Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginhallituksen johtamisen jaoston, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ympäristölautakunnan päätökset sekä asemakaavaosaston ja yleissuunnitteluosaston ilmoituksen:

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 28.4.2014 § 11

Johtamisen jaosto on päättänyt kokoontua 8.9., 13.10., 3.11. ja 24.11.2014 kello 8:00.

Johtamisen jaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla johtamisen jaosto on päättänyt, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia perua kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi johtamisen jaosto on päättänyt

-        että pöytäkirja johtamisen jaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja
 

-        että johtamisen jaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.
(HEL 2014-005269)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 5.5.2014 § 12

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ottanut kaupunginhallituksen käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.4.2014 pöytäkirjan 120 §:n kohdalla tekemän päätöksen Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksen 12.5.2014 kokouksessa.
(HEL 2014-006048)

 

 

Ympäristölautakunta 6.5.2014 § 159

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman 2008 - 2016 toteutumisen seurantaraportin 2013 ja toimittanut tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle. Seurantaraportti oheisliitteenä.
(HEL 2014-001407)

Asema- ja yleissuunnitteluosaston ilmoitus

Karhusaareen valmistellaan kaavarunkoa, joka ohjaa alueen tulevia asemakaavan muutoksia. Kaavarunko määrittää yleispiirteisesti alueen lisärakentamisen, katuverkon ja viheralueet. Suunnittelun tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen merellinen pientalokaupunki. Suunnitelmassa osoitetaan nykyisten asuntoalueiden täydentämismahdollisuudet ja rakentamattomille alueille esitetään uusia, nykyistä kaupunkimaisempia asuntoalueita.

Samanaikaisesti valmistellaan asemakaavan muutosta Karhusaaren Winbergin sataman alueelle. Asemakaavan muutoksen suunnittelualueeseen kuuluu Winbergin yksityinen pienvenesatama, vesialuetta sekä lähivirkistysaluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavarunkoluonnos sekä asemakaavaluonnos liitemateriaaleineen ovat esillä 20.5. – 15.6.2014.

Keskustelutilaisuus on tiistaina 27.5. klo 18–20 Kuntokallion kurssikeskuksen liikuntasalissa osoitteessa Kuntokalliontie 6. Tilaisuudessa käsitellään molempia suunnitteluhankkeita.

Kaavarunkoa valmistelee arkkitehti Teija Patrikka, puhelin 310 37374, teija.patrikka(a)hel.fi.

Winbergin sataman asemakaavan muutosta valmistelee arkkitehti Antti Mentula, puhelin 310 37274, antti.mentula(a)hel.fi.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seurantaraportti 2013

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro