Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/1

 

17.09.2013

 

 

 

 

 

 

1

Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muutosehdotus (nro 12225) (b-asia)

HEL 2011-006476 T 10 03 03

Ksv 0741_14, Mäkitorpantie 30, karttaruutu H5

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee

-        lähettää 17.9.2013 päivätyn 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28148 tontin 7 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12225 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa jäljempänä olevan vastineen esitettyyn mielipiteeseen.

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen Mäkitorpantien varteen tontilta purettavan yksikerroksisen liikerakennuksen paikalle. Kerrosala on 2 750 k-m², josta uutta asuinkerrosalaa on 929 k-m².

Esittelijä

Alueen sijainti

Tontti sijaitsee Oulunkylässä Mäkitorpantien ja Mäkitorpankujan risteyksessä, osoitteessa Mäkitorpantie 30.

Lähtökohdat

Suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.11.2011 merkitä tiedoksi Oulunkylän Renessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet -raportin sekä hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi Oulunkylän Renessanssin painopistealueet ja kehittämistavoitteet. Raportin kehittämistavoitteena on mm. lisätä asuntotarjontaa ja esteettömiä asuntoja, monipuolistaa asuntokantaa sekä turvata palvelujen säilymistä kasvattamalla asukasmäärää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman 23.10.2012.

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta.

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1969. Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK). Enimmäiskerrosluku on kolme ja rakennuksen enimmäiskorkeus on 11 m. Tontin pinta-ala on 3 035 m². Tonttitehokkuus on e = 0,6 (1 821 k-m²).

Maanomistus

Asunto Oy Mäkitorpantie 30 omistaa tontin.

Alueen yleiskuvaus

Tontilla on 4-kerroksinen kerrostalo ja 1-kerroksinen liikerakennus vuodelta 1970. Tontin koko kerrosala, 1 821 k-m², on rakennettu. Tontti kuuluu Mäkitorpantien varren kerrostalorivistöön. Pääosin 4-kerroksiset rakennukset on rakennettu 1960–70-luvuilla. Tontin pohjoispuolella on puisto, jonka läpi kulkee alueen tärkeä kevyen liikenteen reitti. Tontti on lähellä Oulunkylän juna-asemaa ja liikekeskusta sekä Käpylän juna-asemaa.

Mäkitorpantien liikenteestä aiheutuu tontille melua siinä määrin, että päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB liikerakennuksen kohdalla.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tontti on muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin pinta-ala on 3 035 m² ja kerrosala 2 750 k-m², joka vastaa tehokkuuslukua e = 0,91. Uuden rakennuksen kerrosala on 1 350 k-m² ja vanhan rakennuksen 1 400 k-m². Uutta asuinkerrosalaa tulee 929 k-m² ja uusia asuntoja 15–20. Tehokkuuden nosto arvosta e = 0,6 arvoon e = 0,91 edellyttää maanalaisten pysäköintipaikkojen rakentamista. Uuden kerrostalon rakennusala on merkitty purettavan liikerakennuksen paikalle. Uusi rakennus on 4-kerroksinen ympäröivien rakennusten tapaan. Mäkitorpantien varteen on merkitty puurivi.

Uusien asuntojen huoneistoalasta vähintään 40 % on toteutettava asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan on oltava vähintään 80 h-m2. On perusteltua rajata kaavamääräys koskemaan 40 % huoneistoalasta 50 % sijaan, koska Oulunkylässä on paljon isoja perheasuntoja. Asuntojen keskipinta-ala Oulunkylässä on 70 h-m² ja koko kaupungissa 63 h-m².

Uuden rakennuksen 1. kerrokseen saa rakentaa liike-, toimisto-, työ-, ja sosiaalipalvelun tiloja enintään puolet kerroksen alasta.

