro 12223 (Hermannin rantatie 31–35).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 3.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2013-005529)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 11.6.2014 § 42

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 hyväksynyt 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20817 asemakaavan muutoksen nro 12204 (Kvarteret Victoria).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 3.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-013037)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 13.6.2014 § 43

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2014 hyväksynyt 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin nro 857 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen nro 12183 (Käärmetalo).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 6.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-004486)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 13.6.2014 § 44

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2014 hyväksynyt 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin nro 29036 tonttien nro 16 ja 18 asemakaavan muutoksen nro 12213 (Pajuniityntie 3-6).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 6.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-007587)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 13.6.2014 § 45

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2014 hyväksynyt 32. kaupunginosan Konala) korttelin 32067 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen nro 12216 (Hilapellontie 2).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 6.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-006892)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 13.6.2014 § 46

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2014 hyväksynyt 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) puiston, luonnonsuojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan sekä 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) vesialueen ja kaupunginosanrajan asemakaavan muutoksen nro 12160 (Pornaistenniemi).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 6.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-005945)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 13.6.2014 § 47

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2014 hyväksynyt 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47030 ja korttelin nro 47034 tontin nro 1 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 12175 (Kotikonnuntie 10, Leikkikuja 2).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 6.6.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-010275)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.7.2014, § 49

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) katu- ja katuaukioalueiden, a-b-c-d alueella -8 tason yläpuolisen tilan asemakaavan muutoksen nro 12165 (Erottajan katuaukio).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 4.7.2014, jolloin  kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-006973)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.7.2014, § 50

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28131 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen nro 12240 (Risupadontien ympäristö).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 4.7.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2013-010352)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.7.2014, § 51

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 12235 (Laivalahdenkaari 1).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 4.7.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-004483)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 30.7.2014, § 52

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 hyväksynyt 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) tontin 50/5 asemakaavan muutoksen nro 12081 (Ludviginkatu 3-5).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 18.7.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-002534)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 30.7.2014, § 53

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 hyväksynyt 20. kaupunginosan (Länsisatama) tonttien 20007/15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muutoksen nro 12246 (Jätkäsaarenlaituri 1).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 18.7.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2012-014322)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 30.7.2014, § 54

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 hyväksynyt 49. kaupunginosan (Laajasalo) tontin 49229/12 ja vesialueen asemakaavan muutoksen nro 12195 (Puuskaniementie 46).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 18.7.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-009508)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 8.8.2014, § 55

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2014 hyväksynyt 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Vattuniemi) korttelin nro 31114 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen nro 12241 (Kiviaidankatu 3–7).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 1.8.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2013-005429)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 8.8.2014, § 56

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2014 hyväksynyt 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin nro 47181 tonttien nro 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 ja 15, korttelin nro 47182, korttelin nro 47183 tonttien nro 1, 3, 5, 6 ja 9–16, korttelin nro 47184, korttelin nro 47185 tonttien nro 5–7 ja nro 9–16 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 1.8.2014, jolloin kaava on tullut voimaan. (HEL 2011-001592)

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oheismateriaali 1

2

Oheismateriaali 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro