Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/2

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 419

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Mellunmäen Saariseläntien ja Pyhätunturintien alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12329)

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Ksv 1483_4, Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2, karttaruutu K6/T2, 3, L6/P2, 3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        9.12.2014 päivätyn 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 hyväksymistä
 

-        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

-        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

-        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 9.12.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

5

Havainnekuva 9.12.2014

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014

8

Mielipiteen lähettäneet -luettelo

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen (16 200 k-m²) Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 tonteilla. Alueelle tulee noin 400 uutta asukasta. Puistoaluetta liitetään jonkin verran olemassa oleviin asuintontteihin ja katualueeseen. Kaavassa varataan mahdollisuus Vantaan ulkoilureittiverkostoon suuntaavan uuden ulkoilutieyhteyden rakentamiseen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Asemakaavan muutos on tehty kaupungin aloitteesta.

Alue sijaitsee Mellunmäessä noin 600 m etäisyydellä metroasemasta itään.

Lähtökohdat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alueelle on merkitty kerrostalovaltaista aluetta ja virkistysalueyhteys. Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1968–1998. Tontit ovat asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten tontteja ja niiden asemakaavan mukainen rakennusoikeus (9 000 k-m²) on lähes kokonaan käytetty lukuun ottamatta Pyhätunturintien 2:ta, josta on purettu entinen päiväkotirakennus. Mellunkylän alueellisessa kehittämissuunnitelmassa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2011) Saariseläntien ja Saariselänkujan kulmaan on osoitettu aluetta, jossa rakentamismahdollisuudet selvitetään. Mellunmäentien eteläpuolella kaupunginosapuiston alue esitetään ulotettavaksi Siltapolulta Mellunmäentiehen saakka.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja siten uusien käyttäjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariseläntien varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi ja ulkoilureittiyhteyden parantaminen Saariseläntieltä Vantaan suuntaan.

Asemakaavan muutoksessa Saariseläntie 3:n ja Pyhätunturintien 2:n tontteja laajennetaan ja alueelle sijoitetaan kuusi uudisrakennusta. Rakennukset sijoittuvat pääosin nykyisten katujen varteen. Uudisrakennusten rakennusoikeus on yhteensä 16 200 k-m². Alueelle tulee noin 400 uutta asukasta (1as/ 40/k-m²). Mellunmäentien varressa uudisrakennuksiin sisältyy kadunvarren palvelutilaa yhteensä 200 k-m².

Liikennejärjestelyihin tulee vähäisiä muutoksia. Saariseläntien ja Saariselänkujan kulmasta voidaan rakentaa ulkoilutie Vantaan rajalle. Mellunmäentielle mahdollisesti sijoitettavan raitiotien kiskot ovat autoliikenteen kaistoilla.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää Saariseläntiellä jätevesiviemärin lisärakentamista noin 70 metriä. Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jätevedet tulee tarvittaessa johtaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon. Alueen maaperä on kalliota, jota peittää paikoitellen ohut kitkamaakerros. Voimakkaat korkeusvaihtelut asettavat suunnittelulle ja toteutukselle haasteita. Rakennusten ja piha-alueiden toteuttaminen vaatii pääsääntöisesti louhintaa. Mellunmäentien suuntaiset rakennusmassat suojaavat pihojen leikki- ja oleskelualueita liikenteen melulta. Mellunmäentien varren rakennuksia koskien kaavassa on ääneneristävyyteen ja korvausilmaa liittyvät määräykset.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Kaavan toteutuessa kaupunkirakenne tiivistyy. Suurimmat maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset kohdistuvat Mellunmäentien ja Saariseläntien varsille. Mellunmäentien ja Saariseläntien katunäkymät muuttuvat tiiviimmiksi ja rakennetummiksi. Uusi rakentaminen on kerrosluvultaan nykyistä kaupunkirakennetta korkeampaa minkä vuoksi myös laakson avoimilta virkistysalueilta tarkasteltuna uudet rakennukset sijoittuvat puistonäkymiin aiempaa hallitsevampina. Uusia pienimuotoisia palveluja voi sijoittua Mellunmäentien ja Saariseläntien varteen. Alueen asuntotyyppijakauma monipuolistuu, mikäli matalammat rakennukset toteutetaan rivitalonomaisina. Rakennustyömaista koituu tilapäistä haittaa asumiselle. Toteutuessaan uusi ulkoilutie Saariseläntien päästä parantaa mahdollisuuksia tutustua linnoite- ja luontokohteisiin Vantaan puolella.

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset. Saariseläntien ja Pyhätunturintien liikennemäärät lisääntyvät kumpikin noin 150 autoa vuorokaudessa. Muutokset Mellunmäentiellä ovat vähäisiä. Mellunmäentien eteläisestä jalankulku-pyörätiestä tulee hiukan nykyistä jyrkempi. Mellunmäentien varressa olevat yhdistetyt jalankulku-pyörätiet voidaan muuttaa erotelluiksi. Mellunmäentielle mahdollisesti rakennettava raitiotie on autoliikenteen kanssa samoilla kaistoilla. Pyhätunturintien eteläpäästä puistoon johtavasta raitista tulee lähes esteetön. Uusi ulkoilutie Saariseläntien päästä parantaa ulkoiluyhteyksiä Vantaan suuntaan.

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.

Yleiskaavan mukaisesti kaava-alueen itäpuolen laakson virkistysalueen jatkuvuus säilyy, mikä ylläpitää myös paikallista ekologista kytkeytyneisyyttä Helsingin ja Vantaan puolen viheralueiden välillä. Kaavan toteutumisella on paikallisia muutosvaikutuksia sekä ekologiaan että maisemaan. Kaavan mukaisella rakentamisella on jonkin verran paikallisia vaikutuksia tonttialueiden ekologiaan ja mahdollisia reunavaikutuksia ympäröivän kaupunkimetsän ekologiaan, mutta rakentamisen ei arvioida heikentävän Vantaan puoleisen laajan metsäalueen luontoarvoja.

Kaavan mukaisella lisärakentamisella on jonkin verran paikallisia maisemavaikutuksia kaava-alueen itä- ja pohjoispuolen virkistysalueelle. Erityisesti kaava-alueen itälaidan kahdeksankerroksinen pistetalo tullee näkymään maisemassa myös Mellunmäentieltä tarkasteltuna. Muutokset maisemaan ja visuaaliseen luontokokemukseen ovat paikallisia ja kauempaa Helsingin ja Vantaan metsäalueilta tarkasteltuna kaavan mukainen rakentaminen ei tuo muutoksia luontokokemukseen ja näkymiin. Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät nykyisen kaltaisena. Kaava-alueen ja sen ympäristön nykyisiin puistopolkuihin ei kohdistu kaavallisia muutostarpeita, mutta toteutuessaan kaavan mukainen uusi ulkoilureitti Saariseläntieltä Vantaan puolen ulkoilualueelle parantaa alueen reittiverkostoa ja vähentää tarvetta käyttää epävirallisia reittejä. Kaava-alueen koillisosassa säilyy lähivirkistysalueella kalliojyrkänteiden ja siirtolohkareiden virkistyskäyttömahdollisuus. Kaavalla ei ole heikentäviä vaikutuksia Vantaan puolella olevat luontokohteiden ja kulttuurihistoriallisten kohteiden arvoon ja ominaisuuksiin.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille ilman arvonlisäveroa kevyen liikenteen yhteyksien muutoksista ja lisärakentamisesta 130 000 euroa, jätevesiviemärin toteuttamisesta arviolta 40 000 euroa sekä sähköverkon järjestelyistä noin 70 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava mallinnuskuva (päivätty 19.9.2014). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmistelun aikana on järjestetty yksi yleisötilaisuus ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä myös asukas- ja kulttuuritila Mellarissa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä asuntotuotantotoimiston, rakennusviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja varhaiskasvatusviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa. Viranomaisten kannanotot on kaavaehdotuksessa huomioitu. Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse viisi mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa. Saapuneet mielipidekirjeet (5 kpl) on liitteenä.

Mielipiteet kohdistuivat mm. alueen luontoarvoihin, rakentamisen määrään, palveluihin, liikenteeseen, tonttien hallintamuotoon ja kuulemiskirjeen ajoitukseen. Mielipiteet on otettu huomioon siten, että Pyhäntunturintieltä leikkipuistoon johtavaa puistokaistaa on levennetty ja monikäyttötilan käyttötarkoitusvaihtoehtoja on rajattu.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Vantaan kaupungin, Helsingin Energia  liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n vesihuollon, kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, varhaiskasvatusviraston, kaupunginmuseon ja asuntotuotantotoimiston lausunnot sekä muut mahdollisesti tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 9.12.2014 (korjattu Kslk:n 16.12.2014 esityksen mukaiseksi)

5

Havainnekuva 9.12.2014

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014

8

Mielipiteen lähettäneet -luettelo

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 403

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Ksv 1483_4, Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2, karttaruutu K6/T2, 3, L6/P2, 3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

09.12.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Elina Moisio: Viikoksi pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 15.10.2014

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Suunnittelualueeseen kuuluu Mellunmäentien pohjoispuolella Saariseläntie 1 ja 3 sekä puisto- ja katualuetta. Mellunmäentien eteläpuolella suunnittelualueeseen kuuluu Pyhätunturintie 2 sekä katu- ja puistoaluetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vantaan kaupungin alueeseen ja etelässä Mellunmäen leikkipuistoon. Työn tärkeimpinä tavoitteina on uusien asuntojen rakentamisen mahdollistaminen ja uusien käyttäjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariseläntien varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi tuomalla rakennukset kadun varteen ja ulkoilureittiyhteyden parantaminen Saariseläntieltä Vantaan suuntaan.

Vantaan rajalla oleva alue on kallioista metsämaastoa, jossa on mm. suurehkoja siirtolohkareita. Saariseläntie 1:n itäpuolella on arvokas lehmusryhmä.

Seutulinja 560 korvaa nykyisen bussilinjan 78 vuoden 2015 syksyllä, linjan pysäkkipari on muutosalueen rajalla Mellunmäentien varressa.

Leikkipuisto Mellunmäen aluerajaus säilyy ennallaan. Viheralue kapenee Pyhätunturintie 2 tontin laajennuksen myötä. Tontille on tarkoitus toteuttaa vihreä pihakansi. Koko suunnittelualueen itäpuolella kulkee säilytettävä talvikunnossapidettävä ulkoilureitti.

Kannanotto

Rakennusvirasto pyytää jatkosuunnittelussa turvaamaan muuttuville katu- ja puistolinjauksille riittävät tilavaraukset. Uudet reittiyhteydet Vantaan suuntaan tulee merkitä ohjeellisesti toteutettavaksi.

 

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.9.2014

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Mellunkylän (KO.47) Saariseläntien ja Pyhätunturintien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1177-00/14. Alueelle suunnitellaan uusia asuinrakennuksia nykyisille tonteille ja niihin liittyville puistoalueille. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Helsingin kaupunginmuseo on tarkastanut asemakaavan muutokseen liittyen lähistön ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet 29.4.2014. Tarkastuksessa todettiin niiden sijaitsevan asemakaavan muutosalueen ulkopuolella. Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä mahdollisen kaapeliojan paikka on virheellisesti merkitty.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566