Helsingin kaupunki

Esityslista

10/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Ykp/1

 

20.3.2012

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.03.2012 § 102

Pöydälle 13.03.2012

HEL 2011-000003 T 10 03 02 00

Ksv 0724_1, karttalehdet L6-L8, M6-M9, N6, N8, N9

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.03.2012 Pöydälle

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Jatkosuunnittelussa keskimmäistä Porvoonväylän pohjoispuolista viherkäytävää levennetään rajaamalla käytävän itäpuolella sijaitsevaa asuinalueen rajaa kohti itää 50-150 metriä.

Jatkosuunnittelussa Salmenkallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantanäsin niemen osalta varmistetaan, ettei rantoja rakenneta Helsingin nykykäytännön vastaisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan rannan puoleisen osan rakentamismahdollisuuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alueen luontoarvoihin ja rakentamista niemen tällä osalla vähennetään.

Asemakaavoituksen aikataulutuksessa varmistetaan, ettei Östersundomin alueen rakentamista aloiteta Talosaaren tai Salmenkallion eteläkärjen suunnalta.

Kannattajat: Osmo Soininvaara

28.02.2012 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Matti Visanti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37291

matti.visanti(a)hel.fi