Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/7

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 410

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon jatkamiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 12169)

HEL 2012-014996 T 10 03 05

Ksv 2681_3, karttaruutu H3/T4, Vanha kelkkamäki 9 - 11

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 20.11.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12169, jossa esitetään jatkettavaksi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42014 tontin 7 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.1.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12169/20.11.2012

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää kaupunginhallitukselle 20.11.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12169, jossa esitetään jatkettavaksi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42014 tontin 7 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.1.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö

Esittelijä

Rakennuskieltoalue

Alue on tontti 42014/7, joka on ainoa asemakaavan nro 6602 vuodelta 1972 voimassa oleva osa. Tontin kaavamerkintä on YHL (tarkoittaa lähetystökäyttöä), sen pinta-ala on 7 258 m2 ja tonttitehokkuus 0,40. Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on valmistunut vuonna 1917, ja rakennusoikeus on lähes käytetty.

Asemakaavatilanne

Ympäristöministeriö on 28.5.1985 vahvistanut Kulosaaren huvila-alueen länsiosan asemakaavan muutoksen nro 8620. Kaavan keskeisin tavoite on rakennetun ympäristön suojelu ja keinona tähän rakennusoikeuden alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 ja ympäristöä ja rakennuksia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti oli suojelukohde Armas Lindgrenin suunnitteleman rakennuksen ja siihen liittyvän puutarhan vuoksi.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän muistutuksen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 rajattiin asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, jolloin tontille jäi edelleen rakennuskielto rakennuslain 2 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella. Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan, viimeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella kaupunginhallituksen 10.1.2011 tekemällä päätöksellä 16.1.2013 asti.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi ja jotta Kulosaaren huvila-alueen asemakaavan tavoitteet voitaisiin turvata myös tämän tontin osalta, tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella. Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia tämän jakson aikana.

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 20.11.2012 päivätyn piirustuksen nro 12169.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12169/20.11.2012

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566