Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/3

 

03.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 405

Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12217)

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Ksv 3521_1, Revontulentien, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan välinen puistoalue, karttaruutu H8

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 26.11.2013 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kartta, päivätty 26.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 selostus, päivätty 26.11.2013

5

Havainnekuva, 26.11.2013

6

Muutokset alueen maankäytössä, 26.11.2013

7

Liittyminen viheralueverkostoon

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 26.11.2013, keskustelutilaisuuden 6.9.2012 muistito sekä kokousmuistiot 16.1.2013 ja 19.3.2013

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

11

Mielipidekirjeet

12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukaspalautteet kartalla

13

Osa päätöshistoriaa

14

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 selostus, päivätty 26.11.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 8
Liite 9

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee

-        lähettää 26.11.2013 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan perustamisen ja Suutarilan rantapuiston kehittämisen pääosin virkistysalueena.

Kiertotähdenkujan viereinen viljelypalsta-alue on muutettu kymmeneksi pientalotontiksi. Asuinrakennusten korttelialuetta on 0,6 ha ja uutta asuinkerrosalaa tonteilla on yhteensä 1 760 k-m².

Viljelypalsta-alueen pohjoisosa jää viljelykäyttöön. Palsta-aluetta on laajennettu puistoon ja aluetta on tiivistetty. Pysäköinti (27 autopaikkaa) on sijoitettu varjoisaan metsän reunaan, käyttämättömälle yhteisalueelle.

Siirtolapuutarhassa on 87 palstaa. Palstat ovat kooltaan noin 200 m² ja niille voi rakentaa 20 m² suuruisen puutarhamökin. Siirtolapuutarhan huoltorakennus on 200 m². Autopaikat (yhteensä 55 kpl) on sijoitettu alueen sisääntulon yhteyteen.

Esittelijä

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Suutarilassa Keravanjoen eteläpuolella Revontulentien, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan rajaamalla puistoalueella.

Lähtökohdat

Kaupunginhallitus päätti 3.5.2010 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä tutkimaan, voitaisiinko uusi siirtolapuutarha perustaa Siltamäki-Suutarila alueelle noin 80–100 palstan suuruisena pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan rantapuistoa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.

Voimassa olevissa asemakaavoissa (vuosilta 1974 ja 1992) alue on puistoa, jossa on viljelypalstoille varattu alue ja pysäköimispaikka. Puistoon on merkitty ohjeellinen ulkoilutie. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi.

Yleiskaava on yleispiirteinen ja nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Ehdotuksen mukainen asuinkortteli täydentää viereistä yleiskaavassa osoitettua pientalovaltaista asuntoaluetta. Asuntotontit sijoittuvat nykyisen kadun varteen ja ovat liitettävissä valmiin kunnallistekniikan verkostoihin.

Alueen yleiskuvaus

Alue on osa Suutarilan rantapuistoa, joka liittyy koilliseen virkistysaluekokonaisuuteen. Keravanjoen pohjoispuolella aukeaa laajat pellot ja näkymä Helsingin pitäjän kirkolle. Joen eteläpuolella maisema on pienipiirteistä ja tilallisesti vaihtelevaa. Rannan puistokäytävää pitkin etelästä pohjoiseen kuljettaessa oikealla on viljelypalsta-alue, metsikkö ja pelto. Metsä jakaa suunnittelualueen kahteen osaan ja sen merkitys muuten avoimessa maisemassa on suuri. Metsän puusto on ikääntynyttä, pääasiassa kuusikkoa. Metsässä on Keravanjoen rantaan johtavia polkuja.

Lähialueella on entuudestaan omakotitaloja, rivitaloja ja Siltamäen 1970-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksessa säilytetään alue julkisessa virkistyskäytössä, tarjotaan kaupunkilaisille viljelyyn liittyviä harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistetaan 87 siirtolapuutarhamökin ja siirtolapuutarhojen huoltorakennuksen rakentaminen sekä muodostetaan uusia asuintontteja.

Rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan ja uusi puistokäytävä liittää Keravanjoen rannan koilliseen virkistysaluekokonaisuuteen. Siirtolapuutarhan avoin rakenne tuo siirtolapuutarhan osaksi julkista virkistysaluetta.

Siirtolapuutarhapalstojen koko on yleensä 200 m² ja siirtolapuutarhamökkien rakennusoikeutta kaavassa on 1 740 k-m². Siirtolapuutarhan yhteisrakennuksen sijainti päävirkistysreittien solmukohdassa antaa hyvät mahdollisuudet kehittää rakennuksen toimintaa myös julkisempaan käyttöön.

Kiertotähdenkujan kymmenen uutta tonttia täydentää aluetta hieman ympäristöään tehokkaammin rakennettavilla pientalotonteilla kuitenkin alueen mittakaavan mukaisesti. Rakennusoikeus tonteilla on 1 760 k-m².

Pientalotonttien myötä poistuvat palstat korvataan palstoilla, joita on mahdollista muodostaa jäljelle jäävää palsta-aluetta tiivistämällä ja laajentamalla aluetta puistoon. Palstojen lukumäärä on sama kuin palsta-alueen eteläosan täydennysrakentamisen jälkeen, mutta uudet palstat ovat pienempiä.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa uuden siirtolapuutarha-alueen perustamisen, virkistysreittien jatkumisen laajempien virkistysalueiden välillä ja uusien asuintonttien muodostamisen.

Kaavan muutoksessa osa siirtolapuutarhan palstoista on sijoitettu nykyisen metsän reunaan noin 0,75 ha alueelle. Metsää jää noin 2,5 hehtaaria. Koko metsä tulee uudistaa lähivuosina ja uudistamisessa otetaan uusi maankäyttö huomioon. Täydennysrakentamisen myötä puistoa, joka on nyt viljelypalsta-aluetta, muutetaan 5 983 m² korttelialueeksi.

Suurmaisemassa ja Helsingin pitäjän kulttuurimaisemassa siirtolapuutarhan aiheuttama maiseman muutos ei ole huomattava. Näkymät osasta lähiympäristön  asunnoista tulevat muuttumaan.

Kaavan toteuttaminen ei lisää merkittävästi Keravanjoen kuormitusta.

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset. Uudisrakentaminen, siirtolapuutarha sekä viljelypalstojen lisääminen lisäävät jonkin verran liikennettä alueella. Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen tuottama liikenne on kuitenkin kausittaista ja ajoittuu kesäaikaan ja viikonloppuihin.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviolta 970 000 euroa.

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.9.2013 esittää Suutarilan rantapuiston alueelle perustettavan uuden siirtolapuutarhan nimeksi, Suutarilan siirtolapuutarha (Skomakarböle koloniträdgård) ja palsta-alueen nimeksi Kiertotähden palstat (Planetlotterna).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 6.8.2012). Vireilletulosta ilmoitettiin vuoden 2012 kaavoituskatsauksissa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Suunnittelun aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta ja kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä myös Suutarilan kirjastossa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä asiaomaisten hallintokuntien kanssa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ilmoitti, että Keravanjokivarsi on Helsingin kaupungin ylläpitämän luontotietojärjestelmän (LTJ) mukaan linnustollisesti arvokasta aluetta. Luontotietojärjestelmän tiedot tulee lisätä suunnitelman lähtötietoihin (tehdyt selvitykset). Siirtolapuutarhan aiheuttaman mahdollisen ravintokuorman huomioon ottamiseksi arvioitaviin vaikutuksiin tulee lisätä vaikutukset vesiensuojeluun.

Kaupunginmuseo katsoi että kaupunkikuvallisesti paras vaihtoehto on 1(siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä nykyisellä pellolla metsän pohjoispuolella).

