Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

20.5.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pasilankadun liikennesuunnitelma välillä Esterinportti Kyllikinportti (a-asia)

Pöydälle 13.05.2014

HEL 2014-005949 T 08 00 00

Hankenro 0855_9, karttaruutu G4/S2-4

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6311-34 mukaisen Pasilankadun liikennesuunnitelman.

Tiivistelmä

Pasilankadun liikennejärjestelyitä muutetaan välille Esterinportti Kyllikinportti siten, että joukkoliikenne keskitetään omille kaistoille kadun keskelle.

Pasilankadulla kulkee pääosa Pasilan raitioteistä sekä linja-autolinjoista. Kadun itäpuolelle on tulossa tulevaisuudessa merkittävästi uutta maankäyttöä, joka rajautuu suoraan katualueeseen.

Esittelijän perustelut

Pasilankadun nykytilanne ja muutostarpeet

Pasilankatu on 30 metriä leveä kokoojakatu Länsi-Pasilan itäreunassa. Kadulla kulkee nykyisin muun liikenteen lisäksi yksi raitiotielinja sekä viisi linja-autolinjaa. Kadun länsireunassa kulkee pyöräilyn pääreitti jalkakäytävän yhteydessä. Raitiotie sijaitsee nykyisin kadun itäreunassa omassa tilassaan.

Pasilankadun itäreunaan on tulossa Keskustakorttelin sekä Ratapihakortteleiden asemakaavojen myötä maankäyttöä katualueen reunaan. Kadun järjestelyitä on tästä syystä muutettava siten, että raitiotie siirretään nykyiseltä paikaltaan kadun keskelle. Samalla myös kadulla kulkevat linja-autolinjat siirretään kulkemaan samoille kaistoille. Pyöräilyjärjestelyt muutetaan nykyisestä vastaamaan uutta maankäyttöä muuttamalla kadun länsireunan pyörätie kadun molemmin puolin oleviksi pyöräkaistoiksi "Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025" mukaisesti.

Pasilankadun keskimääräinen arkivuorokausiliikenne oli vuonna 2012 suunnittelualueella 15 000 ajoneuvoa. Kadun liikennemäärän on ennustettu vähenevän 5 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuonna 2035 johtuen Pasilan katuverkon muutoksista.

Suunnitelma

Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu Pasilankadun liikennesuunnitelma välille Esterinportti Kyllikinportti (piirustus 6311-34). Suunnitelmassa Pasilankadun järjestelyitä muutetaan nykyisestä siten, että raitiotiekiskot siirretään kadun keskelle. Myös linja-autoliikenne kulkee kadun keskellä. Joukkoliikenteen kaistojen molemmin puolin on istutuskaistat. Pyöräliikenne kulkee ajoratojen vieressä pyöräkaistoilla kadun molemmin puolin. Suunnitelmassa on myös Pasilankadun itäreunalla jalkakäytävä.

Fredriksberginkadun ja Maistraatinportin väliin on osoitettu istutuskaistan tilalle raitiotie- ja linja-autopysäkit. Pysäkit ovat 3,75 metriä leveitä ja 45 metriä pitkiä yhteiskäyttöpysäkkejä. Sekä ennen pysäkkiä että sen jälkeen on molemmin puolin neljä metriä leveät suojatiet.

Suunnitelma rajautuu etelässä Esterinportin liittymään. Jatko etelään ja siltä osin myös liittymän lopulliset järjestelyt ratkaistaan myöhemmin laadittavassa liikennesuunnitelmassa. Pohjoisessa suunnitelma rajautuu Kyllikinportin liittymään. Jatko pohjoiseen, uusi mahdollinen ajoyhteys liittymästä itään sekä liittymän lopulliset järjestelyt ratkaistaan myöhemmin laadittavassa liikennesuunnitelmassa.

Esterinportille on suunniteltu pyöräkaistat jotka yhtyvät Pasilanraition kohdalla nykyiseen pyörätiehen Esterinpolulla. Pysäköinti muutetaan vinopysäköinniksi riittävän tilan saamiseksi pysäköiville autoille sekä polkupyörille.

Maistraatinportilla järjestelyt muutetaan vastaamaan Keskustakorttelin myötä Pasilankadun itäpuolelle tulevaa uuden kadun järjestelyitä. Järjestelyitä on tarkoitus selkeyttää nykyisestä muun muassa siirtämällä portin keskivaiheilla oleva suojatie suoremmin jalankulkureitille. Portin länsipäässä olevat linja-autojen pysäköintipaikat poistetaan ja kohtaan toteutetaan kääntöpaikka sekä istutusalue.

Kyllikinportilla portin eteläreunassa idän suuntaan kulkeva raitiotie siirretään pohjoiselle ajoradalle toisen raitiotien yhteyteen. Eteläreunaan siirretään pysäköintiä sekä toteutetaan kääntöpaikka. Järjestelyllä selkeytetään Pasilankadun ja Kyllikinportin liittymään myöhemmin tulevia järjestelyitä, jolloin Ratapihakortteleista tuodaan liittymään neljäs haara.

Vuorovaikutus

Suunnitelma on tehty yhteistyössä rakennusviraston, HKL-liikelaitoksen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) sekä Keskustakorttelin toteuttajan kanssa.

Kustannukset

Alustava kustannusarvio liikennesuunnitelman toteuttamisesta on noin (alv 0 %):

Pasilankadun järjestelyt lukuun ottamatta raitiotiejärjestelyitä

1 800 000 €

Raitiotiejärjestelyt

1 000 000 €

 

 

Yhteensä (alv 0 %)

2 800 000 €

 

Aikataulu ja kaavoitus

Pasilankadusta suunnitellaan ensivaiheessa osuus Esterinportti Kyllikinportti. Kohdan liikennesuunnitelma on aikataulullisesti tärkeä Pasilan Keskustakorttelin työnaikaisten järjestelyiden suunnittelun kannalta. Työnaikaisten järjestelyiden suunnittelussa tarvitaan raitiotiekiskojen lopullinen sijainti ylimääräisten siirtojen välttämiseksi. Rakennusvirastossa laaditaan kohdan katusuunnitelmaa, jotta työnaikaisissa järjestelyissä voidaan toteuttaa raitiotiekiskot oikealle paikalle jo alkuvaiheessa. Katusuunnitelmaa varten on tarpeen laatia liikennesuunnitelma kadun lopullisista liikennejärjestelyistä alueelta, jossa tehdään muutoksia raitiotiejärjestelyihin. Kadun lopulliset, liikennesuunnitelman mukaiset järjestelyt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

Pasilankadun etelä- ja pohjoisosan järjestelyistä laaditaan liikennesuunnitelma, jossa esitetään myös muuttuvat järjestelyt Esterinportin ja Kyllikinportin liittymien osalta. Suunnitelma laaditaan, kun Pasilankadun eteläosan tulevat raitiotiejärjestelyt ovat selkeytyneet sekä pohjoisessa Radiokadun ja Pasilankadun liittymäjärjestelyt on saatu ratkaistua.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Dan Mollgren, arkkitehti, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6311-34

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

HKL-liikelaitos/Matti Lahdenranta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566