Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/1

 

29.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 214

Vallilan korttelin 22532 ja katualueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12090)

HEL 2011-003960 T 10 03 03

Ksv 2981_1, Teollisuuskatu 1, Päijänteentie 12-14, Vääksyntie 2-4 ja Vääksynkuja 2-4 sekä Teollisuuskadun rinnakkaiskatu, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 29.5.2012 päivätyn 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 22532 ja katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Jäsen Holopainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Käsittely

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: "Esitän, että pysäköinti toteutetaan olemassa olevien normien puitteissa."

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Holopainen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide:
Mari Holopainen: "Katson, että pysäköinti tulisi toteuttaa olemassa olevien normien puitteissa. Suunniteltu pysäköinti ylittää selvästi kaupunkisuunnittelulautakunnan asettaman työpaikka-alueiden autopaikkamäärien laskentaohjeen mukaisen maksiminormituksen. Vallila on osa kantakaupunkia ja alueelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Asemakaava on näiltä osin ristiriidassa kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamien tavoitteiden kanssa."

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Taina Mattila, diplomi-insinööri, meluselvitys, puhelin: 310 37319

taina.mattila(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 kartta, päivätty 29.5.2012

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 selostus, päivätty 29.5.2012

5

Havainnekuvat, 29.5.2012

6

Vuorovaikutusraportti 29.5.2012 ja keskustelutilaisuuden muistio 19.3.2012

7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

8

Viranomaisten kannanotot

9

Mielipidekirjeet

10

Kustannukset

11

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 selostus, päivätty 29.5.2012, päivitetty Kslk:n 29.5.2012 päätöksen mukaiseksi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 10

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee

-        lähettää 29.5.2012 päivätyn 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 22532 ja katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella OP-Pohjolan toimitilakortteli (KTY) 22532 muutetaan toimistorakennusten korttelialueeksi (KT), jolla katutasokerrokseen saa sijoittaa liike- ja myymälätiloja. Teollisuuskadun rinnakkaiskatu liitetään kortteliin LPA-alueena, jolle tulee sijoittaa korttelin autopaikkojen ohella myös yhteiskäyttöisiä autopaikkoja, ja polkupyöräpaikkoja ja jonka kautta tulee järjestää yleinen jalankulku. Osa Teollisuuskatua merkitään kaavassa katualueeksi, jolle siirretään korttelin viertä kulkeva pyörätie ja osoitetaan istutettava puurivi nykyiselle paikalleen.

Asemakaavan muutosehdotus tekee mahdolliseksi rakentaa kahdeksankerroksiset toimistotalot tonteilta 21 ja 12 purettavien toimistorakennusten tilalle.

Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 86 600 k-m2, jossa on nykyiseen asemakaavaan verrattuna lisäystä 12 618 k-m2. Korttelitehokkuus on ek = 4,51. Korttelin sisäpiha saadaan kattaa valokatteella ja teknisiä tiloja saadaan sijoittaa kerroksiin edellä mainitun rakennusoikeuden lisäksi. Kaupunkikuvallisesti arvokas toimistorakennus osoitteessa Vääksynkuja 2/Vääksynkatu 4 suojellaan sr-2-merkinnällä.

Autopaikkoja tulee olla vähintään 1 ap/280 m2 toimisto-, varasto- ja pääkäyttötarkoituksen mukaisten atk-konesalien kerrosalaa ja vähintään 1 ap/110 m2 liike- ja myymäläkerrosalaa, kuitenkin yhteensä enintään 900 autopaikkaa. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa korttelialueelle maanalaisiin tiloihin sekä LPA-alueelle. Polkupyöräpaikkoja tulee olla vähintään 900.

Muutosehdotus on laadittu OP-Pohjola-ryhmän päätoimipaikasta vuonna 2011 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneesta ehdotuksesta edelleen kehitetyn, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n laatiman viitesuunnitelman pohjalta.

