Helsingin kaupunki

Esityslista

17/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

11.6.2013

 

 

 

 

 

 

1

Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 ja pyöräliikenteen toteutusohjelma (a-asia)

Pöydälle 04.06.2013

HEL 2012-007324 T 08 00 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 toteutusohjelman pyörätiekohteiden jatkosuunnittelun pohjaksi sekä kaupungin taloussuunnittelussa huomioon otettavaksi.

Tiivistelmä

Pyöräliikennehankkeiden toteutusohjelmaa on tarkistettu vastaamaan kaupunginhallituksen antamaa supistettua investointiraamia vuosina 2014 - 2016. Helsingin asettamien pyöräilyn edistämistavoitteiden saavuttamiseksi kantakaupungin pyöräilyolojen parantaminen on keskeisin, kiireellisin mutta suunnittelun ja päätöksenteon kannalta myös haastavin tehtävä katutilaan kohdistuvien lukuisten intressien vuoksi. Koko kaupungin laajuisesti on tarpeen kehittää baanaverkostoa ja parantaa reittien laatua.

Esittelijä

Pyöräily Helsingin liikennepolitiikassa

Helsingillä on kunnianhimoiset tavoitteet pyöräilyolojen parantamiseksi ja pyöräilijämäärien lisäämiseksi. Ensimmäinen pyöräilyn kaksinkertaistamistavoite asetettiin vuonna 1995. Vuonna 2009 kaupunki allekirjoitti Brysselin julistuksen pyöräilyn edistämiseksi. Uusimpana tavoitteena on saavuttaa 15 %:n kulkumuoto-osuus vuoteen 2020 mennessä ja 17 %:n osuus vuoteen 2025 mennessä. Syksyllä 2012 pyöräilyn osuus helsinkiläisten kaupungin sisäistä matkoista oli 11 %.

Valtuustokauden 2009-12 toiminut pyöräilyprojekti laati työkautensa lopuksi pyöräilyn edistämisohjelman. Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä -selvityksen mukaan pyöräliikennejärjestelyjen hyöty-kustannussuhde on 7,8 eli ne ovat taloudellisesti erittäin kannattavia. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli edistämisohjelmaa 5.3.2013 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Kaupungin strategiaohjelmaan 2013-2016 sisältyy useita pyöräilyn edistämisohjelman kanssa samansuuntaisia linjauksia:

-        Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena on lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain eli yhteensä neljä prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana.
 

-        Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta nostavia liikennehankkeita.
 

-        Toteutetaan Pyöräilynedistämisohjelman suosituksia.
 

-        Jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta parannetaan.

Strategisissa linjauksissaan kaupunki on ilmaissut vahvan pyöräilyn edistämistä ja lisäämistä tukevan tahtotilan. Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkolla on tärkeä rooli vastattaessa kaupungin tavoitteisiin pyöräilyn lisäämiseksi.

Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko

Jotta lisääntyvä pyöräily sujuu ilman, että turvallisuusriskit samalla kasvavat, on pyöräilyn infrastruktuuria kehitettävä edistämistavoitteita vastaavasti. Helsingissä on rakennettua pyöräilyinfrastruktuuria määrällisesti paljon, mutta väylien standardi on epäyhtenäistä ja laadullisesti kirjavaa. Suurimmat puutteet ovat kantakaupungissa, missä pyöräliikenteen verkko on harva ja sisältää lukuisia turvallisuuden kannalta ongelmallisia kohtia. Pyöräilyä koskevien tavoitteiden toteutumiseksi kantakaupungin pyöräilyolojen parantaminen on keskeisin, kiireellisin ja samalla myös haastavin tehtävä.

Pyöräilyprojektissa 2009-12 infran suunnittelu on edennyt järjestelmätasolta kohti yksittäisiä parannuskohteita: kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet 13.5.2011 ja kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan 2025  sekä suunnitteluohjeen 1. osan 22.5.2012.  Tavoitetilanteessa suurin osa katuverkosta palvelee pyöräliikennettä ilman merkittäviä muutoksia katutilaan, mutta vilkkaiden pää- ja kokoojaväylien varsille tarvitaan autoliikenteestä erotettuja uusia pyöräteitä tai -kaistoja.

Hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta laadittuja suunnitelmia on saatu toteutukseen asti toistaiseksi niukasti. Yksittäisistä suunnitelmista päätettäessä vaikeutena on, että pyöräliikenteen tarvitsema tila on jaettava kadulla jo oleville toiminnoille varatusta tilasta. Jos aiotaan päästä kohti asetettuja pyöräilyn edistämistavoitteita, on pystyttävä tekemään kompromisseja katutilaan kohdistuvien intressien kesken ja tinkimään totutuista edusta etenkin kadunvarsipysäköinnin osalta.

Toteutusohjelma

Liikenneinvestointien talousarvioehdotuksessa 2014 ja investointiohjelmaehdotuksessa 2015-2018 (Kslk 14.5.2013) investointiluokkien otsikoita muutettiin vastaamaan pyöräilyn edistämisohjelman päätoimia: kantakaupungin tavoiteverkon 2025 ja baanaverkon toteutusaikataulut ovat omissa taulukoissaan, joista jälkimmäinen sisältää baanojen ohella myös muut esikaupunkien pyöräliikennehankkeet.

Investointiohjelmaehdotuksesta päättäessään kaupunkisuunnittelulautakunta pitäytyi kaupunginhallituksen katu-, liikenneväylä- ja ratainvestoinneille antamaan 97 miljoonan euron raamiin vuosina 2014-16. Tämä merkitsee tarkistustarvetta myös pyöräliikenneinvestointeihin, joihin aiemmin oli ehdotettu 16 miljoonan euron vuotuista määrärahaa. Tarkistetussa ohjelmassa kantakaupungin verkkoon ja baanoihin ehdotetaan vuonna 2014 yhteensä 5,7 miljoonaa, vuonna 2015 yhteensä 12,5 miljoonaa ja vuonna 2016 yhteensä 13,5 miljoonaa euroa. 

Tarkistetussakin ohjelmassa pääpaino on alkuvuosina kantakaupungissa. Rakentamisajankohdissa on otettu huomioon tiedossa olevat HKR:n ja HKL:n saneeraustarpeet, mutta ajoitusta tarkistetaan töiden aikataulujen täsmentyessä. Alustavat kustannusarviot sisältävät pyöräliikennejärjestelyjen vaatimat kustannukset mutta eivät kata muita mahdollisesti kadulla samanaikaisesti tehtäviä töitä. Kohteiden suunnitteluvalmiutta pyritään parantamaan niin, että edistämisohjelman toteutus voi infrastruktuuri-investointien osalta käynnistyä määrärahojen mukaisessa aikataulussa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi

Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Pyöräliikenteen tarkistettu investointiohjelma

Oheismateriaali

1

Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet

2

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila

3

Pyöräliikenteen suunnitteluohje, osa 1

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566