Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 12.11.2013 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamishakemuksen jatkamiseksi (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna

Esittelijä muutti esitystä seuraavasti:
Liite 1, luku A. Poikkeamisen ehdot, kohta 3. viimeinen virke:
"Kattokorotuksiin tulee saada kaupunkikuvaneuvottelukunnan puoltava lausunto."
Muutetaan muotoon: "Kattokorotuksista tulee pyytää lausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnalta."

Lisäksi jäsen Niiranen teki jäsen Soininvaaran kannattamana vastaehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

VASTAEHDOTUS  asemakaavaosaston asiaan nro 1:
Päätösehdotus muutetaan kuulumaan:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että
- kaupunginhallitus hakisi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Helsingin kaupungin aluetta koskevaa poikkeamispäätöstä ullakoiden käyttämiseksi asuinrakentamiseen asuinkerrostaloissa viiden vuoden määräajaksi ja liitteen 1 mukaisin ehdoin
-  kaupunginhallitus hyväksyisi lisäksi rakennusvalvontaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseo noudattavaksi ullakkorakentamista koskevia rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä liitteen 2 mukaiset ohjeet.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että ullakkorakentamishankkeet, jotka eivät täytä liitteen 1 mukaisia ehtoja, käsitellään erillisinä poikkeamishakemuksina. Ratkaisut näissä hankkeissa on alueellisesta poikkeamispäätöksestä poikkeavina katsottava periaatteellisiksi, jolloin poikkeamisvalta nykyisten johtosääntöjen perusteella on kaupunkisuunnittelulautakunnalla.
Lisäksi lautakunta päättänee todeta, että esitykseen on liitetty vuorovaikutusraportti, johon on sisällytetty vastaukset poikkeamishakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja tehtyihin muistutuksiin.

LIITE 1:ssä muutetaan
Kohta 5 Virkkeet: ”Kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on ullakkorakentamisessa turvattava. Erityisesti tämä korostuu avoimeen kaupunkitilaan, aukioihin, mereen ja puistoihin rajoittuvilla alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla.” MUUTETAAN MUOTOON: ” Kaupunkikuvalliset arvot on otettava huomioon ullakkorakentamisessa. Erityisesti tämä korostuu avoimeen kaupunkitilaan, aukioihin, mereen ja puistoihin rajoittuvilla alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla.”

LIITE 2
Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet
Kohta e MUUTETAAN kuulumaan seuraavasti: Hakijalta vaaditaan kokonaissuunnitelma myös ullakkorakentamiseen liittyvistä muista järjestelyistä ja sitoumus niiden toteuttamisesta ullakkorakentamisen yhteydessä. Ullakkorakentamista koskevan hakemuksen mukana on oltava mm. pohjapiirrokset ullakko- ja maantasokerroksen sekä yhteis- ja varastotilojen nykytilanteesta ja suunnitelmista, pihasuunnitelma, selvitys autopaikoista, selvitys jätehuoltojärjestelyistä sekä selvitys asumisviihtyisyyden parantamisesta.
Asumisviihtyisyyden parantamista on yksi tai useampi seuraavista: piha-alueiden kunnostaminen asukkaiden käyttöön sopivaksi tai saunan, pesulan, harraste- ja kokoontumistilojen tai hissin rakentaminen. Säilytystilojen, kuten irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastojen, tulee mitoitukseltaan olla riittäviä. Polkupyörien säilytykseen on osoitettava tilaa myös ulkona olevista telineistä. Asemakaavan vastaiset autopaikat on pääsääntöisesti poistettava tontilta. Autotalleista osa on tarvittaessa muutettava yhteiskäyttöön. Harkittaessa uusien hissien rakentamista tulee rakennuksen ja sen sisätilojen kulttuurihistorialliset arvot ottaa huomioon. Ullakkorakentamisen yhteydessä vaadittavat parannustoimenpiteet suhteutetaan ullakkorakentamisen laajuuteen.

Liitteet

1

Poikkeamisen ehdot

2

Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet

3

Ullakkorakentaminen - raportti 22.10.2013

4

Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartta 22.10.2013

5

Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös 23.2.2009

6

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013

7

Muistutuksen lähettäneet -luettelo

8

Yleisötilaisuuden muistio 11.9.2013

9

Muistutukset

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle
Pöydällepanoehdotus: Soininvaara Osmo

Liitteet

1

Suunnitteluperiaatteet, päivätty 12.11.2013

2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1045-00/12

3

Ilmakuva

4

Keski-Pasilan osayleiskaava 11356

5

Havainnekuvat, 12.11.2013

6

Vuorovaikutusraportti 12.11.2013 sekä keskustelutilaisuuksien 30.5.2012 ja 3.9.2013 muistiot

