Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/3

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuuston toivomusponnesta, joka koskee polkupyöräreitityksiä ja polkupyörien säilytystiloja Keski-Pasilan keskustakorttelissa (b-asia)

HEL 2013-014836 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle.

Lausunto

Keski-Pasilan keskustakorttelin kilpailun voittaja on kilpailuehdotuksessaan sitoutunut kilpailun ekologiseen kriteeriin Liikenne Tr1, jossa on määritetty polkupyöräpysäköintipaikkojen määrät eri toiminnoille seuraavanlaisesti:

-        Asuinrakennuksille vähintään 1 ppp/30 k-m2, joista 75 % sijaitsee sisätiloissa
 

-        Kauppa- ja liikerakennuksille 1 ppp/40 k-m2

-        Marketit ja keskustavaratalot 1 ppp/100 k-m2

-        Toimistot 1 ppp/90 k-m2

Muiden kuin asuntojen polkupyöräpaikat voi toteuttaa keskitettynä ratkaisuna (vuorottaiskäyttö), jolloin paikkoja voi olla vähemmän, kuitenkin vähintään 1 ppp/100 k-m2. Lisäksi laatuvaatimuksina ovat runkolukitusmahdollisuus, käytävätila telineiden välissä 1,75 metriä sekä telineiden tiheys 0,7 metriä.

Keskustakortteliin on tulossa yhteensä eri toiminnoille noin 3 400 polkupyöräpysäköintipaikkaa. Paikat sijoittuvat eri puolille keskusta. Asuntojen pyöräpaikoille on ajoyhteys Pasilansillalta. Keskuksen eteläreunalle on tulossa keskitetty pyöräpysäköintilaitos, johon on ajoyhteys sekä Pasilansillalta että Veturitieltä. Pasilan asemarakennuksen kolmelle sivulle on sijoitettu pyöräpaikat, joille on yhteys Pasilansillalta, Veturitieltä ja Ratapihantieltä.

Keskustakorttelia ympäröivän katuverkon suunnittelussa huomioidaan "Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025" mukaiset yhteydet.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisun. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 47-2 Tuomas Rantasen toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että tämän eri liikennevälineiden solmukohdan jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota polkupyöräreitityksen toimivuuteen ja pyörien säilytystilan riittävyyteen."

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon 30.5.2014 mennessä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566