Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/4

 

03.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 406

Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12185)

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Ksv 0692_1, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n sekä Pirkkolan ja Maunulan asuinalueiden rajaama alue, karttaruudut G5 ja G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 26.3.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta on muutettu, kuten liitteestä 5 ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päättänee antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Käsittely

Esittelijän muutos:
Olavi Veltheim: Muutan esitystä siten, että sr-1 määräyksestä poistetaan kappale:
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien, sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään siten, että määräys mahdollistaa tilojen muutokset niin, että ne vastaavat nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Kannattajat: Matti Niiranen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutettu ehdotus: sr-1 määräyksestä poistetaan kappale: Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien, sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

EI-ehdotus: Vastaehdotus/Rautava: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään siten, että määräys mahdollistaa tilojen muutokset niin, että ne vastaavat nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Jaa-äänet: 6
Henrik Jaakkola, Jape Lovén, Elina Moisio, Maija Nikunlassi, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6-3.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

jyri.hirsimaki(a)hel.fi

Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Susanna Hantula, Insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

susanna.hantula(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013, täydennetty 26.11.2013 ja keskustelutilaisuuden 5.9.2012 muistio

7

Mielipiteiden, muistutuksen ja kirjeiden lähettäneet -luettelo

8

Muistutus ja kirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

10

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

11

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

12

Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaisesti

13

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013 liitteineen, täydennetty 26.11.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne muistutukset esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 12
Liite 13

Ne kirjeen lähettäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 12
Liite 13

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää 26.3.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päättänee todeta, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta on muutettu, kuten liitteestä 5 ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättänee antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päättänee antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.3.2013 lähettää 26.3.2013 päivätyn 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto. Kyseessä on Yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa, joka varataan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaava turvaa osaltaan Keskuspuiston aseman kaupunkirakenteessa. Keskuspuiston keskiosan maisema, luonne ulkoilumetsänä ja luonto- ja retkeilyalueena säilytetään. Samalla parannetaan alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja suojellaan alueen arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriympäristön osat. Kaava turvaa myös tärkeät seudulliset virkistysyhteydet.

Kaava mahdollistaa Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen. Pirkkolan liikuntapuistoon on varattu alue palloiluhallille sekä uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Maunulan uurnahautausmaa ja viljelypalsta-alue on merkitty kaavaan.

Kaava mahdollistaa yleiskaavaan merkityn poikittaisen joukkoliikenneväylän (Raide-Jokerin) rakentamisen sekä Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän parantamisen. Kaava mahdollistaa suuntaisliittymän rakentamisen Hämeenlinnanväylän ja Pirkkolantien eritasoristeyksen kohdalle. Uudenmaan ELY-keskus (ja sitä edeltävä Uudenmaan tiepiiri) ei ole hyväksynyt edellä mainittua suuntaisliittymää Hämeenlinnanväylälle, sillä liittymällä heikennettäisiin Hämeenlinnanväylän toimivuutta. (Suuntaisliittymän alue sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.)

Vanha Käskynhaltijantien jatkeen katuvaraus on poistettu. Kaava mahdollistaa paikallisen lumenvastaanottopaikan perustamisen alueen lounaiskulmaan. Raide-Jokerin linjan alle jäävälle taimimyymälälle on osoitettu uusi paikka. Maakaasuputkelle on osoitettu uusi ohjeellinen linja.

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu pähkinäpensaslehto ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennuskanta (Pirkkolan uimahalli, henkilökunnan asunnot ja lämpökeskus, Maunulan ulkoilumaja ja entinen torpparakennus) on suojeltu. Kaava-alueella on kerrosalaa yhteensä 43 105 k-m², josta 21 180 k-m² on jo olemassa olevaa ja 21 925 k-m² uutta. Kaksi viimeistä lukua on tarkistettu.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.4.–27.5.2013.

Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapunut kaksi kirjettä. Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon johtokunnan, pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan, liikuntalautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot. Helsingin Energia on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa huomautettavaa. Lisäksi saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuollon, Helsingin seurakuntayhtymän, Gasum Oy:n ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Muistutus

Muistutuksessa esitettiin kaava-alueen lounaisnurkkaan merkityn paikallisen lumenvastaanottopaikan poistamista kaavaehdotuksesta. Muistutuksen johdosta ei ole tehty muutoksia.