Esittelijä

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Vallilassa Teollisuuskadun, Päijänteentien, Vääksynkujan ja Vääksyntien rajaamassa korttelissa 22532, jonka lisäksi kaava-alueeseen kuuluu osa Teollisuuskatua.

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.5.2011 hyväksyä seuraavat lähtökohdat OP-Pohjola-ryhmän yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämälle suunnittelukilpailulle yrityksen toimistotilojen suunnittelusta Vallilan korttelin 22532 tonteille 7, 12 ja 21 ja Teollisuuskadun rinnakkaiskadun alueelle.

Kilpailun tarkoituksena on suunnitella Osuuspankin Vallilan toimistokorttelin yhteyteen lisää toimitilaa noin 12 000 k-m2. Tavoitteena on OP-Pohjolan uusien toimitilojen avulla luoda arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta korkeatasoinen kokonaisuus. Lisärakentamisen tulee tukeutua Teollisuuskadun kaarevaan päälinjaan ja täydentää sitä luovalla tavalla. Tavoitteena on myös korttelin pitkän julkisivun jäsentäminen korttelin vaiheittaista rakentamista heijastaen. Teollisuuskadun pohjoispuolinen pyörätieyhteys tulee säilyttää.

Kilpailun rinnalla OP-Pohjola suunnittelee noin 450 autopaikalle maanalaista pysäköintiluolaa Päijänteentien katu- ja puistoalueen ja korttelin 22531 alapuolisiin kalliotiloihin, jonne ajo suunnitellaan järjestettäväksi OP-Pohjolan kiinteistön kautta. Päijänteentien puisto tulee suunnitelmassa säilyttää. Korttelille 22532, katualueelle ja maanalaiselle pysäköintiluolalle laaditaan asemakaavan muutos kilpailun tuloksen perusteella.

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kaava-alue on kerrostalovaltaista aluetta (asuminen/toimitila).

Nykyisen asemakaavan nro 11862 (hyväksytty vuonna 2009) mukaan kortteli on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Korttelin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 73 982 k-m2. Kadunvarsirakennusten ensimmäisen kerroksen käyttäminen myymälä-, ravintola- ja muihin asiakaspalveluihin sallitaan. Teollisuuskadun katualueen asemakaavassa nro 10539 (saanut lainvoiman vuonna 2002) alue on katualuetta, jolla on istutusmerkintä.

Maanomistus

Kortteli on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa katualueen.

Alueen yleiskuvaus

Rakennettu ympäristö

OP-Pohjolan pankki- ja vakuutuslaitoskortteli on osa Pasilasta Kalasataman alueelle ulottuvaa Teollisuuskadun kehittyvää toimitilarakennusten kaupunkivyöhykettä. Kortteli sijaitsee Vallilan ja Harjun asuntoalueiden naapurissa, vastapäätä Dallapén puistoa. Puu-Vallilan alue kuuluu rakennetun kulttuuriympäristön Vallilan asuntoalueisiin (2009 RKY)

Kortteli on rakentunut vaiheittain vuonna 1937 alueelta poistuneen puuteollisuusyrityksen Sörnäs Ab:n tehdasalueelle. Vanhimmat rakennukset ovat 1940- ja 1950-luvuilta, mutta rakennuksiin on tehty useita perusteellisia muutoksia ja laajennuksia. Nykyinen rakennuskanta on pääosin 1960- ja 1970-luvuilta.

Teollisuuskatu on 2+2 -kaistainen pääkatu. Sen keskimääräinen liikennemäärä korttelialueen kohdalla on 32 000 ajon./vrk. Vääksyntie on myös pääkatu ja sen liikennemäärä on 8 500 ajon./vrk. Päijänteentien liikennemäärä on 2 100 ajon./vrk ja Vääksynkujan 1 000 ajon./vrk.

Vääksynkujalla on kadun varren asukaspysäköintiä ajoradan molemmilla puolilla. Päijänteentien ajoratojen välissä on kapea puistoalue. Korttelialueen Teollisuuskadun puolella on jalankulku- ja pyörätie, joka kuuluu pyöräilyn pääreittiverkkoon.

Suojelukohteet

Tontilla 4 sijaitseva tehdasrakennus, suunnittelija arkkitehtiylioppilas Helge Lundström, on nykyisessä asemakaavassa suojeltu sr-2 -merkinnällä.

Ympäristöhäiriöt

Teollisuuskadun ja Vääksyntien liikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostustarve voidaan selvittää rakennusten purkutyön yhteydessä.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksella toimitilarakennusten korttelialue (KTY) muutetaan toimistorakennusten korttelialueeksi (KT), jolla katutasokerrokseen saa sijoittaa liike- ja myymälätiloja. Teollisuuskadun rinnakkaiskatu liitetään kortteliin LPA-alueena, jolle tulee sijoittaa korttelin autopaikkojen ohella myös yhteiskäyttöisiä autopaikkoja ja polkupyöräpaikkoja ja jonka kautta tulee järjestää yleinen jalankulku. Osa Teollisuuskatua osoitetaan katualueeksi, johon siirretään korttelin viertä kulkeva pyörätie ja osoitetaan istutettava puurivi nykyiselle paikalleen.

Asemakaavan muutosehdotus tekee mahdolliseksi rakentaa kahdeksankerroksiset toimistotalot Teollisuuskadun varrelta tontilta 21 purettavien kolmen toimistorakennuksen tilalle ja korvata uudisrakennuksilla myös toimistorakennukset Päijänteentien ja Vääksynkujan kulmassa tontilla 12.

Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 86 600 k-m2, jossa on nykyiseen asemakaavaan verrattuna lisäystä 12 618 k-m2. Korttelitehokkuus on ek = 4,51. Korttelin sisäpihalta poistuvan pysäköinnin ja huoltotilojen alue saadaan kattaa valokatteella ja teknisiä tiloja sijoittaa kerroksiin edellä mainitun rakennusoikeuden lisäksi. Kaupunkikuvallisesti arvokas toimistorakennus tontilla nro 4 osoitteessa Vääksynkuja 2/Vääksynkatu 4 suojellaan sr-2-merkinnällä.

Autopaikkoja tulee olla vähintään 1 ap/280 m2 toimisto- ja varastotilojen kerrosalaa ja vähintään 1 ap/110 m2 liike- ja myymäläkerrosalaa. Korttelissa saa olla yhteensä enintään 900 autopaikkaa, mikä sallii rakennusoikeuden lisäys huomioiden rakennettavan 178 autopaikkaa enemmän kuin nykyisen asemakaavan enimmäisnormi 1 ap/120 k-m2. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa korttelialueelle maanalaisiin tiloihin sekä LPA-alueelle. Polkupyöräpaikkoja tulee olla vähintään 900.

Muutosehdotus on laadittu OP-Pohjola ryhmän päätoimipaikasta vuonna 2011 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneesta ehdotuksesta edelleen kehitetyn, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. Viitesuunnitelmassa on säilytetty kilpailuehdotuksen rakennusten massoittelu kaupunkikuvassa erottuvana kolmena rakennusosana. Korttelin vaiheittain rakentuneet rakennukset liitetään toimivaksi kokonaisuudeksi nykyisestä aulatilasta jatkuvalla, korttelin sisäosia kiertävällä, pääosin lasikatettavalla aula-alueella. Teollisuuskadun puoleiset uusien rakennusten julkisivut on suunniteltu osittain ulospäin kallistuviksi ja korttelin katettavalle sisäpihalle johtavaa pääsisäänkäyntiä korostetaan julkisivun korkealla avauksella. Asemakaavassa on viitesuunnitelman kaupunkikuvallisia perusominaisuuksia koskeva kaavamääräys 

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on pankki- ja vakuutuslaitoskorttelin edelleen kehittäminen uusien toimistotilojen rakentamisella ja ajanmukaistamalla asemakaavan määräyksiä. Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi uusien toimistotilojen rakentaminen tonteilla 21 ja 12 Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi lisätä korttelialueelle maanalaisia pysäköintipaikkoja ja polkupyöräpaikkoja. Tavoitteena on muuttaa Teollisuuskadun rinnakkaiskatu LPA-alueeksi ja korkeatasoisesti rakennettavaksi edusaukioksi korttelin saattoliikenne-, pysäköinti- ja yleisen jalankulun käyttöön. Tavoitteena on säilyttää Teollisuuskadun pyörätie ja puurivi.

Liikenne

Teollisuuskadun ja Vääksyntien liikennemäärät eivät kasva oleellisesti korttelin pysäköintipaikkojen lisäämisen myötä. Päijänteentien eteläpään liikennemäärän ennustetaan lisääntyvän noin 1 200 autoa/vrk ja Päijänteentien pohjoispään ja Vääksynkujan liikennemäärän noin 300 autoa/vrk. Pysäköintikellareiden useat ajoaukot ja kellareiden yhdistäminen toisiinsa parantavat pysäköinnin saavutettavuutta eri suunnista ja antavat mahdollisuuden valita sopivin reitti sisään ja ulos ajettaessa. Yksittäinen ajoaukko ei täten kuormitu liikaa ja liikenne jakautuu tasaisemmin usealle kadulle.

Huoltoliikenteen järjestäminen maanalaisesti Päijänteentien eteläpään ajoaukon kautta ja pysäköintikellareiden ajoaukkojen poistaminen Teollisuuskadun rinnakkaiskadulta rauhoittavat rinnakkaiskadun liikennettä ja parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta. Pyöräilyn ja jalankulun erottelu siirtämällä pyörätie Teollisuuskadun viereen parantaa liikenneturvallisuutta ja luo edellytykset aukiomaisen LPA-alueen järjestämiselle.

Päijänteentien ja Kustaankadun hyvin lyhyestä liittymävälistä johtuen kääntyminen Päijänteentieltä Teollisuuskadulle itään on ruuhka-aikaan erittäin vaikeaa. Tästä johtuen korttelista itään suuntaavat ajoneuvot käyttävät poistuessaan todennäköisesti muuta kuin Päijänteentien eteläpään ajoramppia ja kääntyvät Teollisuuskadulle Vääksyntien valo-ohjatusta liittymästä. Pohjoisen suunnan liikenne saapuu ja poistuu Päijänteentien ja Mäkelänkadun valo-ohjatun liittymän kautta. Valo-ohjattujen liittymien toimivuuteen ei korttelin lisääntyvällä ajoneuvoliikenteellä ole merkittävää vaikutusta.

Ympäristöhäiriöt

Kaavaehdotuksessa on määräys, jonka mukaan rakennusten Teollisuuskadun ja Vääksyntien puoleisen ulkovaipan kokonaisääneneristävyys tulee olla vähintään 30 dB. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostustarve voidaan selvittää rakennusten purkutyön yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi pankki- ja vakuutuskorttelin lisärakentamisen, monipuolisen toimitilakäytön ja auto- ja polkupyöräpaikkojen sijoittamisen kortteliin ja LPA-alueelle. Kaavan toteuttaminen tekee mahdolliseksi lisätä kortteliin noin tuhat työpaikkaa ja sijoittaa korttelin 900 autopaikkaa maanalaisiin kellaritiloihin ja vähäiseltä osin LPA-alueelle. Suunnitellut uudet, nykyistä asemakaavaa jonkin verran korkeammat toimistorakennukset Teollisuuskadun ja Päijänteentien kulmassa muuttavat viereisten, Päijänteentien puistikon toisella puolella sijaitsevien asuntokortteleiden näkymiä ja valoisuutta. Maanalaisten pysäköintitilojen lisääminen parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja lisää jonkin verran korttelialueen viereisten katujen liikennettä. Muutoksia alueella asuvien ja naapuritonttien olosuhteisiin voidaan pitää kohtuullisina.

Viitesuunnitelman mukainen rakentaminen ja nykyisen rinnakkaiskadun muuttaminen korttelin edusaukioksi rakennettavaksi LPA-alueeksi tuo merkittävän lisän kaupunkikuvaan. Rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja vahvistaa Vallilan aluetta kaupungin keskeisenä työpaikka-alueena.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelin omistaja on 11.2.2011 hakenut asemakaavan muuttamista tarvittavan lisärakentamisen, noin 12 000 k-m2, ja noin 550 pysäköintipaikan lisäämiseksi. Lisäksi hakemuksessa esitetään korttelin ulkopuolisten alueiden omistus- ja kaavajärjestelyjä.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 16.5.2011). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Vallilan kirjastossa 19.3.–10.4.2012 sekä viraston internetsivulla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 19.3.2012.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Korttelin ja katualueen suunnittelusta järjestetyssä kilpailussa uudisrakentamiselle esitettiin osittain Teollisuuskadun rinnakkaiskadulle ja myös kokonaan korttelin alueelle sijoittuvia ratkaisuja. Asemakaavatyössä on lisäksi tutkittu korttelin autopaikkojen vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja Päijänteentien katu- ja puistoalueen ja osin myös Puu-Vallilan asuntokorttelin 22531 alapuolisiin kalliotiloihin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Helsingin kaupungin kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

Ympäristökeskuksen kannanotot kohdistuivat autopaikkamitoituksen perusteluihin. Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannanotto kohdistui LPA-alueen alaisen vesijohdon merkitsemiseen kaavaan. Kaavaehdotuksessa on tätä tarkoittava määräys.

Rakennusviraston kannanotot kohdistuivat Teollisuuskadun mitoitukseen niin että viherkaista katupuuistutuksineen on mahdollista toteuttaa, että pääpyöräilyreitille varataan riittävä tilanvaraus ja että LPA-alueelle tulee määrätä Päijänteentien ja Vääksyntien välinen yleisen jalankulun yhteys. Kaavaehdotuksessa Teollisuuskadun osan mitoitus on tarkistettu niin, että pyörätie voidaan suunnitella rakennusviraston mitoitusohjeen mukaisesti ja lisätty puurivin istutusmerkintä. Kaavaehdotuksessa on LPA-alueen yleistä jalankulkua koskeva määräys.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 9 mielipidettä, joista 4 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 5 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Saapuneet mielipidekirjeet (9 kpl) ovat liitteenä.

Saadut mielipiteet kohdistuivat maanalaisten louhintatöiden aiheuttamiin vahinkoihin arvokkaan Puu-Vallilan rakennuksille ja maaperälle, pohjavedentason säilyttämiseen, kaupungin liikennepolitiikkaan, Pisaran Alppilan asemaan, Teollisuuskadun raitiotiehen, autopaikkojen sijoitukseen katu-, puisto- ja Puu-Vallilan korttelialueen alapuolisiin kalliotiloihin, autopaikkojen lukumäärään, liikennemäärän kasvuun ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen, suunniteltujen rakennusten arkkitehtuuriin, korkeuteen ja varjostusvaikutukseen, ilmastointilaitteiden meluun, Päijänteentien puiston kunnostamistarpeeseen, rakentamisaikaiseen liikenteeseen sekä rakennusjätteiden kierrätykseen ja pölyntorjuntaan.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että Päijänteentien ja puistikon sekä Puu-Vallilan korttelin alapuolelle suunnitellusta pysäköintiluola -vaihtoehdosta on luovuttu ja autopaikat on määrätty sijoitettavaksi korttelin 22532 alueelle. Toimistokorttelin ilmanvaihtohormien melulle on määrätty raja-arvo. Rakentamisen, louhinta- ja kaivamistöiden varovaisesta suorittamisesta ja pohjaveden tason säilyttämisestä on kaavassa määräykset.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja esitetyistä mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta.

Tilastotiedot  

Voimassa oleva asemakaava

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Kerrosala

 

m2

k-m2

 

 

 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

19 206

73 982

Katu

4 916

0

 

 

 

Yhteensä

24 122

73 982

 

Asemakaavan muutosehdotus

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Kerrosala

 

m2

k-m2

 

 

 

Toimistorakennusten korttelialue (KT)

19 206

86 600

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

2 982

0

Katu

1 934

0

 

 

 

Yhteensä

24 122

86 600

 

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n vesihuollon, kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston, rakennuslautakunnan, kaupunginmuseon, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä muut mahdollisesti tarvittavat lausunnot.

Kiinteistövirasto käynnistänee yksityisen maanomistajien kanssa kaupunginhallituksen edellyttämät maapoliittiset neuvottelut.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Taina Mattila, diplomi-insinööri, meluselvitys, puhelin: 310 37319

taina.mattila(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 kartta, päivätty 29.5.2012

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12090 selostus, päivätty 29.5.2012

5

Havainnekuvat, 29.5.2012

6

Vuorovaikutusraportti 29.5.2012 ja keskustelutilaisuuden muistio 19.3.2012

7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

8

Viranomaisten kannanotot

9

Mielipidekirjeet

10

Kustannukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 10

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6

Päätöshistoria

Yksikön päällikkö 30.3.2012

HEL 2011-003960 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.3.2012

Asemakaavan muutosluonnos on laadittu OP-Pohjola ryhmän päätoimipaikasta vuonna 2011 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneesta ehdotuksesta edelleen kehitetyn, arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. OP-Pohjolan pankki- ja vakuutuslaitoskorttelia 22532 rajaavat Teollisuuskatu, Päijänteentie, Vääksynkuja ja Vääksynkatu. Kortteli on rakentunut vaiheittain vuonna 1937 alueelta poistuneen puuteollisuusyrityksen Sörnäs Ab:n tehdasalueelle. Vanhimmat rakennukset ovat 1930- ja 1950-luvuilta, mutta rakennuksiin on tehty useita perusteellisia muutoksia ja laajennuksia. Suurin osa korttelin nykyisestä rakennuskannasta on vuoden 1960 jälkeen rakennettuja.

Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa kahdeksankerroksisten toimistotalojen rakentamisen Teollisuuskadun varrelta tontilta 21 purettavien kolmen toimistorakennusten tilalle ja toimistorakennusten korvaamisen uudisrakennuksilla Päijänteentien ja Vääksynkujan kulmassa tontilla 12. Korttelin sisäpiha saadaan kattaa valokatteella ja teknisiä tiloja saadaan sijoittaa kerroksiin edellä mainitun rakennusoikeuden lisäksi. Kaupunkikuvallisesti arvokas toimistorakennus tontilla nro 4 osoitteessa Vääksynkuja 2 – Vääksyntie 4 suojellaan sr-2-määräyksellä.

Helsingin kaupunginmuseon julkaisu Vallilan teollisuusalueen suojelutavoiteselvitys (2000) esitti korttelista suojeltavaksi rakennukseksi Vääksynkuja 2 – Vääksyntie 4:ssä sijaitsevan entisen tehdasrakennuksen. Se on valmistunut vuonna 1939 ja sitä korotettiin kahdella kerroksella nelikerroksiseksi vuonna 1951. Muutoksista huolimatta rakennus on säilynyt alkuperäisen tyylin mukaisena. Kaavaluonnoksessa esitetty suojelumerkintä ja -määräys ovat asianmukaiset.

Kaupunginmuseolla ei ole kaavaluonnoksesta sen muilta osin lausuttavaa.

 

 

Lisätiedot

Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566