Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Ykp/1

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lähiöprojektin toimintakertomus vuodelta 2013 (a-asia)

HEL 2014-009937 T 00 01 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi Lähiöprojektin toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 5.5.2014 (§ 539) merkitä tiedoksi Lähiöprojektin toimintakertomuksen 2013. Toimintakertomuksessa on kerrottu toimintakauden tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä vuoden 2013 osalta. Toteutettuja hankkeita esitellään tarkemmin lautakunnan esityksessä sekä liitteenä olevassa toimintakertomuksessa (liite 1).

Vuonna 2013 toimintaa kohdistettiin indikaattorien mukaisesti erityistä tukea tarvitseviin kaupunginosiin. Tärkeimpinä kohdealueina olivat muun muassa Jakomäki, Malmi, Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Konala sekä MetroHelsinki-hankkeen osalta Herttoniemen yritysalue ja Myllypuro. Kehittämisen painopisteinä olivat etenkin asemakeskusalueiden julkisen kaupunkiympäristön parantaminen ja elävöittäminen, täydennysrakentamisen edistäminen, palvelutilojen kehittämisen tukeminen sekä erilaiset elinkeinokehittämiseen liittyvät kokonaisuudet. Lähiöprojekti jatkoi lähiörahaston käytön suuntaamista osallistumalla hankkeiden valmisteluun, kommentoimiseen sekä edesauttamalla virastojen välistä yhteistyötä.

Lähiöprojektin joustava rakenne ja organisatorinen asema mahdollistavat monipuolisen ja ketterän lähestymistavan esikaupunkialueiden parantamiseen.

Toimintaraha ja seuranta

Lähiöprojekti seuraa ja raportoi säännöllisesti tavoitteidensa ja toimenpiteidensä toteutumista ja vaikuttavuutta. Seuraamalla toimintarahan, lähiörahaston sekä hankkeiden rahankäyttöä aluetasoisesti edistetään toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja yhteistyötä. Eri hankkeiden resursointi tapahtuu pääosin hallintokuntien talousarvioiden ja henkilöstön puitteissa, jolloin yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteuttaminen on avainasemassa.

Lähiöprojektin toimintaraha oli vuonna 2013 yhteensä 663 000 €. Toimintarahaan sisältyivät myös vuodelta 2012 siirtyneet määrärahat, 190 000 €. Vuoden 2013 kokonaiskäyttö oli 514 140 €. Käyttämättä jäi 148 960 €, josta osa johtui hankkeiden arvioitua vähäisemmistä kustannuksista tai aikataulutuksesta, jonka myötä edellisen vuoden toiminnasta koituvat kustannukset ajoittuivat vuoden 2014 puolelle. Toimintakertomuksessa on esitetty toimintarahan käyttöä alueellisesti.

Vuonna 2013 jatkettiin aktiivista yhteydenpitoa valtion suuntaan asuinalueiden kehittämisohjelman osalta. Vuonna 2013 eri hankekokonaisuuksiin haettiin yhteensä 13 M€ kehittämisavustusta, josta ARA myönsi haettavaksi 1,6 M€.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin toimintakertomus 2013

2

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen kokouksesta 5.5.2014

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566