Kirjeet

Kirjeissä esitettiin kaava-alueelle mm. meluntorjuntatoimenpiteitä, kierrätyspisteen perustamista, pyörätieverkoston kehittämistä sekä luonnon suojelua ja hoitamista. Samoin esitettiin kaavan luo-merkinnällä varustettujen alueiden rajojen laajentamista vuonna 2011 tehtyjen METSO-inventointien mukaisiksi ja luo-kaavamääräyksen tarkentamista metsänhoidon osalta. Lisäksi katsottiin, ettei maakaasuputkelle tule tehdä varausta puiston alueelle sekä esitettiin lumenvastaanottopaikan poistamista. Samoin korostettiin pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien mahdollisten parantamistoimenpiteiden tarkentamista ja alueella olevien arvokkaiden luontokohteiden luontoarvoja. Kirjeissä esitettiin myös uudesta, Pirkkolantien eteläpuolisesta ulkoilureittiyhteydestä luopumista ja liikuntapuiston pysäköintipaikan laajennuksen ja uuden palloiluhallin sijoittamista nykyisen uimahallin ja asuinrakennusten väliseen tilaan. Kirjeiden johdosta ei ole tehty muutoksia.

Lausunnot

Pelastuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Muissa lausunnoissa katsottiin, että kaavamääräykset ja suojelumerkinnät ovat asianmukaisia (kaupunginmuseo). Lisäksi lausunnoissa todettiin, että mahdolliset maakaasuputken siirtokustannukset jäävät kaupungin maksettaviksi (Gasum Oy). Edelleen pidettiin tärkeänä, että Raide-Jokerin yhteydessä ratkaistaan hautausmaa-alueen läheisyydessä parhaalla mahdollisella tavalla liikennejärjestelyihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat (Helsingin seurakuntayhtymä).  Lausunnoissa todettiin myös, että kaava ei aiheuta vesihuollon lisärakentamista eikä siirtoja. Kaavaan esitettiin samalla myös varausta isolle kierrätyspisteelle (HSY Vesihuolto). Lisäksi esitettiin kaavassa suojaviheralueeksi merkityn, Kehä I:n läheisyydessä sijaitsevan pienen suljetun pysäköintialueen merkinnän muuttamista siten, että kyseistä aluetta voisi käyttää liikepaikkana, esimerkiksi polttoaineen jakelupisteenä (kiinteistölautakunta). Samoin kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan, että se tulee tarkistamaan kaupungin hallintokunnille vuokrattujen alueiden tila- ja maanvuokrasopimuksia tarvittaessa ja että taimimyymälä-alueen vuokralaisen kanssa on neuvoteltu taimimyymälän sijoittamisesta kaavaehdotuksessa osoitetulle paikalle nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä. Edelleen katsottiin, että uimahallin kaavamerkintää (sr-1) koskevat määräykset ovat liian yksityiskohtaisia (liikuntalautakunta).  Lisäksi liikuntalautakunta toteaa, että uimahallin laajennus tai uusi palloilu- tai jäähalli eivät sisälly nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, mutta ne kuuluvat pitkän aikajänteen toteutusohjelmaan, ja ne on tarpeen tässä vaiheessa esittää varauksena.

Tämän lisäksi lausunnoissa esitettiin lumenvastaanottopaikan poistamista johtokadulta ja kaavakarttaan lisättäväksi varaus sähkölinjalle ja siitä puuttuvat kaksi kaapelireittiä (Helen Sähköverkko Oy). Lausunnoissa esitettiin myös, että Pirkkolantieltä Pirkkolan jäähallille johtava aiempi ajoyhteys, joka on kaavassa muutettu "Plotinrinne" nimiseksi kaduksi, tulee säilyttää edelleen vain ajoyhteytenä.  Lausunnon mukaan Keskuspuiston nykyisten ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan. Samalla todetaan, että asemakaavaan merkitty yleinen pysäköintialue (LP) Pirkkolan liikuntapuiston eteläosassa tulisi merkitä joko VU- tai LPA-alueeksi (yleisten töiden lautakunta). Lausunnossa todetaan myös, että kaava-aineistossa on paneuduttu tavallista perusteellisemmin luontoarvoihin ja että luo-alueita voisi kaavassa laajentaa sekä luo-kaavamerkinnän määräysosaa täsmentää erityisesti alueen metsänhoitoon liittyvillä määräyksillä. Lisäksi todetaan, että kaavakartan meluntorjuntatarvetta osoittava merkintä olisi tarpeen tuoda selvemmin näkyviin (ympäristölautakunta).

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että YU-alueen määräykseen on syytä lisätä, että museoviranomaiselle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen uima- ja palloiluhallin uudisrakennuksen/laajennuksen suunnitelmista. Myös luo-merkintää tulisi täydentää siten, että siinä otetaan huomioon myös linnustolliset arvot ja lehtokasvillisuuden säilyminen.

Lausunnoissa esitetyt tarkistukset on tehty.  Kaavan alueelle ei ole kuitenkaan sijoitettu (HSY) vesihuollon esittämää isoa jätteenkeräilypistettä, koska se ei ole kaavan tavoitteiden mukaista. Samoin kiinteistölautakunnan esittämää suojaviheralueen muuttamista liikepaikaksi, esim. polttoaineenjakelupisteeksi, ei ole tehty, koska se ei ole Keskuspuiston suunnitteluperiaatteiden ja kaavan tavoitteiden mukaista. Liikuntalautakunnan esittämää lievennystä palloilu- ja uimahallin suojelumerkintään ei ole tehty, koska kyseessä on rakennustaiteellisesti huomattavan arvokas rakennus ja kaupunginmuseo piti määräyksiä asianmukaisina.

