Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/8

 

19.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (b-asia)

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon ympäristölautakunnalle:

Vuosaaren Kallahdenniemellä sijaitseva lähes kuuden hehtaarin suuruinen Kallahden rantaniitty ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura 2000 -aluetta. Rantaniittyä reunustavat matalikot kuuluvat vedenalaiset hiekkasärkät -luontotyyppiin (Natura-koodi 1110), jota on Suomen luonnonsuojelualueilla niukasti. Vesialueen arvokkaimmat vedenalaiset ympäristöt sijaitsevat Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen molemmin puolin. Luonnonsuojelualueen eteläpuolinen matalikko on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue.

Yleiskaava 2002:ssa rantaniitty on merkitty luonnonsuojelu- ja Natura -alueeksi ja viereiset Kallahden matalikkoon kuuluvat vesialueet Natura -alueeksi. Vuonna 2013 voimaan tulleessa Kallahdenniemen asemakaavassa 11970 rantaniitty ja sen itä- ja eteläpuoliset lähimatalikot on merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi luonnonsuojelualueeksi (SL-nat). Asemakaavassa luonnonsuojelualueelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu Kuningattarenniemen virkistyspalvelujen alueelle. Suojelualueelle on osoitettu myös ohjeelliset ulkoilupolut. Kaavamääräyksen (-nat) mukaan rantaviiva on säilytettävä luonnonmukaisena, suojelualueen länsipuolelle sijoittuvan olemassa olevan uimarannan ylläpito sallitaan luontoarvot huomioiden.

Kallahden rantaniityn hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa luonnonsuojelualueelle esitetyt toimenpiteet koskevat pääosin kasvillisuuden hoitoa ja niityille kasvaneen pienpuuston poistamista, alueen reittien kehittämistä ja näistä toimenpiteistä tiedottamista. Joitakin nykyisiä polkuja on esitetty katkaistavaksi. Esitetyillä hoitotoimenpiteillä pyritään säilyttämään rantaniityn kasvillisuutta sekä estämään avomaiseman sulkeutumista. Opastuksella ja reittien kunnostamisella ja karsimisella  pyritään niityn ja vesialueiden käyttöä ohjaamaan paremmin kulutusta kestävään suuntaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään yhtenä toimenpiteenä rauhoitetun rantaniityn viereisten vesialueiden rauhoittamista luonnonsuojelualueiksi, mikä edellyttää vesialueita koskevien rauhoitusmääräysten laatimista. Eteläpuolisella vesialueella uhkana ovat lähinnä vesiliikenne, purje- ja lainelautailijat sekä matalalla hiekkapohjalla kahlailevat viereisen uimarannan uimarit. Itäpuoleisella ranta-alueella eivät liikkumisrajoitukset ole tarpeen, mutta alueelle tulisi asettaa veneiden ankkurointikielto. Suunnitelman mukaan luonnonsuojelualueen laajentaminen monipuolistaisi suojelualuetta ja varmistaisi sen, että alueen kaikki ensisijaisesti suojellun luontotyypin esiintymät sekä merestä vähitellen kohoavat maa-alueet kuuluvat jatkossa luonnonsuojelualueeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2014–2023 esitetyt toimenpiteet ovat Yleiskaava 2002:n ja voimassa olevan asemakaavan nro 11970 mukaisia. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty yhtenä toimenpiteenä luonnonsuojelualueen laajentamista. Laajennus on otettu huomioon asemakaavassa. Jos luonnonsuojelualuetta laajennetaan, ei rauhoitusmääräyksillä saa tarpeettomasti rajoittaa viereisen suositun uimarannan ja ulkoilualueen käyttäjien liikkumista alueella.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Ympäristölautakunta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon ympäristölautakunnalle 31.8.2014 mennessä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2014-2023, luonnos

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566