Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/3

 

03.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 410

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousajat vuonna 2014 sekä viranhaltijapäätösten otto-oikeusharkinnasta päättäminen

HEL 2013-015045 T 00 00 02

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2014 tiistaisin, klo 15:30 kaupunkisuunnittelulautakunnan istuntosalissa (Kansakoulukatu 3, Helsinki 10).

Samalla lautakunta päätti, että vuoden 2014 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 21.1.2014.

Lisäksi lautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Virastopäällikön ja osastopäälliköiden viikoilla 50–52 ja 1–3 tehtävien päätösten otto-oikeusharkinnasta päätti lautakunnan joulutauon aikana lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja.

Samalla lautakunta päätti

-        että kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja
 

-        että lautakunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 37126

paivi.pakarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee kokoontua kevätkaudella vuonna 2014 tiistaisin, klo 15:30 kaupunkisuunnittelulautakunnan istuntosalissa (Kansakoulukatu 3, Helsinki 10).

Samalla lautakunta päättänee, että vuoden 2014 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 21.1.2014.

Lisäksi lautakunta päättänee, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Virastopäällikön ja osastopäälliköiden viikoilla 50–52 ja 1–3 tehtävien päätösten otto-oikeusharkinnasta päättänee lautakunnan joulutauon aikana lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja.

Samalla lautakunta päättänee

-        että kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja
 

-        että lautakunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 37126

paivi.pakarinen-hellsten(a)hel.fi

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kaupunginhallituksen edustaja ja varaedustaja

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkisuunnitteluviraston kaikki osastot

Hallintokeskuksen tietopalveluyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566