ELY-keskuksen lausunnon perusteella YU-korttelialueen kaavamääräystä on tarkistettu keskuksen esittämällä tavalla. Luo-määräystä ei ole muutettu, koska kaavamääräyksiin sisältyvät koko Keskuspuistoa koskevat yleismääräykset jo turvaavat linnustollisten arvojen ja lehtokasvillisuuden säilymisen.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta, kirjeistä ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

jyri.hirsimaki(a)hel.fi

Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Susanna Hantula, Insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

susanna.hantula(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 26.11.2013

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013, täydennetty 26.11.2013 ja keskustelutilaisuuden 5.9.2012 muistio

7

Mielipiteiden, muistutuksen ja kirjeiden lähettäneet -luettelo

8

Muistutus ja kirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne muistutukset esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 5
Liite 6

Ne kirjeen lähettäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Hallintokeskus/Rämö

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013 § 394

Pöydälle 26.11.2013

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Ksv 0692_1, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n sekä Pirkkolan ja Maunulan asuinalueiden rajaama alue, karttaruudut G5 ja G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

26.11.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Viikoks pöydälle

26.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

jyri.hirsimaki(a)hel.fi

Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Susanna Hantula, Insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

susanna.hantula(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 84

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

 

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi- Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien  28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi- Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12185.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 318

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kiinteistökartta G5 ja G6, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n ja Pirkkolantien ja Maunulan asuinalueiden rajaama alue

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Keskuspuiston keskiosan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12185 seuraavan lausunnon:

Maanomistus ja -hallinta

Kaupunki omistaa kaava-alueen lukuun ottamatta Maunulan uurnahautausmaata, jonka omistaa Helsingin seurakuntayhtymä.

Kaupungin omistamat alueet ovat pääosin rakennusviraston, liikuntaviraston ja tilakeskuksen hallinnassa. Pirkkolantien ja Metsäpurontien kulmasta on vuokrattu noin 1 200 m²:n suuruinen määräala tilasta 91-437-1-10 Tertun Taimi ja Kukka Oy:lle 30.4.2015 saakka taimimyymälätoimintaa varten.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mukaiset rakennusoikeudet

Kaava-alueella on kerrosalaa yhteensä 43 105 k-m², josta toteutunutta kerrosalaa on 21 180 k-m² ja uutta 21 925 k-m². Pääosa toteutuneesta ja uudesta rakennusoikeudesta sijoittuu liikuntatoimintaan varatuille alueille.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alueella (YU) sijaitsee Pirkkolan uima-, palloilu- ja jääkiekkohallialueet, joiden toteutunut rakennusoikeus on 19 100 k-m². Uutta kerrosalaa on merkitty alueelle yhteensä 20 600 k-m² uuden palloiluhallin ja mahdollisen uuden jäähallin rakentamista sekä uimahallin mahdollista laajenemista varten.

Rakennusoikeutta on osoitettu myös kaava-alueen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU), joka sijoittuu pääosin Pirkkolan liikuntakeskuksen ympäristöön. Alueen toteutunut rakennusoikeus on yhteensä 2 425 k-m². Uutta rakennusoikeutta on osoitettu kahdelle varikkoalueelle yhteensä 1 050 k-m².

Retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 210 k-m². Alueella sijaitseva entinen torpparakennus (60 k-m²) suojellaan kaavassa merkinnällä sr-3. Kaavamerkintä mahdollistaa asumisen. VR-alueella sijaitsee myös taimimyymälä, jonka toteutunut kerrosala on 51 k-m². Myymälä jää Raide-Jokerin linjauksen alle, joten kaavassa on osoitettu Metsäpurontien varresta alueen osa (ktm) uudelle taimimyymälälle, jolle on merkitty rakennusoikeutta 150 k-m².

Kaavan toteuttamisen vaikutukset maanvuokrasopimuksiin

Kiinteistövirasto tulee sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti tarkistamaan kaupungin hallintokunnille vuokrattujen alueiden tila- ja maanvuokrasopimuksia siltä osin kuin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen aiheuttavat muutostarvetta.

Taimimyymälän vuokralaisen kanssa on neuvoteltu taimimyymälän sijoittamisesta asemakaavan muutosehdotuksessa osoitetulle paikalle nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä.

Tarpeettoman pysäköintialueen käyttötarkoituksen muutos

Kaavamuutosehdotuksessa Kehä I:n ja Kaarelantien välissä oleva nykyinen pysäköintialue (LP) poistetaan tarpeettomana ja alue muutetaan suojaviheralueeksi.

