Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/9

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 412

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta asukastilojen saamisesta Siltamäen ostoskeskukseen

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen mukaisten asukastilojen sijoittamiselle Siltamäen ostoskeskuksen tiloihin ei asemakaavan puolesta ole estettä.

Siltamäen ostoskeskuksen tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (nro 6495, vahvistettu 1971) liikerakennusten korttelialuetta (AL), jolla on rakennusoikeutta 3 500 + 1 200 kerrosneliömetriä. Lukusarjan edellinen luku osoittaa tontin kerrosalan ja jälkimmäinen luku kerrosalan lisäksi tontille rakennettavaksi sallitun katetun, lämmitettävän käytävä- ja toritilan enimmäispinta-alan. Tontilla saadaan osittain maan alla olevaan kellarikerrokseen sijoittaa kerrosalaan laskettavia kerho-, nuoriso- tai vastaavia tiloja, kuitenkin enintään 700 m2. Tontilla on tällä hetkellä ostoskeskusrakennus, jossa on myymälätilojen lisäksi myös toimistotilaa ja pieni uimahalli. Osa myymälätiloista on tyhjillään.

Asukastilojen sijoittaminen kellaritilojen sijaan maanpäällisiin liiketiloihin olisi kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan vähäinen poikkeaminen asemakaavasta ja hyvin perusteltavissa mm. olemassa olevien tilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen mukaisten asukastilojen sijoittamiselle Siltamäen ostoskeskuksen tiloihin ei asemakaavan puolesta ole estettä.

Siltamäen ostoskeskuksen tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (nro 6495, vahvistettu 1971) liikerakennusten korttelialuetta (AL), jolla on rakennusoikeutta 3 500 + 1 200 kerrosneliömetriä. Lukusarjan edellinen luku osoittaa tontin kerrosalan ja jälkimmäinen luku kerrosalan lisäksi tontille rakennettavaksi sallitun katetun, lämmitettävän käytävä- ja toritilan enimmäispinta-alan. Tontilla saadaan osittain maan alla olevaan kellarikerrokseen sijoittaa kerrosalaan laskettavia kerho-, nuoriso- tai vastaavia tiloja, kuitenkin enintään 700 m2. Tontilla on tällä hetkellä ostoskeskusrakennus, jossa on myymälätilojen lisäksi myös toimistotilaa ja pieni uimahalli. Osa myymälätiloista on tyhjillään.

Asukastilojen sijoittaminen kellaritilojen sijaan maanpäällisiin liiketiloihin olisi kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan vähäinen poikkeaminen asemakaavasta ja hyvin perusteltavissa mm. olemassa olevien tilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä.

Esittelijä

Valtuustoaloite

Valtuutettu Tarja Tenkula ja kymmenen muuta valtuutettua ovat tehneet 12.9.2012 seuraavan valtuustoaloitteen:

Siltamäen ostoskeskuksessa Siwa - kauppa lopetti toimintansa 31.12.11 (300 m2) ja pienempi 100 m2 entinen postin tila. Liiketilat ovat tyhjillään. Huolena on, että tyhjä tila täyttyy keskiolut kuppilalla tai jää tyhjilleen. Samaan aikaan Siltamäki-Suutarila alueella nuorten määrä on kolmin kertaistunut, mikä näkyy nuorten määränä alueella (erityisesti ostarilla). Samaan aikaan Siltamäen ostarilla ikäihmiset ovat myös vailla omaa vakinaista toimitilaa. Tällä hetkellä Siltamäen korttelitupa toimii Siltamäen päiväkodin yhteydessä. Päiväkotiin on ilmoittautunut ennätysmäärä lapsia ja he toivovat omat tilansa omiin toimintoihinsa. Sosiaalivirasto on luvannut ikäihmisille toimitilan.

Monikäyttöisistä tiloista on alueella hyviä kokemuksia, joten nuoret ja ikäihmiset voisivat hyvin toimia samoissa tiloissa. Ikäihmiset tarvitsevat tilaa päiväaikaan ja nuoret taas oleskelutilaa illalla. Tyhjät tilat rapauttavat lähiöiden ostareita, siksi Kaupungilla tulee olla aktiivisempi rooli ostoskeskusten kiinteistö osakeyhtiöissä.

Edellä esitetyn perusteella esitämme tyhjien tilojen saamista asukastaloksi.

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.11.2012 mennessä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta

Oheismateriaali

1

Tenkula Tarja valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 24

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566