Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Ykp/3

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Teknistaloudellisten tutkimusten ja suunnittelun puitesopimus - optiovuosien käyttö ja uuden kilpailumenettelyn käynnistäminen (b-asia)

HEL 2013-005458 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston jatkamaan teknistaloudellisten tutkimusten ja suunnittelun puitesopimusta (Kslk 18.9.2012 § 312) entisin ehdoin yhdellä vuodella palveluryhmittäin seuraavien toimittajien kanssa:

Palvelu 1: Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja suunnittelu

-        Vahanen Environment Oy

-        FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

-        Ramboll Finland Oy

Palvelu 4: Rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu

-        Sito Oy

-        Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee oikeuttaa kaupunki-suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston järjestämään palveluryhmästä (3) kunnallistekninen suunnittelu tarjouskilpailun puitesopimusten tekemiseksi kahdeksi vuodeksi ja mahdollisesti kahdeksi optiovuodeksi alkaen syksyllä 2014. Puitesopimuskonsulttien valinnasta päättää tarjouskilpailun jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta.

Lautakunta oikeuttaa viraston tekemään yksittäisiä toimeksiantoja koskevat tilaukset hankintavaltuuksien rajoissa.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosastolla on ollut käytössään teknistaloudellisten tutkimusten ja suunnittelun puitesopimus vuodesta 2006 lähtien. Palveluryhmäkokonaisuuksia on viisi ja ne kattavat lähes kaikki teknistaloudellisen toimiston toimialat. Tämänhetkiset sopimuksen alaiset palveluryhmät ovat:

1. Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja -suunnittelu
Kslk 18.9.2012 § 312 (voimassa 22.10.2014 saakka, 1 v. optiomahdollisuus)

2. Geotekniikka
Kslk 17.9.2013 § 286 (voimassa 31.10.2015 saakka, 1 v. optiomahdollisuus)

3. Kunnallistekninen suunnittelu
Kslk 23.4.2013 § 142 (voimassa 31.10.2014 saakka, optiovuosi meneillään)

4. Rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu
Kslk 18.9.2012 § 312 (voimassa 22.10.2014 saakka) 1 v. optiomahdollisuus)

5. Melu- ja tärinäselvitykset
Kslk 29.4.2014 § 130 (voimassa 3.6.2016 saakka, 2 v. optiomahdollisuus).

Kokemukset sopimusten käytöstä ovat olleet myönteisiä. Nyt päätettävänä olevien sopimusten päätöspäivämäärästä lukien sopimuksen alaisia tilauksia on tehty seuraavasti:

Palvelu 1 Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja -suunnittelu 22 kpl, tilausten arvo noin 600 000 euroa.

Palvelu 3 Kunnallistekninen suunnittelu 13 kpl, tilausten arvo noin 280 000 euroa.

Palvelu 4 Rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu 16 kpl, tilausten arvo noin 360 000 euroa.

Puitesopimuksen hyödyt

Puitesopimusmenettely nopeuttaa tavanomaisten töiden aikatauluja ja vähentää tarjouskilpailujen järjestämiseen kuluvan työajan määrää, joka etenkin pienissä töissä saattaa olla työn arvoon nähden suuri.

Optiovuosien käyttö

Hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta kahden vuoden jälkeen yhdellä optiovuodella, jos molemmat sopijatahot hyväksyvät jatkamisen. Optiovuoden käyttäminen perustuu julkisista hankinnoista annetun lain 28 §:n 3 momenttiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto on ollut tyytyväinen saamiensa palveluiden tasoon. Kahdessa palveluryhmässä (maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja -suunnittelu sekä rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu) on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella.

Tarjouskilpailumenettelyn käynnistäminen

Kunnallisteknisen suunnittelun puitesopimuksen palveluryhmässä on tarpeen käynnistää tarjouskilpailu uuden puitesopimuksen aikaan saamiseksi, sillä tämänhetkisen sopimuksen voimassaolo päättyy 31.10.2014.

Puitesopimuksen perusteella tehtävät hankinnat

Puitesopimuksen alaiset toimeksiannot ovat hankkeita, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. Puitesopimukseen perustuvan yksittäisen hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Tarjoajat asetetaan puitesopimuskilpailutuksen tuloksen perusteella kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaiseen järjestykseen. Puitesopimus tehdään kunkin palveluryhmän vertailussa kolmen parhaiten menestyneen toimittajan kanssa. Toimittajan kanssa määritellään yksittäisen toimeksiannon sisältö, aikataulu ja kattohinta, jolloin sovelletaan toimittajan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Mahdollinen työhön sisältyvä alihankinta, hyväksytetään tilaajalla.

Hankintamenettely

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä julkisista hankinnoista annetun lain liitteessä A eritelty ensisijainen palveluhankinta. Hankinta toteutetaan noudattaen hankintalain mukaista avointa hankintamenettelyä.

Puitesopimuskilpailu ja ehdokkaiden valinta

Puitesopimusten tekemiseksi konsultit kilpailutetaan kokonaistaloudellisuuden arvioimiseksi. Tarjoukset pyydetään palveluryhmästä 3 Kunnallistekninen suunnittelu.

Tarjousten kokonaistaloudellisuus arvioidaan siten, että hinnan ja laadun painosuhde on 40/60. Tarjoajien soveltuvuuteen ja tarjousten arviointiin käytettävät perusteet esitetään tarjouspyynnössä. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten arvioinnin tekevät teknistaloudellisen toimiston asiantuntijat.

Sopimusten tekeminen

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin perusteella valitaan konsultit, joiden kanssa puitesopimus tehdään. Yleissuunnitteluosasto tekee kaupunkisuunnittelulautakunnalle esityksen valittavista konsulteista ja lautakunta päättää sopimusten tekemisestä.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puitesopimustoimittajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Tiedoksi

Yleissuunnitteluosasto

Hallinto-osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566