Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/4

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 408

Kaupunginhallituksen päätös asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpanosta

HEL 2012-015306 T 10 00 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 29.10.2012 § 1186 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpanosta ja lähettää sen edelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kaikille osastoille.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2012.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit sekä huomioimaan ne talousarvion laadinnassa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Kiinteistövirasto hankkii yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa maata kaupungin omistukseen sekä vastaa tarvittaessa maan lunastuksista sekä etuosto-oikeuden käyttämisestä. Kiinteistövirasto huolehtii kaupunkisuunnitteluviraston laatimien asemakaavaehdotusten pohjalta maankäyttösopimusten tekemisestä ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Kiinteistövirasto huolehtii vuosittaisista tontinluovutuksista sekä tontinluovutuksen tapojen kehittämisestä. Kiinteistövirasto huolehtii yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa tontinvarauskannan riittävästä tasosta sekä varauskannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauman toteutumisesta asuntotuotantorekisteriä hyödyntäen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii uuden yleiskaavan ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavoja laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että ohjelman mukaiselle asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman toteuttamiselle on asemakaavalliset sekä teknis-taloudelliset toteuttamisedellytykset.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tuo päätöksentekoon riittävästi asuntokerrosalaa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaista asuntotuotantoa varten.

Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto laativat yhteistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa vuoden 2013 aikana selvityksen kumppanuuskaavoituksen kokemuksista ja tekevät esityksen jatkotoimenpiteistä. Työn yhteydessä tulee selvittää myös infrastruktuurin suunnittelun ja toteuttamisen kytkeminen kumppanuuskaavoitusprosessiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa (MAL) sovitun seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelusta Helsingin osalta sekä osallistuu pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan tarpeen ja aikataulun määrittelyyn. Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii MAL-aiesopimuksen seurannasta.

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä asuntotuotannon prosessin sujuvoittamistyöryhmän, jonka tavoitteena on löytää tuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia toimintamalleja sekä kartoittaa asuntotuotannon kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmä huomioi myös kaupungin oman tuotannon toimintaedellytysten parantamisen tutkimalla uusien toimintamallien käyttöönottomahdollisuuksia.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Kaikki kaupungin lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset toimivat siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle sekä täydennysrakentamiselle luodaan edellytykset.

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii yleis- ja asemakaavoituksella vähintään 5 000 asunnon ja kiinteistölautakunta tontinluovutuksella 3 600 asunnon vuosituotannon toteutusedellytyksistä.

Talous- ja suunnittelukeskus ottaa huomioon asuntotuotantotavoitteen vuosittaisen talousarvion laatimisen yhteydessä ja vastaa alueiden rakentamiskelpoisuudesta koordinoimalla eri virastojen ja laitosten toimenpiteitä.

Kiinteistövirasto vastaa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa eri tavoin siitä, että asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauma vastaa ohjelmassa esitettyä tavoitetta ja että tavoitteet toteutuvat myös valtion ja yksityisen omistamalla maalla.

Kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus vastaavat yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa asuntotuotannon hallintamuotojakauman alueellisesta tasapainoisuudesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä tontinluovutusten yhteydessä. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa hallintamuotojakauman toteutumisen seurannasta myös valtion ja yksityisen maan osalta, ja ohjelman vuosiseurannan yhteydessä arvioidaan kompensoinnin tarvetta kaupungin omalla maalla.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhdessä kiinteistöviraston kanssa Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskevan selvityksen tekemisestä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto huolehtivat yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen ja asuntotuotantotoimiston kanssa kaupungin oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä ja tonttivarannon riittävyydestä ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistövirasto selvittää mahdollisuudet lisätä asuntotuotantotoimiston vuokra-asuntotuotantoa tekemällä esityksen olemassa olevien tontinvarausten hallintamuotojen muutoksesta asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman toteuttamiseksi.

Kiinteistövirasto noudattaa tontinluovutuksessa ohjelmanmukaista huoneistotyyppijakauman ohjausta. Kaupunkisuunnitteluvirasto ohjaa huoneistotyyppijakauman toteuttamista valtion omistamalla ja yksityisellä maalla asemakaavamääräyksillä.