Rakennusviraston kannanotto koski siirtolapuutarhan kokoa, muotoa ja toimintaa sekä siirtolapuutarhan perustamisvaihtoehtojen rahoitusmalleja. Kannanotossa pidettiin palstaviljelymahdollisuuksien säilyttämistä siirtolapuutarhojen rakentamisesta huolimatta tärkeänä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä piti kannatettavana vanhojen kaupunginosien täydennysrakentamista ja suunnittelualueen joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä hyvinä.

Muilla hallintokunnilla ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut  kuntayhtymällä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon ehdotuksen valmistelussa.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 60 mielipidettä, joista 47 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja13 asemakaavan muutosluonnosta. Kahteen mielipiteeseen oli liitetty allekirjoitetut nimilistat ja yhteen asunto-osakeyhtiön tekemän asukaskyselyn tulokset. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Saapuneet mielipidekirjeet (60 kpl) ovat liitteenä.

Saadut mielipiteet kohdistuivat siirtolapuutarhan aiheuttamaan liikenteen lisääntymiseen ja pysäköintipaikkojen riittämättömyyteen. Siirtolapuutarha-aluetta pidettiin liian ahtaana suunnitelman mukaiselle mökkimäärälle ja toivottiin, että alue voitaisiin sijoittaa muualle. Metsän ja kulttuurimaiseman menettäminen, sekä virkistysalueen privatisoiminen oli esillä monessa mielipiteessä.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon mm. siten, että pysäköintipaikkoja on lisätty ja alueen sisäisiä kulkureittejä järjestelty uudelleen.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Helsingin Energia  liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n vesihuollon, kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä muut mahdollisesti tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kartta, päivätty 26.11.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 selostus, päivätty 26.11.2013

5

Havainnekuva, 26.11.2013

6

Muutokset alueen maankäytössä, 26.11.2013

7

Liittyminen viheralueverkostoon

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 26.11.2013, keskustelutilaisuuden 6.9.2012 muistito sekä kokousmuistiot 16.1.2013 ja 19.3.2013

10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

11

Mielipidekirjeet

12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukaspalautteet kartalla

13

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 8
Liite 9

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Hallintokeskus/Rämö

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013 § 391

Pöydälle 26.11.2013

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Ksv 3521_1, Revontulentien, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan välinen puistoalue, karttaruutu H8

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

26.11.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian viikoksi pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Suutarilan rantapuiston alueelle on suunniteltu uusi siirtolapuutarha-alue, jonne sijoitetaan noin 90 uutta siirtolapuutarhamökkiä palstoineen. Palstat ovat 200 m²:n kokoisia. Vanha viljelypalsta-alue säilyy käytössä ja sitä täydennetään pienellä alueella nykyisten viljelypalstojen länsipuolelle. Lisäksi Kiertotähdenkujan varrelle on suunniteltu asuinaluetta täydentävä pientaloalue kymmenelle tontille. Keravanjoen varren rantareitti säilyy, samoin suuri osa olevasta metsäalueesta suunnittelualueen keskellä. Helsingin yleiskaavassa 2002 kaavoitettava alue on merkitty virkistysalueeksi. Voimassa olevissa asemakaavoissa (1974 ja 1992) alue on puistoa, jossa on viljelypalstoille varattu alue ja pysäköimispaikka.

Uuden siirtolapuutarhan perustamisen taustana on kaupunginhallituksen päätös 2010 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä tutkimaan voitaisiinko uusi siirtolapuutarha-alue perustaa Siltamäki-Suutarila -alueelle pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan rantapuistoa noin 80 - 100 palstan suuruisena. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavaluonnosta kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta. Museo on aiemmin lausunut asiasta 4.9.2012. Tuolloin esillä oli kolme vaihtoehtoa, joista museo piti vaihtoehtoa 1 parhaana. Asemakaavaluonnos on tämän vaihtoehdon mukainen. Vaikka alueelle suunniteltu siirtolapuutarhatoiminta tuleekin muuttamaan alueen nykyistä tilannetta, ei kaupunginmuseo katso, että asemakaavaluonnos olisi ristiriidassa kulttuuriympäristön vaalimisen kanssa.