7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kalasataman kortteleita 10577, 01578, 10593 ja 10625 sekä katu- ja vesialueita koskeva asemakaavan muutosehdotus (nro 12227), Sörnäistenlaituri, Capellan puistotie 16 / Arielinkatu 1, Leonkatu / Hermannin rantatie, Koksikatu / Kalasatamankuja (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 kartta, päivätty 12.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 selostus, päivätty 12.11.2013

5

Havainnekuva 12.11.2013

6

Näkymäkuvat, 12.11.2013

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 12.11.2013 ja keskustelutilaisuuden 21.8.2013 muistio

9

Luettelo mielipidekirjeen lähettäneistä

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa - kannanotot

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kyläsaaren korttelin 21677, Hermannin rantatie 31-35, asemakaavan muutosehdotus (nro 12223) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12223 kartta, päivätty 12.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12223 selostus, päivätty 12.11.2013

5

Havainnekuva, 12.11.2013

6

Perspektiivikuvia suunnitelmasta

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 12.11.2013 ja keskustelutilaisuuden 21.8.2013 muistio

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Helsingin pysäköintipolitiikka (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna

Käsittely

Esittelijän muutos:
Lisätään kappaleen (5) viimeiseksi luetelmaviivaksi:
- Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja laajentaminen.

- Vastaehdotus
Niiranen Matti (kannattaja Andersson)
Lisätään kappaleen (5) ensimmäiseksi luetelmaviivaksi:
- Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja laajentaminen.

Esittelijän muutettu ehdotus ja Niirasen ehdotus asetettiin äänestyksessä vastakkain.  Äänin 6-2 (1 tyhjä) jäsen Niirasen ehdotus hyväksyttiin

Vastaehdotus
Lovén Jape (kannattaja Välimäki)
Liite 2:
Raportti Helsingin pysäköintipolitiikka, ehdotus
sivu 47
Kärkitavoitteissa liityntäpysäköinti nostetaan sijalle 9. ja tavoitteet 9.-11 numeroidaan uudelleen 10.-12.

Lautakunta hyväksyi Lovénin ehdotuksen äänin 6-3


Vastaehdotus
Rautava Risto (kannattaja Niiranen)
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee osaltaan hyväksyä lausuntoja varten seuraavine muutoksineen liitteenä 2 olevan Helsingin pysäköintipolitiikan ehdotuksen muutettuna seuraavasti:
- asukaspysäköintiä korotetaan vaiheittain vuodesta 2015 alkaen vaiheittain vuoteen 2021 niin, että kesä- ja talvipysäköinti on saman hintainen sekä tulevat asukaspysäköinnin hinta on nykyisillä alueilla korkeintaan 360 euroa vuodessa ja uusilla alueilla korkeintaan 180 euroa vuodessa.
- talouden toisen ja sitä seuraavien autojen tunnus on 1,5- kertainen ensimmäisen auton asukastunnukseen verrattuna

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää pysäköintipolitiikkaehdotuksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi esittäen, että asian valmistelua jatketaan siinä esitettyjen toimenpidelinjausten mukaisesti ottaen huomioon lautakunnan tekemä muutos. Lausunnot pyydetään kaupungin virastojen lisäksi kaikilta niiden alueiden asukasyhdistyksiltä, joita hintauudistus koskee. Samoin lausunnot pyydetään Helsingin Yrittäjiltä ja Helsingin seudun kauppakamarilta.


Vastaehdotus
Lovén Jape (kannattaja Välimäki)
Taulukko 3. Esitys asukaspysäköintitunnuksen hinnan korottamiseksi


Nykyiset alueet                        Uudet alueet
joulu-maaliskuu huhti-marraskuu    joulu-maaliskuu  huhti-marraskuu           €/vuosi, nykyinen/uusi


vuoden 2015 alusta 30 €/kk            15 €/kk                15 €/kk              7,5 €/kk                       240/120€
vuoden 2016 alusta 38 €/kk            19 €/kk                19 €/kk              9,5 €/kk                       304/152€
vuoden 2017 alusta 45 €/kk            22,5 €/kk             22,5 €/kk          11,5 €/kk                      360/182€
vuoden 2018 alusta 50 €/kk            25 €/kk                25 €/kk             12,5 €/kk                      400/200€
vuoden 2019 alusta 55 €/kk            27,5 €/kk             27,5 €/kk            14 €/kk                       440/222€
vuoden 2020 alusta 60 €/kk            30 €/kk                30 €/kk               15 €/kk                       480/240€

Asukaspysäköintitunnusten hinnan kehityksen suhteen on syytä tehdä välitarkastelu alkuvuonna 2017.