Pysäköintialue sijaitsee liikenteellisesti vilkkaan Kehä I:n varressa, joten alue soveltuisi liikepaikka-alueeksi, jossa mahdollisesti voisi toimia myös polttoaineenjakelupiste. Kaavan käyttötarkoitusmääräystä tulee muuttaa niin, että se mahdollistaa em. liiketoiminnan tontilla.

Lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomioin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 184

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaava-aineistossa on paneuduttu tavallista perusteellisemmin luontoarvoihin, mikä on alueen luonteen vuoksi hyvä lähestymistapa. Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja –määräykset ovat yksityiskohtaisia ja hyvin muotoiltuja. Erityisesti luo-merkinnän käyttö arvokkaissa kasvillisuuskohteissa ja puronvarsissa korostaa olemassa olevia luontoarvoja ja osoittaa samalla alueita, joiden kunnostamis- ja hoitotarvetta on syytä tutkia. Kaava-alueella on myös metsäluonnon monimuotoisuuskohteiden inventoinnissa esiin tulleita metsän rakenteeseen ja lahopuustoon liittyviä luontoarvoja, jotka on liitetty luontotietojärjestelmään kaavoitustyön loppuvaiheessa. Ne tullaan ottamaan huomioon luonnonhoidon suunnittelussa kaavamerkinnästä riippumatta. Kaavaselostuksesta ilmenee, että Keskuspuiston metsien luontoarvot ovat yleisesti huomattavat. Tästä syystä luo-merkintä olisi mahdollinen myös metsäluonnon monimuotoisimmille osille.

Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Suojeltu luontotyyppi, pähkinäpensaslehto, on merkitty asianmukaisella suojelumerkinnällä S-1, joka myös mahdollistaa hoitotoimet siinä tapauksessa, että pähkinäpensaat jäisivät liiaksi nopeampikasvuisen puuston varjoon.

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA ALUEEN LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT, JOIDEN ARVOJEN SÄILYMINEN SAATTAA VAARANTUA TOIMENPITEIDEN TAKIA. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varsille on osoitettu meluntorjuntatarve. Hämeenlinnanväylän varret Pohjois-Haagan kohdalla ovat mukana meluestekohteena Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2013-2018. Helsingin kaupungin edustajat toivat suojaustarpeen esiin suunnitelmaa valmistelevassa työpajassa. Tavoitteena on suojata länsipuolen asuinalueiden lisäksi myös itäpuolella sijaitsevaa vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa Keskuspuistoa. Kaavakartassa meluntorjuntatarvetta osoittava merkintä olisi tarpeen tuoda selvemmin näkyviin merkitsemällä se virkistysalueen reunaviivan sisäpuolelle erillisenä kaavamerkintänä. Meluntorjunta on toteutettava olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä. Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Käsittely

11.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Leo Stranius: Lisäys toisen kappaleen jälkeen:

Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Leo Stranius: Lisäys yllä olevan kappaleen jälkeen:

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Leo Stranius: Lisäys pohjaesityksen neljännen kappaleen kolmanneksi lauseeksi (ISOILLA):

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA ALUEEN LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT, JOIDEN ARVOJEN SÄILYMINEN SAATTAA VAARANTUA TOIMENPITEIDEN TAKIA. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Leo Stranius: Viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi maininta meluntorjunnan toteutuksesta:

Meluntorjunta on toteutettava olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 5:
Leo Stranius: Lisäys loppuun:

Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta kannattaisi harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Vastaehdotus 6:
Leo Stranius: Lisäys loppuun:
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys loppuun:  Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta kannattaisi harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

Jaa-äänet: 5
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Ernesto Hartikainen, Matti Niemi, Tuula Palaste-Eerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5-4 esittelijän ehdotus voitti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys loppuun:
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Jaa-äänet: 2
Timo Latikka, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 7
Joona Haavisto, Ernesto Hartikainen, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 2-7 jäsen Straniuksen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen.

21.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 272

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsevat 28. ja 29. kaupunginosassa (Oulunkylä ja Haaga) käsittäen Maunulanpuiston ja Pirkkolan liikuntapuiston alueet Keskuspuistosta. Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen kuuluvat urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, puisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, retkeily- ja ulkoilualue, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-alue, suojelualue sekä katualueita.

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kaavasuunnittelun eri vaiheissa ja toimittanut lisätietoja kaavoitukseen.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen mukaan Keskuspuiston luonne ulkoilumetsänä säilytetään. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu luontotyyppi eli pähkinäpensaslehto ja muut arvokkaat luontokohteet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan, mikä turvaa Keskuspuiston keskiosan luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen samalla kun alueen metsiä voidaan hoitaa ulkoilualueina.