Vuoden 2013 aikana kiinteistövirasto varaa kaupungin omaan Hitastuotantoon kokeiluluonteisesti vähintään yhden tontin, jonka luovutusehdoissa edellytetään perheasunnoiksi soveltuvien asuntojen arvontaa helsinkiläisten lapsiperhehakijatalouksien kesken. Kiinteistövirasto vastaa yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa lapsiperheiden määrittelystä sekä ehtojen valvonnasta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Kaupunkisuunnitteluvirasto huolehtii yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa siitä, että asuinalueiden palveluille ja liikenneyhteyksille on osoitettu sijainniltaan tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaisesti toteutettavissa olevat tilavaraukset. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhteistyössä kaikkien palveluja tuottavien hallintokuntien kanssa asuinalueiden asukasrakenteeseen nähden tarkoituksenmukaisten lähipalvelujen toteuttamisesta. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhdessä rakennusviraston kanssa katujen ja muun infrastruktuurin oikea-aikaisesta rakentamisesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto sisällyttää asemakaavoihin määräykset polkupyöräpaikkojen riittävästä määrästä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus luovat toteuttamisedellytykset kestävän kaupunkikehityksen mukaiselle täydennysrakentamiselle. Talous- ja suunnittelukeskus tekee selvityksen yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuuksista asuntorakentamiseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) edistää yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä asuntotuotantotoimiston kanssa kaupungin omien vuokratalotonttien lisä- ja täydennysrakentamista. Talous- ja suunnittelukeskus kehittää yhteistyössä kiinteistöviraston ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa malleja, joilla kaupungin vuokrataloyhtiöt voisivat hyötyä täydennysrakentamisesta.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Rakennusvalvontavirasto huolehtii esteettömän asuntorakentamisen toteutumisesta ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.

Asunto-osakeyhtiöille tarjottavaa neuvontaa jatketaan kaupungin hissiprojektin sekä rakennusvalvontaviraston ja kiinteistöviraston tarjoaman peruskorjausneuvonnan avulla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy huolehtii omistamansa asuntokannan suunnitelmallisesta peruskorjaamisesta sekä muusta kiinteistöjen arvon säilymiseen sekä asumisen laatuun vaikuttavasta huoltotoiminnasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaa Heka-konsernin hallinnon kehittämistä sekä vuokratason kohtuullisena pitämisestä. Kiinteistövirasto vastaa ohjelmanmukaisen tasapainoisen asukasrakenteen periaatteiden toteutumisesta kaupungin vuokra-asuntokannassa sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien tukemisesta asukasvalintaprosessin kautta.

Kiinteistövirasto vastaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ulkopuolelle jäävän kaupungin asunto-omaisuuden hallintaa koskevan kehittämisehdotuksen laatimisesta.

Asuntotuotantotoimisto edistää kaupungin omassa asuntotuotannossa uusien asumisratkaisujen ja innovatiivisten asuntokohteiden suunnittelua ja toteuttamista.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ja rakennusvalvontaviraston kanssa asuntorakentamisen kehittämisen tavoitteiden toteuttamisesta asuntotuotannossa muun muassa jatkamalla Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, edistämällä energiatehokasta asuntorakentamista, kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvan pientalorakentamisen ja puurakentamisen lisääntymistä sekä edellyttämällä viherkattojen rakentamista soveltuviin kohteisiin.

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa vuoden 2013 aikana kaupungin mahdollisuudet tarjota ryhmärakennuttamishankkeiden neuvontapalvelua näiden kohteiden toteuttamisedellytysten parantamiseksi.

Asuntotuotantotoimisto pyrkii kaupungin omassa asuntotuotannossa suosimaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia rakennusmateriaaleja sekä lisäämään puurakentamista. Asuntotuotantotoimisto tutkii mahdollisuutta rakennuttaa ns. sekataloja projektialueille.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa Helsingin rakennusmarkkinoiden toimivuutta koskevan erillisselvityksen tekemisestä.

Kiinteistövirasto edellyttää A-luokan energiatehokkuusvaatimusta kaupungin luovuttamalle asuntotontille rakennettaessa. Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee yhteistyössä kiinteistöviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa muuttuvien energiatehokkuusluokkien mukaisen vaatimuksen tontinluovutuksissa käytettäväksi.

