Helsingin kaupunki

Esityslista

19/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/2

 

17.6.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi (nro 12190) (asia)

Pöydälle 10.06.2014

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Ksv 0586_1, Pakilan rantatie, Pakilan siirtolapuutarha, Klaukkalantie, Klaukkalanpuisto, karttaruudut H6 ja H7

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle

-        22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää

-        antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet saapuneisiin kirjeisiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.10.2013 lähettää 22.10.2013 päivätyn 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksella suojellaan olemassa olevat Pakilan siirtolapuutarha ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha. Samalla osoitetaan yhteensä 100 uutta siirtolapuutarhamökkiä ja -palstaa alueiden reunoille, rakentamattomille alueen osille ja käytöstä poistetulle Ärtin koulupuutarha-alueelle sekä noin 185 uutta autopaikkaa alueiden reunoille. Asemakaavaehdotus mahdollistaa myös siirtolapuutarhojen yhteistilojen laajennukset.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen pinta-ala on 41,87 ha. Siirtolapuutarha-alueiden pinta-ala kasvaa nykyisestä 3,53 ha. Koko alueen mökkien ja muiden rakennusten kerrosala on 12 930 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.11.–9.12.2013.

Ehdotuksesta on tehty 17 muistutusta ja saatu kaksi kirjettä nähtävilläolon jälkeen. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, pelastuslautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Muistutukset ja kirjeet

Muistutuksissa ja kirjeissä vastustettiin Pakilan siirtolapuutarhan laajentamista, siirtolapuutarhatien rakentamista Lystikukkulan reunaan sekä suurten palstojen puolittamista. Eräs muistuttaja pyytää alkuperäisiä viljelysuunnitelmia siirtolapuutarhurien käyttöön.

Muistutuksiin on annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot

Yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnossa todettiin, että Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä eikä suuria palstoja jakaa kahtia, sillä suuret rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan. Lystikukkulan metsässä on luonnonsuojelulain ja EU-direktiivin suojelemia lepakoita.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todettiin lisäksi, että Pakilan rantapuiston tulee olla kaikkien käytettävissä, eikä alueelle tule sijoittaa rakennuksia, joiden ympäristöön voi muodostua yksityisluonteisia pihapiirejä.

Rakennusvalvontaviraston lausunnossa tarkennettiin määräyksiä ja todettiin, että palstaviljelijöillä pitäisi olla alkuperäiset viljelysuunnitelmat käytössään.

Pelastuslautakunnan lausunnossa esitettiin, että asemakaavan muutoksessa tulee huomioida sammutusveden saanti.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että Lystikukkulan reunaan suunniteltu palstatie, pysäköintialueen metsäinen itäosa ja suurten palstojen jakoa osoittava viiva on poistettu asemakaavakartasta. Selostukseen on liitetty alkuperäiset viljelysuunnitelmat.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Muut tehdyt muutokset

Kun kaavasta on poistettu Lystikukkulan reunaan suunniteltu tie, jää ainoaksi yhteydeksi Pakilan siirtolapuutarhan pohjoispuolisille uusille palstoille keskellä siirtolapuutarha-aluetta oleva palstatie. Uusien mökkien yhteyksien parantamiseksi on kaavan sisällytetty mahdollisuus jatkaa pientä olemassa olevaa palstatietä palstojen nro 117 ja 118 välistä koilliseen uusille palstoille päin.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistöviraston tonttiosasto tulee tekemään tarvittavat tarkistukset sekä liikuntaviraston että rakennusviraston sisäisiin maanvuokrasopimuksiin, kun asemakaava on vahvistunut.

Muistuttaja Mu13 on pyytänyt, että hänelle lähetetään tieto kaavan seuraavasta vaiheesta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Päivi Sarmaja, arkkitehti, puhelin: 310 37279

paivi.sarmaja(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta, 12190/22.10.2013

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kartta, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 selostus, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

4

Havainnekuva 10.6.2014

5

Muutokset alueen maankäytössä 10.6.2014

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013 liitteineen, täydennetty 17.6.2014

8

Mielipidekirjeiden ja muistutusten lähettäjät -luettelo

9

Muistutukset ja kirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Ne muistutuksen tehneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Ne kirjeen lähettäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia/Suvi Rämö, Kirsi Hakola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566