Asemakaavaehdotuksessa esitetty maakaasuputken ohjeellinen linjaus on sijoitettu mahdollisimman pitkälti olemassa olevien ulkoilureittien yhteyteen, jolloin sen rakentamisen vaikutukset metsäluontoon minimoituvat.

Asemakaavaehdotuksessa Pirkkolantie ja Männikkötie muutetaan katualueiksi. Asemakaava mahdollistaa Raide-Jokerin rakentamisen Pirkkolantien eteläreunaan sekä pyöräilyn korkealuokkaisen pääreitin rakentamisen Pirkkolantien pohjoisreunaan. Myös Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän vaatimat kaistajärjestelyt on otettu huomioon Pirkkolantien katualueen tilavarauksessa. Männikkötien katualueessa on varauduttu tulevaisuudessa rakennettavien pyöräkaistojen vaatimaan tilaan. Rajametsäntien eteläosan katualuetta on levennetty kaksi metriä länteen nykyisen pysäkin kohdalta Metsäläntien liittymään asti. Näin Männikkötien eteläreunan pyöräkaistaa on mahdollista jatkaa Rajametsäntiellä Metsäläntien liittymään asti.

Esitetty katuyhteys nimeltään Plotinrinne, joka johtaa Pirkkolantieltä Pirkkolan liikuntapuiston jäähallille, ei vaadi nykyisen ajoyhteyden muuttamista katualueeksi, koska ajoyhteys johtaa puistoalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Keskuspuiston nykyisten ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan.

Asemakaavassa oleva yleinen pysäköintialue (LP) Pirkkolan liikuntapuiston eteläosassa tulee merkitä asemakaavassa joko VU- tai LPA-alueeksi, koska pysäköintialue palvelee pääasiassa liikuntapuiston asiakkaita. Katualueeksi tulee osoittaa se alue, joka palvelee joukkoliikennettä nykyisen pysäköintialueen yhteydessä. Toimivuuden vuosi joukkoliikenteen palvelualue ja alueen asiakaspysäköinti tulee erottaa jatkosuunnittelussa selkeästi erillisiksi alueiksi.

Suomen ilmasto äärevoityy nykyisen tietämyksen mukaan, joten on oletettavaa, että myös erittäin runsaslumiset talvet lisääntyvät. Ilmaston äärevöitymiseen on varauduttava maankäytön suunnittelussa kaavoittamalla riittävästi lumenvastaanottopaikkoja ja huomioimalla tämä tarve myös uuden yleiskaavan laadinnan yhteydessä.

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusi alue lumenvastaanottopaikalle. Alue soveltuu logistisesti erittäin hyvin lumenvastaanottopaikaksi. Voimajohtolinjoihin liittyvät sähköturvallisuusmääräykset kuitenkin rajoittavat osoitetun alueen hyödyntämistä kokonaan lumenvastaanottopaikkana. Tämän vuoksi erittäin runsaslumisina talvina voi olla tarve ottaa käyttöön myös Maunulan majan länsipuolella oleva, aikaisemmin alueen väliaikaisena lumenvastaanottopaikkana toiminut alue. Lumenvastaanottopaikka avataan tarvittaessa vain runsaslumisina talvina sitten, kun Maununnevan ja Oulunkylän vastaanottopaikat ovat täynnä.

Asemakaavaehdotuksessa on varaus noin 3 500 neliömetrin koira-aitaukselle. Maunula-Seura ry, Pakila-Seura ry ja Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y. ovat esittäneet yhdessä koira-aitausta alueelle. Rakennusvirasto vastasi yhdistyksille vuonna 2012, että asemakaavan laadinnan yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusi koira-aitaus Pirkkolan liikuntapuiston alueelle. Koira-aitausverkosto on alueella jo tällä hetkellä hyvä. Liikuntapuistossa liikutaan runsaasti koirien kanssa, joten uusi aitaus monipuolistaa alueen käyttöä koirien ulkoilutukseen tulevaisuudessa. Koira-aitauksen sijoittamisessa alueelle on tehty yhteistyötä liikuntaviraston kanssa.

Maunulan majan ympäristössä sijaitsevan entisen ampumarata-alueen maaperän haitta-aineista on alustavan riskitarkastelun perusteella arvioitu aiheutuvan kulkeutumis- ja terveysriskejä. Terveysriskin arvioidaan muodostuvan alueella kasvavien sienten syömisestä, vähäisemmässä määrin myös maaperän mahdollisesta pölyämisestä. Kaavan laadinnan yhteydessä on alustavasti arvioitu erilaisia kunnostustoimia riskien hallitsemiseksi sekä vertailtu eri kunnostusvaihtoehtojen toteutustapoja ja kunnostuskustannuksia. Arviot kunnostuskustannuksista vaihtelevat 0,5–12 miljoonan euron välillä. Rakennusvirasto on käynnistämässä vuoden 2013 kuluessa jatkosuunnittelun. Tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden tarkempi luonne, laajuus ja kustannukset selviävät jatkosuunnittelun ja ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Lisäksi rakennusvirasto tiedottaa kesällä 2013 alueen käyttäjiä siitä, että päivittäin syötyinä sienet voivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.

Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa kaduista ja raiteista 2,70 miljoonaa euroa, suojaviheralueista 0,15 miljoonaa euroa, koira-aitauksesta 0,23 miljoonaa euroa ja pysäköintialueen laajennuksesta 0,33 miljoonaa euroa. Yhteenlasketut kustannukset ovat 3,41 miljoonaa euroa. Kustannuksiin ei sisälly liikuntaa palvelevien rakennusten, varastojen ja varastoalueiden toteuttaminen, Pirkkolantien Raide-Jokerin kustannukset eikä melunsuojarakenteet.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 122

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12185) seuraavan lausunnon:

Kyseessä on Helsingin yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa. Kaavassa on huomioitu Pirkkolan liikuntapuistoon tulevaisuudessa tarvittava uusi palloiluhalli, uimahallin laajennustarve sekä uuden jäähallin tarve. Kaava mahdollistaa myös Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja seudullisten virkistysyhteyksien kehittämisen.

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana kaavan valmistelutyössä. Pirkkolan liikuntapuiston tulevaisuuden tarpeet on esitetty kaavassa liikuntaviraston toivomusten mukaisesti: uusi palloiluhalli, uimahallin laajennus ja uusi jäähalli samoin kuin uudet varastorakennukset on esitetty kaavassa. Rakentaminen on sijoitettu olemassa olevien liikuntatilojen yhteyteen.

Koko Pirkkolan uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien alue on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Varaus uudelle palloiluhallille on 9 100 k-m2, uimahallin laajennus on 9 000 k-m2 ja varaus jäähallille 2 500 k-m2. Uusien rakennusten kerrosala on yhteensä 20 600 k-m2. Jo olemassa olevien rakennusten kerrosala on 19 100 k-m2. Yhteensä kerrosalaa
on 39 700 k-m2.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sijoittuu pääosin Pirkkolan liikuntakeskuksen ympäristöön. Toiminnallisesti alue koostuu pallokentistä ja pysäköintialueesta. Alueella ovat mm. maauimala "Plotti" ja liikuntaviraston asuin-, varikko- ja varastoalueet, joilla on jo olemassa olevaa kerrosalaa yhteensä 1 035 k-m2. Uutta rakennusoikeutta on osoitettu kahdelle varikkoalueelle 850 k-m2 ja 200 k-m2. Tämän lisäksi Maunulan ulkoilumajan ympäristö on merkitty VU-alueeksi. Tällä alueella on jo olemassa olevaa kerrosalaa 340 k-m2. VU-alueella on kerrosalaa yhteensä 2 425 k-m2.

Kaava-alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta on suojeltu. Suojelu koskee myös liikuntaviraston hallinnassa olevia rakennuksia. Arkkitehtien Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemat Pirkkolan uimahalli ja siihen liittyvät asuinrakennus ja lämpökeskus on suojeltu sr-1 ja sr-2 -merkinnöin. Maunulan ulkoilumajan rakennus on suojeltu sr-2 -merkinnöin. Alueella olevat I maailmansodan aikaiset, muinaismuistolain nojalla suojellut linnoituslaitteet ja tykkitiet on merkitty kaavakarttaan.

Uimahallirakennukseen kaavamerkintään sr-1 liittyy myös suojeltavia sisätiloja. Määräyksen mukaan kyseessä on "rakennustaiteellisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaula ja siihen liittyvät kahviotilat, uima-allas ja pallokenttäosasto sekä muut uimahallin yleiset tilat. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa tms. saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvän teettää asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Liikuntalautakunta katsoo, että uimahallirakennuksen kaavamerkintä on liian yksityiskohtainen. Jos kaava vaatii, että korjaushankkeeseen ryhtyvän tulee teettää asiantuntijalla rakennushistoriaselvitys sekä lähettää korjaussuunnitelma lausuttavaksi museoviranomaiselle, on korjaushankkeen kontrolli tiukin mahdollinen. On kuitenkin annettava mahdollisuus, että pätevä suunnittelija pystyy esittämään kohteeseen uusia materiaali- ja kiintokalusteratkaisuja, jotka toimivat paremmin kuin 1960-luvulla kehitetyt. Esitetty kaavamääräys ei anna mahdollisuutta muuttaa esim. alaslaskettuja puukattoja.

Alueen kävelyn ja pyöräilyn reitistö on merkitty kaavaan. Reitistöön on lisätty yksi uusi osuus Pirkkolantien eteläpuolelle. Nimistötoimikunta päätti 19.9.2012 esittää alueelle uusia nimiä, joista seuraavat koskevat liikuntaviraston toimintoja: Maunulanmaja–Månsasstugan, Pirkkolan liikuntapuisto–Britas idrottspark, Pirkkolanplotti–Britasplotten. Uusia kadunnimiä ovat: Pirkkolan metsätie–Britas skogsväg, Plotinrinne–Plottbrinken.