Kaupungin kiinteistöyhtiöt huolehtivat, että niiden omistamassa kannassa energian ominaiskulutus vähenee vuoden 2005 tasosta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa selvitysten ja saatujen kokemusten perusteella autottomien ja vähäautoisten asuntokohteiden kaavoittamista ja, mikäli selvitykset osoittavat pysäköinnin laskentaohjeesta poikkeavan pysäköintitarpeen, soveltaa laskentaohjetta joustavasti. Talous- ja suunnittelukeskus tekee yhteistyössä asuntotuotantotoimiston, kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.12.2013 mennessä esityksen siitä, miten asuintalojen autopaikkojen kustannukset voidaan kohdentaa nykyistä paremmin autopaikkojen käyttäjille.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto sekä talous- ja suunnittelukeskus vastaavat siitä, että erilaisten kotitalouksien tarpeita ja toiveita vastaavia asumismahdollisuuksia toteutetaan uusilla alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa.

Kiinteistövirasto tiedottaa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa muunkieliselle väestölle eri asumisvaihtoehdoista. Sosiaalivirasto kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kiinteistöviraston kanssa asumisneuvojatoimintaa.

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän tekemään 31.12.2013 mennessä selvityksen erityisryhmien asuntotilanteesta, analyysin tulevasta asuntotarpeesta sekä olemassa olevan asuntokannan muuntomahdollisuuksista. Työryhmän tulee lisäksi määritellä erityisryhmien asuntokohteiden toteuttamisprosessi kaupunkiorganisaatiossa hankkeiden strategisen suunnittelun ja seurannan tueksi.

Ohjelman toteutumisen seuranta

Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii ohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista kaupunginvaltuustolle.

Ohjelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytyt toivomusponnet on 17.9.2012 kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä lähetetty kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Päätöksen jakelu:
Kaikki osastot

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Miia-Riina Holappa, lakimies, puhelin: 310 37126

miia-riina.holappa(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 29.10.2012 § 1186 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpanosta ja lähettää sen edelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kaikille osastoille.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2012.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit sekä huomioimaan ne talousarvion laadinnassa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Kiinteistövirasto hankkii yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa maata kaupungin omistukseen sekä vastaa tarvittaessa maan lunastuksista sekä etuosto-oikeuden käyttämisestä. Kiinteistövirasto huolehtii kaupunkisuunnitteluviraston laatimien asemakaavaehdotusten pohjalta maankäyttösopimusten tekemisestä ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Kiinteistövirasto huolehtii vuosittaisista tontinluovutuksista sekä tontinluovutuksen tapojen kehittämisestä. Kiinteistövirasto huolehtii yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa tontinvarauskannan riittävästä tasosta sekä varauskannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauman toteutumisesta asuntotuotantorekisteriä hyödyntäen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii uuden yleiskaavan ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavoja laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että ohjelman mukaiselle asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman toteuttamiselle on asemakaavalliset sekä teknis-taloudelliset toteuttamisedellytykset.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tuo päätöksentekoon riittävästi asuntokerrosalaa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaista asuntotuotantoa varten.

Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto laativat yhteistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa vuoden 2013 aikana selvityksen kumppanuuskaavoituksen kokemuksista ja tekevät esityksen jatkotoimenpiteistä. Työn yhteydessä tulee selvittää myös infrastruktuurin suunnittelun ja toteuttamisen kytkeminen kumppanuuskaavoitusprosessiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa (MAL) sovitun seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelusta Helsingin osalta sekä osallistuu pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan tarpeen ja aikataulun määrittelyyn. Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii MAL-aiesopimuksen seurannasta.

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä asuntotuotannon prosessin sujuvoittamistyöryhmän, jonka tavoitteena on löytää tuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia toimintamalleja sekä kartoittaa asuntotuotannon kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmä huomioi myös kaupungin oman tuotannon toimintaedellytysten parantamisen tutkimalla uusien toimintamallien käyttöönottomahdollisuuksia.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Kaikki kaupungin lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset toimivat siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle sekä täydennysrakentamiselle luodaan edellytykset.

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii yleis- ja asemakaavoituksella vähintään 5 000 asunnon ja kiinteistölautakunta tontinluovutuksella 3 600 asunnon vuosituotannon toteutusedellytyksistä.

