Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Ykp/3

 

17.4.2012

 

 

 

 

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto aloitteesta, joka koskee kaupunkipientalojen aluekokonaisuuden toteuttamista Östersundomissa Vantaan asuntomessujen yhteydessä 2015 (b-asia)

HEL 2011-003481 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kunnan kaksi asukasta on esittänyt, että Helsingin kaupunki ehdottaisi Vantaan 2015 asuntomessujen teemaksi kaupunkipientalojen rakentamista. Messut järjestetään Marja-Vantaan alueella, mutta kaupunkipientalojen toteutuspaikaksi messujen yhteydessä ehdotetaan aluetta Östersundomista. Aloitetta on täydennetty 15.3.2012 päivätyllä suunnitelma-aineistolla, jossa messualueeksi ehdotetaan Landbon eteläpuoleista aluetta, joka ei ole rakennuskiellossa. Suunnitelmassa on luonnoksia rakennustyypeistä ja rakennusten sijoittelusta.

Östersundom tulee olemaan alue, jossa pääpaino on kaupunkipientaloissa. Tätä pyritään edistämään monin tavoin ja periaatteessa asuntomessut voivat tulevaisuudessa olla erinomainen tapa tukea tavoitetta. Östersundomin yleiskaavasta on laadittu luonnos, jonka käsittely on vielä kesken. Tavoitteena on yleiskaavaehdotuksen valmistuminen v. 2012 loppupuolella ja yleiskaavaehdotuksen päätöskäsittely tapahtunee nopeimmillaan v. 2013 aikana. Erillisten asemakaava-alueiden aikataulusta ei ole tehty päätöksiä eikä siitä, missä ensimmäiset asemakaava-alueet, asemakaavojen muutosalueet ja ensimmäiset rakentamisalueet  tulevat sijaitsemaan. Asiaan liittyy olemassa olevien yhdyskuntateknisten valmiuksien rajallisuus ja kunnallisteknisten sekä liikenteellisten suunnitelmien ja edellytysten luominen rakentamiselle.

Aloitetta on täsmennetty osoittamalla kaupunkipientalojen mahdolliseksi toteuttamispaikaksi Landbon eteläistä rakentamatonta osaa, joka ei ole rakennuskiellossa. Voimassa oleva asemakaava ei vastaa enää yleiskaavaluonnoksen eikä myöskään maanomistajan tavoitteita. Alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta Landbon käytössä olevaa urheilukenttää, johon suunnitelmaliitteessä on osoitettu myös kaupunkipientaloja. Vantaan asuntomessut ovat kesällä 2015, ja teknisesti ottaen olisi ehkä mahdollisuuksien rajoissa laatia rajallinen asemakaavan muutos, jolla tähdätään rakentamisen aloittamiseen vuonna 2014. Ennen kuin päätöksiä yksittäisten asemakaavahankkeiden aloittamisesta tehdään, on syytä olla selkeä ja laaja-alainen näkemys eri hallintokunnilta siitä, millä alueilla ja milloin rakentaminen voidaan aloittaa ja kuinka yhdyskuntatekniset asiat ratkaistaan. Selvitettävien asioiden joukkoon kuuluvat myös liikenneasiat, hulevesien käsittely sekä julkisten alueiden määrittely.
Aloite asuntomessuista on sinänsä kannatettava, mutta edellä mainittujen seikkojen lisäksi myöskään yleiskaavan keskeneräisyys ei tue ehdotonta sitoutumista kaupungin taholta asemakaavoitukseen Landbossa taikka muuallakaan Östersundomissa annetussa asuntomessujen aikataulussa.

Esittelijä

Kunnan asukkaiden aloite

Kaksi kunnan asukasta on tehnyt  27.05.2011seuraavan aloitteen:

"Esitämme, että Helsingin kaupunki järjestää tai ehdottaa asuntomessujen teemaksi kaupunkipientalon (town-house) rakentamisen. Lisäksi esitämme, että tällainen aluekokonaisuus toteutettaisiin Vantaan asuntomessujen yhteydessä v. 2015. Messut järjestetään Marja-Vantaan alueella, mutta kaupunkipientaloalue osoitettaisiin Östersundomin alueelta messukokonaisuuden osaksi.

Tällä tavoin voitaisiin saada lisäkokemusta Östersundomin alueen yleiskaavassa esitettyihin tavoitteisiin (kaupunki)pientalovaltaisena kaupunginosana."

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle kevään 2012 aikana.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Sakari Pulkkinen, arkkitehti, puhelin: 310 37276

sakari.pulkkinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kunnan asukkaan aloite kaupunkipientalojen rakentamisesta asuntomessuille

2

Townhouse-esitys 19.3.2012.pdf

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37378

 

FI02012566