Uimahallin laajennus tai uusi palloilu- tai jäähalli eivät sisälly nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, mutta ne kuuluvat pitkän aikajänteen toteutusohjelmaan, ja ne on tarpeen tässä vaiheessa esittää varauksena. Tukikohdan katos ja varastorakennus sekä varastoalueen katokset taas ovat kustannukseltaan pieniä ja ovat mahdollisesti toteutettavissa jo nykyisen taloussuunnitelmakauden aikana.

Kaavaehdotus on näillä kommenteilla hyvä ja kannatettava.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Kaupunginmuseon johtokunta 21.05.2013 § 43

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon johtokuntaa antamaan lausunnon Keskuspuiston keskiosan asemakaavan muutosehdotuksesta. Johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältönä on Helsingin yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa. Alue muodostaa tärkeän osan kaupungin sormimaisesta viheralueverkostosta.

Keskuspuiston keskiosa varataan yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaava turvaa osaltaan Keskuspuiston merkityksen kaupunkirakenteessa ja samalla Keskuspuiston luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilymisen ja kehittämisen. Keskuspuiston keskiosan maisema, luonne ulkoilumetsänä ja luonto- ja retkeilyalueena säilytetään. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu luontotyyppi, pähkinäpensaslehto, ja muut arvokkaat luontokohteet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Samoin kaava-alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta on suojeltu (Pirkkolan uimahalli, henkilökunnan asunnot ja lämpökeskus, Maunulan ulkoilumaja ja entinen torpparakennus).

Kaava mahdollistaa Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja se turvaa myös tärkeät seudulliset virkistysyhteydet. Maunulan uurnahautausmaa ja viljelypalsta-alue on merkitty kaavaan. Kaava mahdollistaa yleiskaavaan merkityn poikittaisen joukkoliikenneväylän (Raide-Jokerin) rakentamisen sekä Härmeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän parantamisen. Vanha Käskynhaltijantien jatkeen katuvaraus on poistettu. Paikallisen lumen-vastaanottopaikan perustaminen on mahdollista alueen lounaiskulmaan. Maakaasuputkelle on merkitty ohjeellinen linja. Pienimuotoisen taimimyymälätoiminnan jatkuminen alueella on mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ovat tehneet tiivistä yhteistä Keskuspuiston keskiosassa arkeologista kulttuuriperintöä ja rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa kaavan valmisteluvaiheessa. Kaikki muinaismuistolain suojaamat ensimmäisen maailmansodan linnoitteet (sm) ja tykkitiet (sm-1) on merkitty asemakaavakarttaan ja kaavamääräykset ovat niiden kohdalla yksityiskohtaisia ja asianmukaisia. Samoin YU –alueille, urheilutoimintaa palveleviin uusien rakennusten tonttialueille, on merkitty kaavamääräyksissä museoviranomaisille mahdollisuus kartoittaa ennen rakentamista kohdilla tuhoutuneiksi merkityt, mutta todennäköisesti vain peitetyt linnoitteet. Asemakaavassa on annettu suojelumerkintä sr-1 Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemalle uimahallille ja sr-2 henkilökunnan rivitaloasunnoille ja lämpökeskukselle. Myös Maunulan majalle on annettu suojelumerkintä sr-2. Alueen pohjoisosassa sijaitsevalle vanhalle asuinrakennukselle on annettu sr-3 suojelumerkintä. Suojelumerkinnät ja niitä koskevat määräykset ovat yksityiskohtaiset ja asianmukaiset.

Helsingin kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 11.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 20.8.2012 pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Keskuspuiston keskiosan virkistysalueen asemakaavaluonnoksesta. Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 28. ja 29. kaupunginosassa (Oulunkylä ja Haaga) käsittäen Maunulanpuiston ja Pirkkolan liikuntapuiston alueet Keskuspuistosta. Asemakaavaan ja asemakaavan muutosluonnokseen kuuluu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, puisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, retkeily- ja ulkoilualue, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-alue, suojelualue sekä katualueita.

Kaavaluonnoksessa esitetyt aluevaraukset noudattavat hyvin pitkälti maastossa olevaa tilannetta kuvaten aluetta nykykäytössään. Asemakaavassa on otettu hyvin huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet merkitsemällä ne luo-merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Kuitenkin luo-merkintä määrittää kaavamääräyksenä vain puroluontoa, vaikka asemakaavaluonnoksessa on useita muita luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset tulisi jakaa siten, että pienvesille on oma merkintänsä ja määräyksensä ja muille luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille metsäluonnonalueille oma merkintänsä ja määräyksensä. 