Talous- ja suunnittelukeskus ottaa huomioon asuntotuotantotavoitteen vuosittaisen talousarvion laatimisen yhteydessä ja vastaa alueiden rakentamiskelpoisuudesta koordinoimalla eri virastojen ja laitosten toimenpiteitä.

Kiinteistövirasto vastaa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa eri tavoin siitä, että asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauma vastaa ohjelmassa esitettyä tavoitetta ja että tavoitteet toteutuvat myös valtion ja yksityisen omistamalla maalla.

Kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus vastaavat yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa asuntotuotannon hallintamuotojakauman alueellisesta tasapainoisuudesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä tontinluovutusten yhteydessä. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa hallintamuotojakauman toteutumisen seurannasta myös valtion ja yksityisen maan osalta, ja ohjelman vuosiseurannan yhteydessä arvioidaan kompensoinnin tarvetta kaupungin omalla maalla.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhdessä kiinteistöviraston kanssa Hitas-järjestelmän tavoitteiden toteutumista koskevan selvityksen tekemisestä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto huolehtivat yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen ja asuntotuotantotoimiston kanssa kaupungin oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä ja tonttivarannon riittävyydestä ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistövirasto selvittää mahdollisuudet lisätä asuntotuotantotoimiston vuokra-asuntotuotantoa tekemällä esityksen olemassa olevien tontinvarausten hallintamuotojen muutoksesta asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman toteuttamiseksi.

Kiinteistövirasto noudattaa tontinluovutuksessa ohjelmanmukaista huoneistotyyppijakauman ohjausta. Kaupunkisuunnitteluvirasto ohjaa huoneistotyyppijakauman toteuttamista valtion omistamalla ja yksityisellä maalla asemakaavamääräyksillä.

Vuoden 2013 aikana kiinteistövirasto varaa kaupungin omaan Hitastuotantoon kokeiluluonteisesti vähintään yhden tontin, jonka luovutusehdoissa edellytetään perheasunnoiksi soveltuvien asuntojen arvontaa helsinkiläisten lapsiperhehakijatalouksien kesken. Kiinteistövirasto vastaa yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa lapsiperheiden määrittelystä sekä ehtojen valvonnasta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Kaupunkisuunnitteluvirasto huolehtii yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa siitä, että asuinalueiden palveluille ja liikenneyhteyksille on osoitettu sijainniltaan tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaisesti toteutettavissa olevat tilavaraukset. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhteistyössä kaikkien palveluja tuottavien hallintokuntien kanssa asuinalueiden asukasrakenteeseen nähden tarkoituksenmukaisten lähipalvelujen toteuttamisesta. Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhdessä rakennusviraston kanssa katujen ja muun infrastruktuurin oikea-aikaisesta rakentamisesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto sisällyttää asemakaavoihin määräykset polkupyöräpaikkojen riittävästä määrästä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja talous- ja suunnittelukeskus luovat toteuttamisedellytykset kestävän kaupunkikehityksen mukaiselle täydennysrakentamiselle. Talous- ja suunnittelukeskus tekee selvityksen yleisten rakennusten tonttien muuttamismahdollisuuksista asuntorakentamiseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) edistää yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä asuntotuotantotoimiston kanssa kaupungin omien vuokratalotonttien lisä- ja täydennysrakentamista. Talous- ja suunnittelukeskus kehittää yhteistyössä kiinteistöviraston ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa malleja, joilla kaupungin vuokrataloyhtiöt voisivat hyötyä täydennysrakentamisesta.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Rakennusvalvontavirasto huolehtii esteettömän asuntorakentamisen toteutumisesta ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.

Asunto-osakeyhtiöille tarjottavaa neuvontaa jatketaan kaupungin hissiprojektin sekä rakennusvalvontaviraston ja kiinteistöviraston tarjoaman peruskorjausneuvonnan avulla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy huolehtii omistamansa asuntokannan suunnitelmallisesta peruskorjaamisesta sekä muusta kiinteistöjen arvon säilymiseen sekä asumisen laatuun vaikuttavasta huoltotoiminnasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaa Heka-konsernin hallinnon kehittämistä sekä vuokratason kohtuullisena pitämisestä. Kiinteistövirasto vastaa ohjelmanmukaisen tasapainoisen asukasrakenteen periaatteiden toteutumisesta kaupungin vuokra-asuntokannassa sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien tukemisesta asukasvalintaprosessin kautta.

