Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Pj/1

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Liikennesuunnittelupäällikkö/yleiset asiat

9.5.2014

Asemakaavapäällikkö

13.5.2014

 

Esittelijä

puheenjohtaja

Risto Rautava

Lisätiedot

Kirsi Juntunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 37328

kirsi.juntunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro