Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/10

 

19.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2014

HEL 2014-003176 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.5.2014

Kaupunginmuseo on tutustunut Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n laatimiin ja 10.2.2014 päiväämiin poikkeamishakemuksen liitteenä oleviin uuden kahvilapaviljongin alustaviin suunnitelmiin. Kaupunginmuseo on ollut mukana suunnittelun alusta lähtien ja ottanut kantaa suunnitelmiin rakennussuojelun näkökulmasta.

Burtzin talo, jonka pihalle kahvilapaviljonki sijoittuu, on osa Senaatintorin ympäristön valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Rakennus on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr ja se sijaitsee s-merkinnällä varustetulla alueella: ”Tällä alueella ei suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia, rakennuksen osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää niin että kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Tällä alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.”  Rakennus kuuluu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen (YH). ”Kaikilla korttelialueilla saadaan, pääkäyttötarkoituksesta poiketen, kellarikerroksessa sijaitsevat huoneet, jotka voidaan ainakin osittain valaista päivänvalolla, ensimmäisen kerroksen tilat ja näihin liittyvät toisen kerroksen tilat varata myymälöiksi, ravintoloiksi, kahviloiksi, elokuvateattereiksi, näyttelytiloiksi, ympäristölle häiriötä tuottamattoman pienteollisuuden tai julkisen palvelutoiminnan tiloiksi edellyttäen ettei toimenpide ole ristiriidassa rakennuksen säilyttämis- ja entistämistavoitteiden kanssa.”

Kaupunginmuseo puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä suunnitelmissa esitetyn mukaiselle kevyelle lasiselle kahvilapaviljongille. Museo edellyttää, että hankkeen suunnitelmien edetessä ollaan yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin mahdollisten arkeologisten tutkimusten vuoksi.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Tilakeskus 23.4.2014

HEL 2014-003176 T 10 04 01

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tilakeskukselta lausuntoa poikkeamishakemuksesta, joka koskee Bockin ja Burtzin taloihin sijoittuvan kahvilan laajennusta Burtzin sisäpihalle.

Tilakeskuksella ei ole huomauttamista suunnitelmiin. Laajennusosan suunnittelussa on otettu hyvin huomioon olemassa oleva historiallinen rakennuskanta siten, että laajennus huolimatta suuresta koostaan alistuu ympäröiville rakennuksille. Rakennuksessa on teknisesti perinteinen tasakattoratkaisu, mutta reunoilta katto on lasia, jolloin katon liittymät olemassa oleviin julkisivuihin kevenevät. Tilakeskus toivoo, että sama arkkitehtoninen laatu säilyy toteutussuunnitteluun ja rakentamiseen asti.

Lisätiedot

Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823

aulikki.korhonen(a)hel.fi