Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/3

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

3

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2015, vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015– 2017 (a-asia)

HEL 2014-002663 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

-        hyväksyä toimintasuunnitelman vuosille 2015–2017, vuoden 2017 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015–2017 liitteineen
 

-        lähettää ehdotukset kaupunginhallitukselle viimeistään 23.5.2014 otettavaksi huomioon vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaehdotusta laadittaessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen talousarvion laatimisohjeet

Kaupunginhallitus on 24.3.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Hallintokuntien on otettava huomioon strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset sekä kaupunginvaltuuston 12.2.2014 käymä raamin lähetekeskustelu.

Talousarvion laatimisen yhteydessä viraston on määriteltävä omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sitovista ja muista toiminnallisesta tavoitteista.

Hallintokunnat tekevät ehdotuksen investointihankkeistaan talousarviovuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmavuosille 2015–2019.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015–2017 laatimisohjeiden mukaan lautakunnan tulee lähettää ehdotuksensa kaupunginhallitukselle viimeistään 23.5.2014.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuodelle 2015–2017, vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015–2017

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioraamiksi vuodelle 2015 on asetettu 26 451 000 euroa. Raami on euromäärältään samansuuruinen kuin vuosien 2012, 2013 ja 2014 talousarvioissa olleet määrärahat.

Viraston vuoden 2015 talousarvioehdotus on annetun raamin mukainen. Raamiin on sisältynyt myös vuodesta 2013 lähtien lähiöprojektin käyttöön varattu 473 000 euron määräraha.

Talousarvioehdotuksen palkkamenot on laskettu olemassa olevien vakanssien mukaisesti nykyisellä palkkatasolla. Mahdolliset tulevat sopimuskorotukset on rahoitettava viraston raamista.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan ehdotetaan talousarviovuodelle 2015 talousarvioraamin mukaisesti varattavaksi 762 000 euroa, mikä koostuu atk-laitehankinnoista ja liikennevaloinvestoinneista. 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015

Kaupunginvaltuustolle raportoitaviksi sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2015 ehdotetaan seuraavia tavoitteita:

1.     Laaditaan yleiskaavaehdotus
 

2.     Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 500 000 krs-m²:n kaavoittamista).
 

3.     Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 krs-m², mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa.
 

4.     Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,77 % vuonna 2013).
 

5.     Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (19,71 % vuonna 2013).

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnitteluviraston_toimintasuunnitelma_2015 - 2017

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro