Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/4

 

08.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 364

Neitsytsaarentie 2-8 asemakaavaehdotus (nro 12429) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0592_8, karttaruutu 678507-679507

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 8.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54053 tontteja 1-3 sekä katu- ja puistoalueita.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.
 

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 kartta, päivätty 8.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 selostus, päivätty 8.11.2016 (2)

5

Havainne- ja perspektiivikuvat, 8.11.2016

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 8.11.2016

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalokorttelin täydennysrakentamisen Keski-Vuosaaren pohjoisosassa osoitteessa Neitsytsaarentie 2-8. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti edistää täydennysrakentamista runkolinja 560 varrella ja ostoskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Uudet kuusi- ja seitsemänkerroksiset lamellimaiset asuinrakennukset liittyvät typologialtaan Kallvikintien varressa olevaan muuhun kadun suuntaiseen rakentamiseen. Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tarkoitus rakentaa seitsemästä viiteen kerrokseen porrastuva rakennus. Uusien asuinrakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Vuosaarelle tunnusomaista 60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 650 k-m2. Asukasmäärän lisäys on 200-220 uutta asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kallvikintien varsi tiivistyy ja rakentuu kaupunkimaisena ympäristönä. AK-korttelin ja Kallvikintien välinen kapea puistoalue on liitetty osaksi katualuetta ja pieneltä osin osaksi AK-korttelia. Mustalahdentien ja Kallvikintien risteyksessä oleva entinen huoltoaseman tontti on muutettu AK-korttelialueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat puisto- ja katualueet. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueella sijaitsee viiden kolme- ja neljäkerroksisen asuinkerrostalon yhtiö sekä puretun huoltoaseman tontti. Kallvikintien ja suunnittelualueen asuinrakennusten välinen alue on osittain kadun varren puistoaluetta, osin rehevöitynyttä tonttialuetta. Neitsytsaarentien varsi on pysäköintikenttien hallitsema.

Ympäristölle ovat ominaisia väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat laajat viheralueet. Kallvikintie on luokiteltu arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevat vuonna 1998 kunnostettu Ilveskorvenpuisto sekä alkuvuonna 2016 laajennettu Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus. Kaava-alueen länsipuolelle on rakentunut Kurkimoision asuinalue.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty asuntokerrostalojen sekä moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Gasum Oy

        Helen Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Museovirasto

        kaupunginmuseo

        kiinteistöviraston tonttiosasto

        pelastuslaitos

        rakennusvirasto

        sosiaali- ja terveysvirasto

        ympäristökeskus

Gasumin kannanotossa oli selvitetty suunniteltujen rakennusten vaikutus maakaasuputkiston alueluokan vaikutuspiirissä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui runkobussilinjan korvaamiseen tulevaisuudessa raideyhteydellä ja telibussin pysäkin tilavaraukseen. Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo totesi täydennysrakentamisen sopivan olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kannanotto kohdistui vesihuollon huomioimiseen suunnittelussa. Rakennusvirasto katsoi kannanotossaan että, Kallvikintien pohjoisesta katuosuudesta olisi tehtävä yleissuunnitelma. Sosiaali- ja terveysviraston kannanotto kohdistui vanhan moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueen maaperän terveysvaikutusten arviointiin. Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui liikennemeluun, autopaikkamäärien vähentämiseen yhteiskäyttöautojen tai nimeämättömien pysäköintipaikkojen kautta, polkupyöräpaikkojen suunnitteluun, nollaenergiarakentamiseen, hulevesien käsittelyyn ja viherkertoimen käyttöön. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että liikenteelliset tilavaraukset on huomioitu kaavan katualuemitoituksen liikennesuunnitelmaperiaatteessa, tarvittavat selvitykset (liikennemeluselvitys, puolustusvarustuksen kartoitus, ympäristötekninen tutkimus ja pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti) on laadittu ja rakennusviraston edustajien kanssa on järjestetty virastojen sisäinen Kallvikintien suunnittelutyöpaja yleissuunnitelman pohjaksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 1 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa. Mielipiteet kohdistuivat Vuosaaren ominaispiirteet huomioivaan täydennysrakentamiseen ja eri hallintamuotojen huomioimiseen alueellisesti. Lisäksi pyydettiin esittämään havainnekuvia eri suunnista katunäkymät ja aikaisempi rakennuskanta huomioiden.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavassa on otettu huomioon kulttuuriympäristö ja annettu tähän liittyvät tarvittavat määräykset. Havainnekuvissa suunnittelualue on esitetty eri perspektiiveissä. Asemakaavat laaditaan niin, että ne voidaan toteuttaa kaikkiin hallintamuotoihin. Tontinluovutus vaiheessa kaupunki tarkastelee hallintamuotojen kokonaisuuden.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Helen sähköverkko Oy:lle aiheutuu asemakaavan toteuttamisen edellyttämän jakeluverkon liittämisestä arviolta 120 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Gasum Oy

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Museovirasto

        kaupunginmuseo

        kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto

        sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali- ja terveysvirasto

        varhaiskasvatuslautakunta/varhaiskasvatusvirasto

        yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto

        ympäristölautakunta/ympäristökeskus

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

Kiinteistövirasto käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 kartta, päivätty 8.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12429 selostus, päivätty 8.11.2016

5

Havainne- ja perspektiivikuvat, 8.11.2016

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 8.11.2016

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villleneuve, Hakola

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 11.2.2016

HEL 2015-007771 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1229-00/16 12.2.2016 mennessä.

Asemakaavan muutokseen kuuluvat tontit sijaitsevat Vuosaaressa osoitteessa Neitsytsaarentie 2–8. Tonteille suunnitellaan Kallvikintien puoleiselle osuudelle uusia asuinkerrostaloja. Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontteja 54053/1 ja 54053/2, moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueen (AM) tonttia 54053/3 sekä ympäristön katu- ja puistoalueita (P). Samassa yhteydessä tutkitaan Kallvikintien katutilan jäsentämistä runkolinja 560 -joukkoliikenneyhteyden tulevat raidevaraukset huomioiden. Kaava-alue rajautuu lännessä Kallvikintiehen, etelässä Mustalahdentiehen, idässä Neitsytsaarentiehen sekä sen jatkeena olevaan puistokäytävään ja pohjoisessa Niinisaarentien varressa sijaitsevaan puistoalueeseen. Korttelialueilla sijaitsee nykyään viiden asuinlamellin kerrostaloyhtiö sekä puretun huoltoasemarakennuksen tyhjä tontti.

Kaavayhteistyötä on tehty rakennusviraston kanssa. Uusien rakennusten sijaintia ja tontin rajaa on muutettu niin, että pelastuspaikat mahtuvat tontin puolelle.

Kallvikintie on luokiteltu III-luokan arvoympäristökohteeksi. Katuympäristö on hyvin säilynyt esimerkki tyypillisestä, 1960-luvun väljästä katuympäristöstä. Rakennusvirasto esittää, että Kallvikintien pohjoisesta katuosuudesta tehdään yleissuunnitelma, jolle voidaan taata riittävät tilavaraukset runkolinja 560-raideyhteydelle ja turvata arvoympäristökohteen maisemalliset arvot täydennysrakentamisen muutoksissa.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.2.2016

HEL 2015-007771 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.1.2016

 

Kaupunginmuseo arvio asemakaavan muutosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. Vuosaaressa Kallvikintien varteen suunnitellaan täydentävää asuinrakentamista. Paikalle on suunnitteilla neljä viisi- ja kuusikerroksista asuinkerrostaloa.  Samassa yhteydessä tutkitaan Kallvikintien katutilan jäsentämistä runkolinja 560-joukkoliikenneyhteyden tulevat raidevaraukset huomioiden.

Asemakaavan muutokseen kuuluvat tontit sijaitsevat osoitteessa Neitsytsaarentie 2–8. Tonteille suunnitellaan Kallvikintien puoleiselle osuudelle kolmea kuusikerroksista ja yhtä viisikerroksista asuinkerrostaloa.

Keski-Vuosaari on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavamuutoksen kohteena olevilla korttelialueilla sijaitsee viiden 1960-luvulla suunnitellun lamellitalon muodostama kerrostaloyhtiö ja puretun huoltoasemarakennuksen tyhjä tontti. Kallvikintien ja suunnittelualueen asuinrakennusten välinen alue on osittain kadun varren puistoaluetta, osin rehevöitynyttä tontti-aluetta.

Kaupunginmuseo pitää viitesuunnitelman mukaista täydennysrakentamista Kallvikintien varteen hyvänä. Esitetyt asuinkerrostalot sopivat luontevalla tavalla olemassa olevien lamellitalojen yhteyteen ja laajemmin Keski-Vuosaaren rakennettuun ympäristöön.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566