Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/3

 

19.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kaupunkisuunnitteluviraston viranhaltijoiden hankintavaltuuksien vahvistaminen (b-asia)

HEL 2014-009682 T 00 01 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää vahvistaa virastopäällikön omalla vastuullaan tekemien hankintapäätösten arvon enintään 200 000 euroksi (ALV 0 %) ja osastopäälliköiden enintään 100 000 euroksi. Hankintavaltuusrajat tarkoittavat arvonlisäverotonta arvoa.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 5 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti nykyiset hankintavaltuusrajat 9.1.2009 (30 §) tekemällään päätöksellä seuraavasti: virastopäällikön omalla vastuullaan tekemien hankintapäätösten arvon enintään 100 000 euroksi ja osastopäälliköiden enintään 60 000 euroksi. Hankintavaltuusrajat tarkoittavat arvonlisäverotonta arvoa.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtävät konsultti- ja muut sopimukset perustuvat kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisiin projekteihin ja valtuuston talousarviossa osoitettuihin määrärahoihin.

Palvelu- ja tavarahankintoihin sovellettava kansallinen kynnysarvo on 30 000 euroa, jonka ylittävät hankinnat on kilpailutettava noudattaen hankintalakia.  Hankintalain mukainen hankintaprosessi on monivaiheinen ja aikaa vievä. Uusien hankintavaltuusrajojen tarkoituksena on, että hankinta-asioissa päätökset tehdään hallinnollisesti tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. Viranhaltijoiden hankintavaltuusrajojen korottaminen sujuvoittaisi toimintaa. Erityisesti niinä aikoina kun lautakunta ei kokoonnu, on tärkeää että tarpeelliset hankinnat voidaan tehdä viivytyksettä viranhaltijapäätöksinä. Yleiskaavan laatimistyö on lisännyt konsulttipalveluiden tarvetta. Hankintavaltuusrajoja on tarpeen korottaan myös hintatason nousun vuoksi.

Otto-oikeuden perusteella lautakunnalla olisi jatkossakin mahdollisuus ottaa käsiteltäväkseen viranhaltijoille delegoituja asioita.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 37126

paivi.pakarinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/virastopäällikkö

Kaupunkisuunnitteluvirasto/osastojen päälliköt

Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto/Saxholm

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro