Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Pj/1

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaupunkisuunnitteluviraston viranhaltijapäätökset vuoden 2014 kesätauon aikana

HEL 2014-009683 T 00 01 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi, ettei lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottanut lautakunnan käsiteltäväksi liitteestä ilmeneviä virastopäällikön, yleiskaavapäällikön  ja liikennesuunnittelupäällikön virastossa viikoilla 25-32 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä

puheenjohtaja

Risto Rautava

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Luettelo viranhaltijapäätöksistä

2

Viranhaltijapäätökset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro