Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Pj/1

 

03.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 411

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä:

Liikennesuunnittelupäällikkö

22.11.2013

 

Esittelijä

puheenjohtaja

Risto Rautava

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä:

Liikennesuunnittelupäällikkö

22.11.2013

 

Esittelijä

puheenjohtaja

Risto Rautava

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro