Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2015

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/3

 

19.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Helsingin skeittiohjelma 2015–2019 (a-asia)

HEL 2015-000848 T 10 05 02

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi Helsingin skeittiohjelman 2015–2019.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki pyrkii tarjoamaan turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä mahdollisimman monipuolista ja helposti saavutettavissa olevaa skeittipaikkaverkostoa.

Helsingin skeittiohjelma 2015–2019 on kolmas Helsinkiin valmistunut skeittausta koordinoiva ohjelma. Ohjelma toteutettiin rakennusviraston, liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen, ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä vuorovaikutuksessa skeittaajien kanssa. 

Skeittiohjelmassa 2015–2019 tarkastellaan edellisen viisivuotiskauden toteutuneet hankkeet, nykyisten skeittipaikkojen kunto sekä esitetään skeittipaikkakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Lisäksi esitetään ohjeellinen skeittipaikkojen rakentamisohjelma.

Skeittiohjelma ohjaa eri hallintokuntien vastuulla olevaa uusien skeittipaikkojen toteutuksen ohjelmointia. Monet ohjelmassa esitetyistä tulevista skeittipaikoista ovat jo vireillä. Muuttuvassa kaupungissa skeittihankkeidenkin toteuttamismahdollisuudet elävät. Rakentamisohjelmassa ehdotettuja paikkoja saatetaan maankäytön suunnittelun myötä joutua muuttamaan tai siirtämään. Kaupunkisuunnitteluviraston rooli ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa korostuu erityisesti täydennysrakentamisen yhteydessä ja uusilla asuinalueilla. Uusilla asuinalueilla skeittipaikkojen sijainti etsitään asemakaavan laadintaan liittyvän yleissuunnittelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana poikkihallinnollisessa skeittipaikkatyöryhmässä, joka pyrkii edistämään ja seuraa skeittiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tarkoituksena on, että ohjelma tarkistetaan jälleen viisivuotiskauden lopussa.

Skeittiohjelma on hyväksytty 21.4.2015 yleisten töiden lautakunnassa ja se on tarkoitus esitellä kevään aikana muidenkin hallintokuntien lautakunnissa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37348

anu.lamsa(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin skeittiohjelma 2015–2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566