Rautavan ja Lovénin vastaehdotukset asetettiin äänestyksessä vastakkain. Äänin 5-4 Lovénin ehdotus voitti äänestyksessä.
Tämän jälkeen asetettiin äänestyksessä vastakkain esittelijan ehdotus ja Lovénin vastaehdotus. Äänin 7-2 lautakunta hyväksyi Lovénin ehdotuksen.

Liitteet

1

Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset

2

Raportti Helsingin pysäköintipolitiikka, ehdotus

3

Vuorovaikutusraportti

4

Raporttiluonnoksesta saadut lausunnot ja kannanotot

5

Kaupunkilaisten raadin julkilausuma

6

Pysäköintitutkimus 2013

7

Pysäköintitutkimus 2013 - tulostiedote

8

Keskeinen sisältö Helsingin kaupungin ja yksityisten pysäköintioperaattoreiden välisestä sopimusluonnoksesta "Sopimus pysäköintilaitosten paikkatietojen luovuttamisesta (Statusinformaatio)"

9

Hahmotelma pääpiirteisestä sisällöstä Helsingin kaupungin ja yksityisten pysäköintiopetaattoreiden välinen yhteistyö kantakaupungin asukkaiden pysäkökinnistä pysäköintioperaattoreiden pysäköintilaitoksissa (asukaspysäköintitunnus)

10

Pysäköintipolitiikassa esitettyjen toimenpiteiden ymparistövaikutukset

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Runeberginkadun liikennesuunnitelma välillä Töölöntori Mannerheimintie (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6106-44

3

Vuorovaikutusraportti

4

Kannanotto

 

3

Helsinginkadun liikennesuunnitelma välillä Mannerheimintie Hammarskjöldintie (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6242-7

3

Mielipiteet

 

4

Helsinginkadun liikennesuunnitelma välillä Kaarlenkatu Hämeentie (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6174-7

3

Vuorovaikutusraportti

4

Mielipiteet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

5

Haagan Kivihaantie 1 ja 6 tonttien asemakaavan muutosehdotus (nro 12239) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Lautakunta hyväksyi asian puheenjohtaja Rautavan tekemän vastaehdotuksen mukaisesti yksimielisesti.

Vastaehdotus
Rautava Risto (kannattaja Niiranen)

Esitän seuraavat muutosehdotukset:
Liitteessä 3 ja 4 muutetaan kohdassa ” Asemakaavamerkinnät ja – määräykset”  kohta: ”Korjaus-, lisärakentamis- ja muutostöiden yhteydessä rakennuksen julkisivut, ikkunat, ulko-ovet, vesikatto ja rakenteet tulee kunnostaa alkuperäisen rakennustavan mukaisesti. ” kuulumaan seuraavasti: ”Korjaus-, lisärakentamis- ja muutostöiden yhteydessä rakennuksen julkisivut, ulko-ovet, vesikatto ja rakenteet tulee kunnostaa alkuperäisen rakennustavan mukaisesti. ”
Liite 5 Havainnekuva poistetaan.
Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta velvoittaa virastoa selvittämään käytössä olevien suojelumääryksein tarkoituksenmukaisuuden.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12239 kartta, päivätty 5.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12239 selostus, päivätty 5.11.2013

5

Havainnekuva, 5.11.2013

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 5.11.2013

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle asemakaavan muutoshakemuksesta, joka koskee tonttia 31038/14, Lauttasaarentie 20 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Palautettiin
Lautakunta palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että ko. tontille laaditaan asemakaavan muutos hakijan esittämien tavoitteiden mukaisesti.

Käsittely

Palautusehdotus
Rautava Risto (kannattaja Soininvaara)
Lautakunta palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että ko. tontille laaditaan asemakaavan muutos hakijan esittämien tavoitteiden mukaisesti.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Rautava Risto
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Jaakkola Henrik, Lovén Jape, Silfverberg Outi, Välimäki Heta
EI: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Nikunlassi Maija, Rautava Risto, Soininvaara Osmo

Liitteet

1

Asemakaavan muutoshakemus liitteineen

2

Viistoilmakuva 1 ja 2

3

Havainnekuva 5.11.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

5

Liikennevalokojeiden ohjauskoneiden hankinta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankintailmoitus

2

Tarjouspyyntö

3

Avauspöytäkirja, liikennevalot

4

Kojeiden tekniset erittelyt risteyksittäin

5

Tarjousvertailu

 

6

Pyöräliikenteen määrä Helsingissä kesällä 2013 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2013

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 12.11.2013

Marja Lintula, tiedottaja

puhelin 310 37462

marja.lintula@hel.fi