Uuden rakennuksen Mäkitorpantien puoleiset parvekkeet sekä päätyparvekkeet on lasitettava. Mäkitorpantien puolella parvekkeet on myös rakennettava sisäänvedettyinä. Lisäksi kadun puoleiselle julkisivulle on määrätty 32 dB äänitasoerovaatimus, jolla varmistetaan liikennemelun kannalta hyvä asuinviihtyvyys sisätiloissa.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen täydentää Mäkitorpantien kerrostalorivistöä ja mahdollistaa paljon kysyttyjen hissillisten kerrostaloasuntojen rakentamisen. Rakentaminen ei oleellisesti lisää liikennettä. Kaupungille ei aiheudu kaavamuutoksesta kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin omistaja on 18.10.2011 hakenut asemakaavan muuttamista siten, että nykyisen huonokuntoisen ja kannattamattoman liikerakennuksen paikalle voidaan rakentaa uusi kerrostalo tehokkuudella e = 1,0–1,1. Hakemuksen liitteenä ollutta viitesuunnitelmaa on kaavatyön aikana kehitetty eteenpäin.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 6.2.2012).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Nähtävilläolon jälkeen hakija esitti muutetun suunnitelman, jossa uuden rakennuksen rakennusalueen rajaa oli hieman suurennettu tontin itäpuolella. Koska muutos oli perusteltu, rakennusalueen rajaa muutettiin ja asiasta kuultiin tontin itäpuolen naapuria. Naapuri ei esittänyt mielipidettä muutoksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä asianomaisten hallintokuntien ja kuntayhtymän kanssa. Kaavamuutosluonnoksesta saatiin kaksi kannanottoa.

Ympäristökeskuksen kannanotossa todettiin, että Mäkitorpantien melu pitää ottaa huomioon rakennuksen suunnittelussa. Melu on otettu huomioon määräämällä uuden rakennuksen Mäkitorpantien puoleiset parvekkeet sekä päätyparvekkeet lasitettaviksi. Mäkitorpantien puolella parvekkeet on myös rakennettava sisäänvedettyinä. Lisäksi kadun puoleiselle julkisivulle on määrätty 32 dB äänitasoerovaatimus, jolla varmistetaan liikennemelun kannalta hyvä asuinviihtyvyys sisätiloissa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Vesihuollolla ei ollut tässä vaiheessa huomautettavaa.

Kannanotot ovat liitteenä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse yksi mielipide, joka koski asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi on esitetty suullisia mielipiteitä. Saapunut mielipidekirje on liitteenä.

Oulunkylä-Seura ei (16.3.2012) pidä ongelmana liikerakennuksen korvaamista kerrostalolla. Seura pitää kuitenkin 5-kerroksista osaa liian korkeana alueen yhtenäisen 4-kerroksisen ilmeen kannalta ja liikenteellisesti ongelmallisena tonttiliittymää Mäkitorpantieltä. Mäkitorpantien varteen merkittyä puuriviä seura pitää tärkeänä.

Vastine

Rakennusta on madallettu kerroksella. Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti Mäkitorpantien, Mäkitorpankujan ja Kylänvanhimmantien liittymäalue rakennetaan korotetuksi liittymäksi ja Mäkitorpantien pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi. Sen vuoksi liikenneturvallisuus ei heikkene oleellisesti, vaikka tonttiliittymä on Mäkitorpantien puolella.

Lisäksi suullisissa mielipiteissä pidettiin hissillisten kerrostaloasuntojen rakentamista erittäin tarpeellisena.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Helsingin Energia  liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n vesihuollon, kiinteistölautakunnan/kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan/ympäristökeskuksen sekä muut mahdollisesti tarvittavat lausunnot.

Kiinteistövirasto käynnistänee yksityisten maanomistajien kanssa kaupunginhallituksen edellyttämät maapoliittiset neuvottelut.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12225 kartta, päivätty 17.9.2013

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12225 selostus, päivätty 17.9.2013

5

Havainnekuva, 17.9.2013

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Mielipidekirje

9

Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muutosehdotus nro 12225 -päätöshistoria

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Hallintokeskus/Rämö

Hallintokeskus/Maunula

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37409

 

FI02012566