Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 413

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto rakennuslautakunnalle koskien päiväkotien ajoneuvoliikennettä ja Lallukankujalla olevan päiväkodin saattoliikennettä

HEL 2011-005089 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa rakennuslautakunnalle esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Pääperiaatteena pysäköinnin järjestämisessä on, että tontin toteuttaja vastaa pysäköintipaikkojen riittävyydestä tontillaan. Asemakaavassa määrättyihin pysäköintipaikkojen vähimmäismääriin liittyy monia tavoitteita, kuten kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistaminen, kaupunkitilan tehokas käyttö, tarpeeseen nähden riittävän pysäköintikapasiteetin varaaminen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksistä huolehtiminen.

Tavoitteena on, että lapset saatetaan päiväkotiin pääsääntöisesti kävellen ja samalla lapsi oppii ympäristöä säästävät kulkutavat. Päiväkotien tarkoitus on palvella lähialueen lapsiperheitä. Poikkeuksena ovat erikoispäiväkodit, joiden asiakaskunta asuu laajemmalla.

Asemakaavassa esitetty pysäköintipaikkojen vähimmäisvaatimus ei estä kiinteistöä rakentamasta autopaikkoja päiväkodin sijainti, alueen asukkaiden kulkutapatottumus ja päiväkodin sisältötarjonta huomioon ottaen enemmänkin, mikäli todellinen autopaikkatarve on kaavassa esitettyä vähimmäismäärää suurempi.

Rakennuslautakunta on ehdottanut tutkittavaksi, että Lallukankujan kääntöpaikan jatkeeksi sijoitettaisiin viiden auton pysäköintipaikka asemakaavan mukaiselle puistoalueelle.

Asemakaavan luonnosvaiheessa nykyisen korttelin 45585 yh-p alueen (korttelin sisäiselle liikenteelle, jalankulkuun ja pysäköintiin varattu alue) kohdalla kulki katu. Vain kahta tonttia palvelevasta kadusta olisi muodostunut varsin pitkä ja leveä. Katualue muutettiin asemakaavaehdotuksessa korttelin sisäiseksi yh-p -alueeksi sen takia, että kortteli voidaan suunnitella vapaammin ja kokonaisuutena paremmin ottaen huomioon tonttien todelliset liikennetarpeet. Tämän johdosta myös päiväkodin pysäköinti- ja saattopysäköintipaikat sijaitsevat kokonaisuudessaan tontilla.

Puistoalueelle ei voida toteuttaa pysäköintipaikkoja poikkeamisena asemakaavasta, koska kyseessä on pysyvä järjestely. Tällainen järjestely edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavamuutos tätä varten ei olisi tarkoituksenmukainen.

Tontille toteutettujen ja toteutettavien pysäköintipaikkojen lisäksi saattopysäköintiin on käytettävissä Lallukankujan ajorata. Ajoradan länsireunalla on sallittu rajoittamaton pysäköinti. Tarvittaessa Lallukankujan länsireunalle voidaan asettaa aikarajoitus saattoliikenteen helpottamiseksi. Muualla pysäköinti on kielletty. Pysäköintikielto mahdollistaa kuitenkin lapsen viemisen ja hakemisen päiväkodista. Pysäköinninvalvojat eivät yleensä puutu lyhytkestoiseen pysäköintiin päiväkotien välittömässä läheisyydessä, mikäli pysäköinnistä ei aiheudu vaaraa eikä muu liikenne esty.

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnitteluvirasto ei pidä perusteltuna ratkaisuna sijoittaa saattopysäköintipaikkoja puistoalueelle.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa rakennuslautakunnalle esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Pääperiaatteena pysäköinnin järjestämisessä on, että tontin toteuttaja vastaa pysäköintipaikkojen riittävyydestä tontillaan. Asemakaavassa määrättyihin pysäköintipaikkojen vähimmäismääriin liittyy monia tavoitteita, kuten kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistaminen, kaupunkitilan tehokas käyttö, tarpeeseen nähden riittävän pysäköintikapasiteetin varaaminen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksistä huolehtiminen.

Tavoitteena on, että lapset saatetaan päiväkotiin pääsääntöisesti kävellen ja samalla lapsi oppii ympäristöä säästävät kulkutavat. Päiväkotien tarkoitus on palvella lähialueen lapsiperheitä. Poikkeuksena ovat erikoispäiväkodit, joiden asiakaskunta asuu laajemmalla.

Asemakaavassa esitetty pysäköintipaikkojen vähimmäisvaatimus ei estä kiinteistöä rakentamasta autopaikkoja päiväkodin sijainti, alueen asukkaiden kulkutapatottumus ja päiväkodin sisältötarjonta huomioon ottaen enemmänkin, mikäli todellinen autopaikkatarve on kaavassa esitettyä vähimmäismäärää suurempi.

