Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/3

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 407

Asemakaavaosaston läntisen toimiston toimistopäällikön viran täyttäminen

HEL 2012-012966 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti valita kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston läntisen toimiston toimistopäällikön virkaan (vakanssi nro 512301) arkkitehti, toimistopäällikkö oto ********** 1.1.2013 alkaen 4473,88 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Tuomas Rajajärvi: Esityslistaan on korjattu esittelijä -kohdan ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen vuosiluku. Oikea päivämäärä on 1.9.2012.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi

Katri Erroll, II asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37324

katri.erroll(a)hel.fi

Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37372

annukka.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

2

Tietoja haastatelluista henkilöistä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee valita kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston läntisen toimiston toimistopäällikön virkaan (vakanssi nro 512301) arkkitehti, toimistopäällikkö oto ********** 1.1.2013 alkaen 4473,88 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston läntisen toimiston toimistopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisillä ilmoitussivuilla ajalla 26.9. - 15.10.2012.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä ja Arkkitehti-uutisissa. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi -palveluissa. Läntisen toimiston toimistopäällikön virka on tullut avoimeksi toimistopäällikkö ********** siirtyessä osa-aikaeläkkeelle muihin tehtäviin 1.9.2012.

Toimistopäällikön tehtävänä on asemakaavaosaston läntisen toimiston toiminnan ja henkilöstön johtaminen. Asemakaavaosasto huolehtii asemakaavoituksesta sekä osaltaan ympäristön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen liittyvistä muista tehtävistä. Läntinen toimisto vastaa osaston toimialaan kuuluvista tehtävistä alueella, joka lännessä rajautuu Espooseen, pohjoisessa Vantaaseen ja idässä linjalle Kivikko - Myllypuro - Viikinranta. Eteläreunalla läntiseen toimistoon kuuluvat Lehtisaari, Kuusisaari, Meilahden huvila-alue, Pikku-Huopalahti, Etelä-Haaga, Metsälä, Oulunkylä, Veräjänmäki, Viikinmäki, Viikki ja Latokartano.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin edellytettävän, että hakijalla on kokemusta kaupunkisuunnittelussa sekä hyvät edellytykset esimiestehtäviin. Lisäksi ilmoitettiin, että eduksi katsotaan pääkaupunkiseudun maankäytön suunnittelun hyvä tuntemus ja että muu kuin vaatimuksen mukainen kielitaito luetaan eduksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön 14 §:n mukaan toimiston päällikön valitsee kaupunkisuunnittelulautakunta.

Virasta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 4473,88 euroa. Lisäksi maksetaan tehtäväkohtaiset lisät.

Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija on voinut esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 8 hakijaa:

Hakijoiden ansioista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Varsinaiset hakemukset ovat nähtävissä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa ja sitä ennen kaupunkisuunnitteluviraston hallinto-osaston hallintopäälliköllä.

Laajasti tulkiten kaikki hakijat täyttävät viralle asetetun koulutusta koskevan kelpoisuusehdon. Kokemusta osaston toimialalla on viidellä henkilöllä, joilla on myös kokemusta kaupunkisuunnittelusta. Pääkaupunkiseudun maankäytön suunnittelun hyvä tuntemus on kolmella henkilöllä. Edellytykset esimiestehtävän hoitamiseen on katsottu olevan neljällä henkilöllä.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haastattelut käytiin aikana 22. - 24.10.2012. Haastatellut henkilöt ovat ********** Tietoja haastatelluista viranhakijoista on esityslistan liitteessä 2.

Hakemusten ja haastattelujen mukaan parhaat valmiudet toimistopäällikön viran hoitamiseen on **********

Helsingin kaupunkisuunnittelun vaativuus ja siihen liittyvien ongelmien monimutkaisuus edellyttävät viran haltijalta monipuolista kaupunkisuunnittelun problematiikan tuntemusta. Pääkaupunkiseudun maankäytön suunnittelun tehtäväkentän ja Helsingin kaavoituskäytännön tuntemuksesta on olennaista etua tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta. Viran hyvä hoitaminen edellyttää myös kokemusta yhteistyöstä eri suunnittelutasoilla muiden hallintokuntien, yhteistyökumppaneiden ja asukkaiden kanssa.

Esittelijän mielestä viran menestyksellisen hoitamisen kannalta vahvin osaston toimialan tuntemus ja kokemus kaupunkisuunnittelusta sekä parhaat edellytykset esimiestehtävien hoitamiseen on arkkitehti **********

Hänellä on myös hyvä pääkaupunkiseudun maankäytön suunnittelun tuntemus. Kaupunkisuunnittelutoimen toimialalla hankitun kokemuksen perusteella  ********** pystyy vastaamaan erittäin hyvin alan tulevaisuuden haasteisiin.

********** on toiminut kaupunkisuunnitteluvirastossa eri kaavoitustehtävissä vuodesta 2001 lähtien. Ennen siirtymistään kaupunkisuunnitteluviraston palvelukseen Eskola toimi erilaisissa esikaupunkialueiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ympäristöministeriössä ja Suomen Kuntaliitossa sekä paikallistasolla Pihlajisto paremmaksi -projektin toiminnanjohtajana. Kaupunkisuunnitteluvirastossa hänelle on kertynyt kaavoituskokemusta aluearkkitehdin tehtävistä kantakaupunkitoimiston ja läntisen toimiston alueilla. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut tarvittaessa läntisen toimiston toimistopäällikön sijaisena. Avoinna olevaa läntisen toimiston toimistopäällikön virkaa hän on hoitanut oman toimensa ohella 1.9.2012 lähtien.

********** on osallistunut viraston johtoryhmän työskentelyyn toimiessaan henkilöstön edustajana ja julkisalan koulutettujen luottamusmiehenä vuosina 2005 - 2012. Tänä aikana hän on lisäksi osallistunut viraston toimintaa ja henkilöstöä koskevien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen lukuisissa erilaisissa työryhmissä. Esimieskoulutusta hän on saanut mm. Oiva-Akatemian esimiesvalmennuksessa vuosina 2010 - 2011.

Edellä mainituissa tehtävissä ********** on hankkinut laajan yhteistyöverkoston osaston toimialaan liittyviin toimijoihin pääkaupunkiseudulla hallinnon eri tasoilla ja erinomaiset valmiudet läntisen toimiston toiminnan ja henkilöstön johtamiseen.

********** on suoritetun suullisen haastattelun perusteella sekä ansioidensa ja kokemuksensa perusteella hakijoista virkaan soveltuvin.

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on samalla päätettävä, että ottaminen on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viranhaussa ilmoitettiin, että viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Aika, jonka ********** on 1.1.2013 mennessä hoitanut toimistopäällikön virkaa otona, voidaan lukea hänen edukseen koeaikaa laskettaessa.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa ja tätä ennen kaupunkisuunnitteluviraston hallintopäälliköllä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi

Katri Erroll, II asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37324

katri.erroll(a)hel.fi

Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37372

annukka.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

2

Tietoja haastatelluista henkilöistä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta

Tiedoksi

Hallinto-osasto/Kaijanen

Asemakaavaosasto/Veltheim

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566