4.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 28.5.2013

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 6.5.2013 rakennusviraston mielipidettä 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan puistoalueen muutosluonnoksesta. Muutosalue, Suutarilan rantapuisto, sijaitsee Kiertotähdentien, Kiertotähdenkujan, Revontulentien ja Keravajoen rajaamalla alueella.

Suutarilan rantapuistoon on suunnitteilla 87 palstan siirtolapuutarha-alue. Palstojen koko on noin 200 m². Palstoille on mahdollista rakentaa korkeintaan 20 m² suuruinen puutarhamökki. Alueen keskelle on varattu paikka aluetta palvelevalle huoltorakennukselle. Pysäköintialueet sijaitsevat Kiertotähdentien varressa ja Revontulentien päässä. Kiertotähdenkujan varteen on suunnitteilla 10 pientalotonttia. Viljelypalstojen lukumäärä pysyy ennallaan, mutta osa palstoista on pienempiä. Uusia viljelypalstoja on osoitettu nykyisen alueen länsipuolelle. Keravanjoen virkistysreitti on nykyisellä paikallaan ja suurin osa metsästä säilyy. Kaavaluonnokseen on merkitty mahdollisen Keravanjoen ylittävän sillan sijainti.

Rakennusvirasto ei näe estettä perustaa siirtolapuutarha-aluetta Suutarilaan. Siirtolapuutarha-alueen asemakaavoituksessa on otettava huomioon, että siirtolapuutarha-alue toimii järkevällä tavalla silloin, kun se on sijoitettu fyysisesti yhdeksi yhtenäiseksi ja riittävän laajaksi kokonaisuudeksi. Rakennusviraston mielestä asemakaavaluonnoksesta esitettävät kaksi erillistä siirtolapuutarha-aluetta tulee yhdistää ja Pohjantähdentien asuinkortteliin rajautuva puistoalueen osa tulee yhdistää osaksi siirtolapuutarha-aluetta. Suutarilan rantapuiston metsäalueen läpi menevät reittiyhteydet ja Kiertotähdenkuja kautta menevä reitti Keravajoen varteen ovat riittäviä yhteyksiä Kiertotähdentien suunnasta.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu alueen osa, jossa hulevesien viivyttäminen puistorakentamisen osana on suotavaa. Rakennusviraston mielestä hulevesien viivyttämisen periaate tulee olla suotavaa koko asemakaavan muutosalueella. Siirtolapuutarha-alueita ympäröivien istutettujen aitojen ylläpito tulee pystyä hoitamaan siirtolapuutarha-alueelta käsin.

Kaupunkialueelle suunniteltavan uuden siirtolapuutarha-alueen perustamisvaihtoehtojen rahoitusmalleja tulee tutkia asemakaavoitusvaiheessa. Siirtolapuutarha-alueiden toteuttamista ei tule tehdä muiden viheralueiden rakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksella, vaan tulee etsiä uusia rahoitus- ja toteutustapavaihtoehtoja. Esimerkiksi kiinteistöyhtiömuotoinen siirtolapuutarha-alue, jota kiinteistövirasto ja rakennusvirasto ovat valmistelleet Vihdin Eerolan tilan alueelle, on varteenotettava vaihtoehto. Siirtolapuutarhahankkeen kustannukset tulevat siirtolapuutarhan kiinteistöyhtiön osakkaiden vastattaviksi. Eerolan siirtolapuutarha-alueen toteutus tehdään ryhmärakentamismuotoisesti rakennuttaja-konsulttivetoisesti.

Uudet siirtolapuutarha-alueet tulee liittää kunnallistekniseen verkostoon. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon kunnallistekniikan vaatimat tilavaraukset ja hankkeeseen ryhtyvälle aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvirastolle tulee asemakaavanmuutosluonnoksesta kustannuksia viljelypalsta-alueen rakentamisesta, reittiyhteyksistä ja liikennejärjestelyistä, myös kaava-alueen ulkopuolella.  Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566