Selostuksen tiivistelmässä mainitaan, että luonnonsuojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Suojelualueeksi on merkitty Maunulanpuiston pähkinäpensaslehdot, jotka muodostavat luonnonsuojelulain nojalla suojellun luontotyypin. Asemakaava-alueelle ei ole kuitenkaan osoitettu luonnonsuojelualueita, vaan merkintöinä on käytetty S1-merkintää (suojelualue) ja luo-merkintää.

Kaavaluonnoksessa on esitetty meluesteitä sekä Hämeenlinnanväylän että Kehä I:n varteen Keskuspuiston puolelle. Meluesteet tulee esittää tiealueelle niin, että kevyenliikenteen väylät tulevat melunsuojauksen piiriin. Kyseiset väylät ovat valtion ylläpitämiä.

Esitetty katuyhteys Pirkkolantieltä Pirkkolan liikuntapuiston jäähallille ei vaadi nykyisen ajoyhteyden muuttamista katualueeksi, koska ajoyhteys johtaa puistoalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Keskuspuiston nykyisten ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan. Asemakaavaluonnoksessa oleva yleinen pysäköintialue (LP) tulee muuttaa asemakaavassa joko VU- tai LPA-alueeksi. Pysäköintialue palvelee pääasiallisesti liikuntapuiston asiakkaita ja uurnahautausmaalla käyviä.  Tarvittaessa tässä yhteydessä katualueeksi  tulee osoittaa se alue, joka palvelee joukkoliikennettä nykyisen pysäköintialueen yhteydessä. Joukkoliikenteen palvelualue ja alueen asiakaspysäköinti tulee erottaa jatkosuunnittelussa selkeästi erillisiksi alueiksi.

Rakennusvirasto kiittää, että kaavaluonnoksessa on esitetty ohjeellinen alue lumenvastaanottopaikaksi Maunulapuiston laidalla. Paikka on täyttöaluetta, jonne on läjitetty maata viereisten väylien rakentamisen yhteydessä. Alue soveltuu logistisesti erittäin hyvin lumenvastaanottopaikaksi. Maunulan lumenvastaanottopaikka avataan tarvittaessa vain runsaslumisina talvina sitten, kun Maununnevan ja Oulunkylän vastaanottopaikat ovat täynnä. Ilmasto tulee nykyisen tietämyksen mukaan äärevöitymään, joten on oletettavaa, että myös erittäin runsaslumiset talvet lisääntyvät. Ilmaston äärevöitymiseen on varauduttava maankäytön suunnittelussa kaavoittamalla riittävästi lumenvastaanottopaikkoja.

Asemakaavaluonnoksessa on varaus koira-aitaukselle, mitä rakennusvirasto pitää hyvänä asiana. Yleisten töiden lautakunnan hyväksymässä koirapalvelulinjauksessa vuodelta 2001 on todettu, että uusien koira-aitauksien tulee olla laajuudeltaan noin 3 000 neliömetriä. Aitaus jaetaan erikseen pienille ja isoille koirille.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa Keskuspuiston keskiosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu niistä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Keskuspuiston keskiosa on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan taata alueen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Päämääränä on turvata Keskuspuiston merkitys kaupunkirakenteessa, puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Uutta rakentamista sallitaan lähinnä vain Pirkkolan liikuntapuistoon uimahallin ja jäähallin laajennuksille ja Pirkkolantielle poikittaiselle joukkoliikenneväylälle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Keskuspuiston keskiosassa arkeologista kulttuuriperintöä ja rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa kaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut suunnitelmiin ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista niihin.

Lisätiedot

Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Terveyskeskus 10.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Keskuspuiston keskiosaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto.

Alue on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan turvata aleen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Lisäksi asemakaavan tavoitteina on turvata Keskuspuiston merkitys kaupunkirakenteessa sekä puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä luontokokemuksien ja rauhan tarjoaminen. Pirkkolan liikuntapuistoon on varattu alue uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Kaavassa varataan Pirkkolantien varteen alue poikittaista joukkoliikenneväylää (Raide-Jokeri) varten. Käskynhaltijantien jatkeen aluevaraus Rajametsäntien länsipuolella poistetaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012.

Mielipiteenään terveyskeskus esittää seuraavaa:

Terveyskeskus kannattaa suunnittelun tavoitteita ja periaatteita. Luonnossa liikkuminen on tärkeää kaikenikäisille ja -kuntoisille. Siksi terveyskeskus esittää, että kaavasuunnittelun yhteydessä alueen kävely- ja pyöräilyreitistöön kehitetään myös esteettömiä, helppokulkuisia reittejä. Suunnittelun avulla tulee varmistaa, että joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintipaikoilta järjestetään esteettömät yhteydet Pirkkolan liikuntapuistoon ja kävelyreiteille.

Lisätiedot

Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566