Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/3

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pasilan keskustakorttelin alustava liikennesuunnitelma (a-asia)

HEL 2014-009872 T 08 00 00

Karttaruutu G4/S3, hankenro 0870_8

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6350-7 mukaisen Pasilan keskustakorttelin alustavan liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Pasilan keskustakorttelin asemakaavassa Veturitien järjestelyitä sovitetaan vastaamaan keskustakorttelin rakenteita. Korttelin pohjoisreunalle tulee uusi katu Pasilankadun ja siirrettävän Veturitien väliin. Kadulta on yhteys keskustakorttelin pysäköintilaitokseen sekä huoltopihalle. Korttelin eteläreunalle toteutetaan uusi päättyvä tonttikatu, josta on yhteys keskustakorttelin pysäköintilaitokseen ja päähuoltopihalle sekä myös tulevan tornialueen pysäköintilaitokseen.

Esittelijän perustelut

Suunnitelma

Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu Pasilan keskustakorttelin alustava liikennesuunnitelma (piirustus 6350-7). Suunnitelmassa Veturitien järjestelyitä on muutettu vastaamaan keskustakorttelin tulevia rakenteita. Suunnitelma korvaa korttelin kohdalla osittain Veturitien liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnittelulautakunta 9.4.2013, piirustukset 6179-7 ja 6180-7). Kadun geometria on sovitettu korttelin tarkentuneiden rakenteiden mukaiseksi.

Suunnitelmassa Pasilankadun ja Veturitien väliin on esitetty uusi katuyhteys, Firdonkatu. Kadulta on yhteys keskustakortteliin pysäköintilaitokseen sekä huoltopihalle kadun keskellä sijaitsevalta rampilta. Kadun itäpäähän on osoitettu tila huoltoajolle. Suunnitelma korvaa Firdonkadun länsipäässä osittain Pasilankadun liikennesuunnitelman (kaupunkisuunnittelulautakunta 13.5.2014, piirustus 6311-34). Liittymän reunakivilinjoja on tarkennettu vastaamaan muuttunutta mitoitusajoneuvoa.

Korttelin eteläreunalle tulee uusi, päättyvä tonttikatu, Tornikuja. Katu toimii pääyhteytenä keskustakorttelin pysäköintilaitokseen. Korttelin päähuoltopihan ajo tapahtuu Tornikujan kautta. Lisäksi kadulta on varauduttu järjestämään yhteys tulevan tornialueen pysäköintilaitokseen. Kadun keskelle on varattu myös tila Pasilansillan eteläpuolelle tulevan kannen pilareille.

Kustannukset

Alustava kustannusarvio liikennesuunnitelman toteuttamisesta on noin (alv 0 %):

Veturitie

28 300 000 €

Firdonkatu

4 700 000 €

Tornikuja

800 000 €

 

 

Yhteensä (alv 0 %)

33 800 000 €

 

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6350-7

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566