Rakennuslautakunta on ehdottanut tutkittavaksi, että Lallukankujan kääntöpaikan jatkeeksi sijoitettaisiin viiden auton pysäköintipaikka asemakaavan mukaiselle puistoalueelle.

Asemakaavan luonnosvaiheessa nykyisen korttelin 45585 yh-p alueen (korttelin sisäiselle liikenteelle, jalankulkuun ja pysäköintiin varattu alue) kohdalla kulki katu. Vain kahta tonttia palvelevasta kadusta olisi muodostunut varsin pitkä ja leveä. Katualue muutettiin asemakaavaehdotuksessa korttelin sisäiseksi yh-p -alueeksi sen takia, että kortteli voidaan suunnitella vapaammin ja kokonaisuutena paremmin ottaen huomioon tonttien todelliset liikennetarpeet. Tämän johdosta myös päiväkodin pysäköinti- ja saattopysäköintipaikat sijaitsevat kokonaisuudessaan tontilla.

Puistoalueelle ei voida toteuttaa pysäköintipaikkoja poikkeamisena asemakaavasta, koska kyseessä on pysyvä järjestely. Tällainen järjestely edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavamuutos tätä varten ei olisi tarkoituksenmukainen.

Tontille toteutettujen ja toteutettavien pysäköintipaikkojen lisäksi saattopysäköintiin on käytettävissä Lallukankujan ajorata. Ajoradan länsireunalla on sallittu rajoittamaton pysäköinti. Tarvittaessa Lallukankujan länsireunalle voidaan asettaa aikarajoitus saattoliikenteen helpottamiseksi. Muualla pysäköinti on kielletty. Pysäköintikielto mahdollistaa kuitenkin lapsen viemisen ja hakemisen päiväkodista. Pysäköinninvalvojat eivät yleensä puutu lyhytkestoiseen pysäköintiin päiväkotien välittömässä läheisyydessä, mikäli pysäköinnistä ei aiheudu vaaraa eikä muu liikenne esty.

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnitteluvirasto ei pidä perusteltuna ratkaisuna sijoittaa saattopysäköintipaikkoja puistoalueelle.

Tiivistelmä

Päiväkodin tarvitsemat pysäköintipaikat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa tontille. Saattopysäköinti on tontilla olevien paikkojen lisäksi mahdollista Lallukankujalla. Lallukankujan eteläpäähän puistoalueelle sijoitettavat pysäköintipaikat edellyttäisivät asemakaavan muuttamista. Kaupunkisuunnitteluvirasto ei pidä tätä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. Korttelialueen sisältä on asemakaavatyön yhteydessä poistettu katualue. Tällöin osoitettiin velvoite korttelin sisäiselle pysäköinnille sekä korttelin sisäiselle liikenteelle.

Esittelijä

Kirje

Päiväkotien ajoneuvoliikenne

Rakennuslautakunta on huolissaan erityisesti päiväkotirakennusten, mutta myös muiden vastaavien laitosten ajoneuvoliikenteen toimivuudesta ja turvallisuudesta lasten, vanhempien, asukkaiden ja  henkilökunnan kannalta.

Rakennuslautakunta toivoo, että kaupunkisuunnitteluvirasto kiinnittää erityistä huomiota päiväkotien ja vastaavien laitosten ajoneuvoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen asemakaavoja laadittaessa.

Lisäksi rakennuslautakunta toivoo, että rakennusvirasto kiinnittää vastaavaa huomiota katualueen ja muiden yleisten alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Rakennuslautakunta on 30.8.2011 palauttanut rakennuslupahakemuksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että päiväkodin saattoliikenne suunnitellaan toimivalla tavalla.

Päiväkodin saattoliikenne on asemakaavassa ja rakennuslupahakemuksessa osoitettu naapuritontin sisäiselle liikenteelle, jalankululle ja pysäköintiin varatulle osalle, joka tulee rakentaa pihakatumaiseksi.

Rakennuslautakunta katsoo, että tämä ei ole päiväkodin kannalta toimiva ja turvallinen ratkaisu. Tässä tapauksessa rakennuslautakunta toivoo, että tontin vieressä olevan puistokaistaleen käyttämistä saattoliikenteen pysäköintiin tutkittaisiin, vaikka määräaikaisena ratkaisuna. Puistokaistaletta voidaan vähäisesti supistaa saattoliikenteen autopaikoilla ilman, että kevyen liikenteen raitin rakentaminen tai puiston käytettävyys siitä kärsisi.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566