Kiinteistövirasto vastaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ulkopuolelle jäävän kaupungin asunto-omaisuuden hallintaa koskevan kehittämisehdotuksen laatimisesta.

Asuntotuotantotoimisto edistää kaupungin omassa asuntotuotannossa uusien asumisratkaisujen ja innovatiivisten asuntokohteiden suunnittelua ja toteuttamista.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ja rakennusvalvontaviraston kanssa asuntorakentamisen kehittämisen tavoitteiden toteuttamisesta asuntotuotannossa muun muassa jatkamalla Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, edistämällä energiatehokasta asuntorakentamista, kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvan pientalorakentamisen ja puurakentamisen lisääntymistä sekä edellyttämällä viherkattojen rakentamista soveltuviin kohteisiin.

Talous- ja suunnittelukeskus selvittää yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa vuoden 2013 aikana kaupungin mahdollisuudet tarjota ryhmärakennuttamishankkeiden neuvontapalvelua näiden kohteiden toteuttamisedellytysten parantamiseksi.

Asuntotuotantotoimisto pyrkii kaupungin omassa asuntotuotannossa suosimaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia rakennusmateriaaleja sekä lisäämään puurakentamista. Asuntotuotantotoimisto tutkii mahdollisuutta rakennuttaa ns. sekataloja projektialueille.

Talous- ja suunnittelukeskus vastaa Helsingin rakennusmarkkinoiden toimivuutta koskevan erillisselvityksen tekemisestä.

Kiinteistövirasto edellyttää A-luokan energiatehokkuusvaatimusta kaupungin luovuttamalle asuntotontille rakennettaessa. Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee yhteistyössä kiinteistöviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa muuttuvien energiatehokkuusluokkien mukaisen vaatimuksen tontinluovutuksissa käytettäväksi.

Kaupungin kiinteistöyhtiöt huolehtivat, että niiden omistamassa kannassa energian ominaiskulutus vähenee vuoden 2005 tasosta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa selvitysten ja saatujen kokemusten perusteella autottomien ja vähäautoisten asuntokohteiden kaavoittamista ja, mikäli selvitykset osoittavat pysäköinnin laskentaohjeesta poikkeavan pysäköintitarpeen, soveltaa laskentaohjetta joustavasti. Talous- ja suunnittelukeskus tekee yhteistyössä asuntotuotantotoimiston, kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 31.12.2013 mennessä esityksen siitä, miten asuintalojen autopaikkojen kustannukset voidaan kohdentaa nykyistä paremmin autopaikkojen käyttäjille.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto sekä talous- ja suunnittelukeskus vastaavat siitä, että erilaisten kotitalouksien tarpeita ja toiveita vastaavia asumismahdollisuuksia toteutetaan uusilla alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa.

Kiinteistövirasto tiedottaa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa muunkieliselle väestölle eri asumisvaihtoehdoista. Sosiaalivirasto kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kiinteistöviraston kanssa asumisneuvojatoimintaa.

Kaupunginjohtaja asettaa johtajistokäsittelyssä työryhmän tekemään 31.12.2013 mennessä selvityksen erityisryhmien asuntotilanteesta, analyysin tulevasta asuntotarpeesta sekä olemassa olevan asuntokannan muuntomahdollisuuksista. Työryhmän tulee lisäksi määritellä erityisryhmien asuntokohteiden toteuttamisprosessi kaupunkiorganisaatiossa hankkeiden strategisen suunnittelun ja seurannan tueksi.

Ohjelman toteutumisen seuranta

Talous- ja suunnittelukeskus huolehtii ohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista kaupunginvaltuustolle.

Ohjelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytyt toivomusponnet on 17.9.2012 kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä lähetetty kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Päätöksen jakelu:
Kaikki osastot

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Miia-Riina Holappa, lakimies, puhelin: 310 37126

miia-riina.holappa(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kaupunginvaltuuston päätös 12.9.2012, §249

2

Ehdotus asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2012

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566